Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

Email: Loinguyen1310@gmail.com

KĨ THUẬT GIẢI NHANH CHƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN
Chú ý:
n

m

Công thức hàm số mũ a

n

n
an
1
n
n n a
n
m
n
 n , a  a , (ab)  a .b ;    n ,  a m   a mn , ln a n  n ln a
b
a
b

MỘT SỐ DẠNG CƠ BẢN
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạ
Loại 1: Xác định số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
Phương pháp:
N

N  t0

N
- Số nguyên còn lại sau thời gian phóng xạ t là N  N 0 e   .t  t0  
2T

T
  .t
2
 N  N0 e
- Khối lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t là m  m0 e   .t

Với  =

m0

m  t
 t 
2T

T
  .t
2
 m  m0 e
m0

ln 2
0,693
=
(hằng số phóng xạ)
T
T

N
m

NA A
Với N A  6, 023.1023 hạt /mol là số Avôgađrô
- Số nguyên tử có trong m (g) lượng chất là

Loại 2: Xác định số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
- Khối lượng bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t:


1
m  m0  m  m0 1  e  t   m0 1  t 


 2T 
- Số nguyên tử bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t:


1 
 t

N  N 0  N  N 0 1  e   N 0 1  t


 2T 
Loại 3: Xác định số nguyên tử (khối lượng) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt nhân mới, do vậy số hạt nhân mới tạo thành sau thời gian
phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó


1 
'
 t

N  N  N 0  N  N 0 1  e   N 0 1  t


 2T 1

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498- Khối lượng hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ là m ' 

Email: Loinguyen1310@gmail.com

N '
.A '
NA

Với A’ là số khối của hạt nhân mới tạo thành
Chú ý:
+ Trong sự phóng xạ  hạt nhân mẹ có số khối bằng số khối của hạt nhân con (A = A’). Do vậy khối lượng
hạt nhân mới tạo thành bằng khối lượng hạt nhân bị phóng xạ
N '
+ Trong sự phóng xạ  thì A’  A – 4  m ' 
 A – 4
N
Loại 4: Trong phóng xạ  , xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ.
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt  , do vậy số hạt  tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số
hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó.


1
N He '  N  N 0  N  N 0 1  e  t   N 0 1  t 


 2T 
N He
- Khối lượng khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ là mHe  4.
NA
N He
- Thể tích khí Heli được tạo thành (đktc) sau thời gian t phóng xạ là. V  22, 4.
(l)
NA
Loại 5: Xác định đ...
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
KĨ THUẬT GIẢI NHANH CHƯƠNG VẬT HẠT NHÂN
Chú ý:
Công thức hàm số mũ
1
n
n
a
a
,
m
n
m
n
a a
, ( ) . ;
n
n
n n n
n
a a
ab a b
b
,
n
m mn
a a
,
ln ln
n
a n a
MỘT SỐ DẠNG CƠ BẢN
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạ
Loại 1: Xác định số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
Phương pháp:
- Số nguyên còn lại sau thời gian phóng xạ t là
0
.
0
0
.
0
2
2
t
t
T
t
T
t
N
N
N
N N e
N N e
- Khi lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t là
0
.
0
0
.
0
2
2
t
t
T
t
T
t
m
m
m
m m e
m m e
Với
=
T
2ln
=
T
693,0
(hằng số phóng xạ)
- Số nguyên tử có trong m (g) lượng chất là
A
m
N
N
A
Với
6,023.1023
A
N hạt /mol là sAvôgađrô
Loại 2: Xác định số nguyên tử (khối lượng) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t
- Khi lượng b phóng x sau thời gian phóng xạ t:
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
m m m m e m
- Số nguyên tb phóng x sau thời gian phóng xạ t:
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
N N N N e N
Loại 3: Xác định số nguyên tử (khối lượng) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt nhân mới, do vậy số hạt nhân mới tạo thành sau thời gian
phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó
'
0 0 0
1
1 1
2
t
t
T
N N N N N e N
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kỹ thuật giải nhanh chương vật lý hạt nhân 9 10 725