Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật giải nhanh lượng giác

Được đăng lên bởi phamhuuhoang99
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498Email: Loinguyen1310@gmail.com

(DÙNG CHO ÔN THI TN – CĐ – ĐH 2011)

Gửi tặng: 

Bỉm sơn. 08.05.20111

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498Email: Loinguyen1310@gmail.com

MỘT SỐ KĨ THUẬT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Chú ý: Về sự suy biến của các cung trong các công thức đã học ở trường phổ thông
Ví dụ như các công thức sau
sin 2 x  cos2 x  1
cos 2 x  2cos 2 x  1  1  2sin 2 x
sin 2 x  2 sin x cos x
sin 3x  3sin x  4sin 3 x …
Là những công thức chúng ta đã được học ở trường phổ thông, bây giờ ta thử xem các công thức sau đúng hay
không
sin 2 2 x  cos 2 2 x  1
cos 4 x  2cos 2 2 x  1  1  2sin 2 2 x
sin 4 x  2 sin 2 x cos 2 x
sin 9 x  3sin 3x  4sin 3 3 x …Hoàn toán đúng, vậy từ đây ta có thể khái quát và mở rộng như sau
Với k  0 ta có
sin 2 kx  cos 2 kx  1
cos 2kx  2 cos2 kx  1  1  2sin 2 kx
sin 2kx  2sin kx cos kx
sin 3kx  3sin kx  4sin 3 kx
1. Dựa vào mối quan hệ giữa các cung
Đôi khi việc giải phương trình lượng giác khi xem xét mối quan hệ giữa các cung để từ đó kết hợp với
các công thức lượng giác, các phép biến đổi lượng giác để đưa về các phương trình cơ bản là một vấn
đề rất “then chốt” trong việc giải phương trình lượng… chúng ta xét các bài toán sau để thấy được việc
xem xét mối quan hệ giữa các cung quan trọng như thế nào
Bài 1: (ĐH – A 2008) Giải phương trình:

1

sin x

 7

 4.sin 
 x
3 

 4

sin  x 

2 

1

Nhận xét:
Từ sự xuất hiện hai cung x 

3
7
và
 x mà chúng ta liên tưởng đến việc đưa hai cung hai về cùng một
2
4

cung x. Để làm được điều này ta có thể sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích hoặc công thức về các góc
đặc biệt
Giải:
Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích2



Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

3

Ta có sin  x 
2


Email: Loinguyen1310@gmail.com

3
3

 cos x.sin
 cos x
  sin x.cos
2
2


7
7
2
 7

sin 
 x   sin
cos   x   cos
.sin   x   
 sin x  cos x 
4
4
2
 4

Sử dụng công thức về các góc đặc biệt

3

Ta có sin  x 
2

3

Hoặc sin  x 
2


3 




  sin  x  2 
  sin  x    cos x
2 
2









  sin  x    2   sin  x    cos x
2
2





7
  2
 7




sin 
 x   sin  2 
 x    sin  x   
 sin x  cos x 
4
4
2
 4





 
  2
 7



Hoặc sin 
 x   sin  2   x      s...
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
(DÙNG CHO ÔN THI TN ĐH 2011)
Gửi tặng: www.Mathvn.com
Bỉm sơn. 08.05.2011
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Kỹ thuật giải nhanh lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật giải nhanh lượng giác - Người đăng: phamhuuhoang99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Kỹ thuật giải nhanh lượng giác 9 10 279