Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lạnh

Được đăng lên bởi Ma Ca Rong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh Cåí såí Kyî thuáût âiãûn I

Trang

66

CHÆÅNG 5
MAÛCH TUYÃÚN TÊNH COÏ NGUÄÖN CHU KYÌ KHÄNG ÂIÃÖU HOÌA
Trong thæûc tãú ngoaìi kêch thêch âiãöu hoìa ta thæåìng gàûp caïc kêch thêch chu kyì
khäng âiãöu hoìa nhæ caïc nguäön chènh læu, nguäön xung chu kyì, caïc nguäön tên hiãûu âiãöu
biãn duìng trong VTÂ cuîng nhæ trong KTÂ, nãn cáön dáùn ra phæång phaïp tênh maûch
naìy åí chãú âäü xaïc láûp, laìm roî tênh læûa choün cuía phaín æïng maûch âäúi våïi táön säú, tæì âoï âæa
âãún khaïi niãûm vãö phäø laì mäüt caïch biãøu diãùn tên hiãûu .
Phán têch kêch thêch chu kyì khäng âiãöu hoaì thaình täøng caïc haìm âiãöu hoìa coï
caïc táön säú khaïc nhau
Theo toaïn hoüc : Báút kyì mäüt haìm chu kyì naìo thoía maîn âiãöu kiãûn Diricle âãöu coï thãø
biãøu diãùn dæåïi daûng chuäùi vä haûn cuía caïc haìm læåüng giaïc (âiãöu hoìa, chuäùi Fourier)
ƒ(t) = ƒ(t + T) = Ao +

∞

∑C

km

cos(kω.t + ψ k ) .

(5-1)

1

trong âoï : Ao thaình pháön hàòng ( ω = 0, ƒ = 0, T = ∞ )
k : säú thæï tæû cuía caïc âiãöu hoìa, Ckm, ψk : Biãn âäü vaì goïc pha âáöu cuía
âiãöu hoìa thæï k.
Nhæ váûy mäüt haìm chu kyì khäng hçnh sin chênh laì täøng cuía caïc âæåìng hçnh sin coï
táön säú bäüi fk = k.f1 vaì goïc pha âáöu ψk .Våïi f1 =1/ T laì táön säú cå baín (táön säú cuía soïng
báûc nháút).
Vç mäùi âiãöu hoìa âãöu coï biãn âäü vaì pha ban âáöu cuía noï nãn chuäùi noïi trãn (5-1) coï
thãø dæåïi daûng täøng caïc âæåìng sin vaì cos, mäùi âæåìng âãöu coï pha ban âáöu bàòng 0.
∞

ƒ(t) = A0 + ∑ Akm cos kω.t +
k =1

våïi Ckm =

∞

∑
k =1

A 2km + B 2km ψk = arctg

Bkm sin kω.t

(5-2)

B km
A km

Thaình pháön hàòng A0 laì trë säú trung bçnh cuía haìm trong mäüt chu kyì táön säú cå baín :
1 T
2 T
(5-3) Akm= ∫ ƒ(t) cos kωt.dt
(5-4)
A0= ∫ ƒ(t) .dt
T 0
T 0
2 T
Bkm= ∫ ƒ(t) sin kωt.dt (5-5)
T 0
Trong caïc cäng thæïc trãn, k coï giaï trë nguyãn dæång chaûy tæì 1 âãún ∞. Khi chuäùi häüi
tuû, nhæîng thaình pháön âiãöu hoìa cao phaíi nhoí dáön. Do âoï mäüt caïch gáön âuïng chè láúy mäüt
vaìi säú haûn âáöu thæåìng cuîng âuí thoía maîn âäü chênh xaïc yãu cáöu. Nãúu goüi mäùi âæåìng
hçnh sin æïng våïi mäùi âiãöu hoìa thæï k laì mäüt soïng thç táûp håüp caïc soïng taûo nãn haìm chu
kyì khäng âiãöu hoìa.
Soïng æïng våïi k =1, táön säú f1 våïi ω1 =2πf1 goüi laì soïng cå baín.
Soïng æïng våïi k = 2 , f2 = 2f1 våïi ω2 = 2ω1 goüi laì soïng bäüi 2.
Soïng æïng våïi k = 3 , f3 = 3f1 våïi ω3 = 3ω1 goüi laì soïng bäüi 3.
Tæì soïng bäüi 2 tråí lãn goüi laì soïng báûc cao.

Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Th...
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
66
CHÆÅNG 5
MAÛCH TUYÃÚN TÊNH COÏ NGUÄÖN CHU KYÌ KHÄNG ÂIÃÖU HOÌA
Trong thæûc tãú ngoaìi kêch thêch âiãöu hoìa ta thæåìng gàûp caïc kêch thêch chu kyì
khäng âiãöu hoìa nhæ caïc nguäön chènh læu, nguäön xung chu kyì, caïc nguäön tên hiãûu âiãöu
biãn duìng trong VTÂ cuîng nhæ trong KTÂ, nãn cáön dáùn ra phæång phaïp tênh maûch
naìy åí chãú âäü xaïc láûp, laìm roî tênh læûa choün cuía phaín æïng maûch âäúi våïi táön säú, tæì âoï âæa
âãún khaïi niãûm vãö phäø laìüt caïch biãøu diãùn tên hiãûu .
Phán têch kêch thêch chu kyì khäng âiãöu hoaì thaình täøng caïc haìm âiãöu hoìa coï
caïc táön säú khaïc nhau
Theo toaïn hoüc : Báút kyìüt haìm chu kyì naìo thoía maîn âiãöu kiãû
n Diricle âãöu coï thãø
biãøu diãùn dæåïi daûng chuäùi vä haûn cuía caïc haìm læåüng giaïc (âiãöu hoìa, chuäùi Fourier)
ƒ(t) = ƒ(t + T) = A
o
+ . (5-1)
ψ+ω
1
kkm
)t.kcos(C
trong âoï : A
o
thaình pháön hàòng ( ω = 0, ƒ = 0, T = )
k : säú thæïû cuía caïc âiãöu hoìa, C
km
, ψ
k
: Biãn âäü vaì goïc pha âáöu cuía
âiãöu hoìa thæï k.
Nhæ váûy mäüt haìm chu kyì khäng hçnh sin chênh laìøng cuía caïc âæåìng hçnh sin coï
ön säúüi f
k
= k.f
1
vaì goïc pha âáöu ψ
k
.Våïi f
1
=1/ T laìön säú cå baín (táön säú cuía soïng
ûc nháút).
ùi âiãöu hoìa âãöu coï biãn âäü vaì pha ban âáöu cuía noï nãn chuäùi noïi trãn (5-1) coï
thãø dæåïi daûng täøng caïc âæåìng sin vaì cos, mäùi âæåìng âãöu coï pha ban âáöu bàòng 0.
ƒ(t) = A
0
+
A
=1k
km
cos kω.t + B
=1k
km
sin kω.t (5-2)
ïi C
km
=
2
km
2
km
BA + ψ
k
= arctg
km
km
A
B
Thaình pháön hàòng A
0
laì trë säú trung bçnh cuía haìm trong mäüt chu kyìön säú cå baín :
A
0
=
T
1
T
0
ƒ(t) .dt (5-3) A
km
=
T
2
T
0
ƒ(t) cos kωt.dt (5-4)
B
km
=
T
2
T
0
ƒ(t) sin kωt.dt (5-5)
Trong caïc cäng thæïc trãn, k coï giaï trë nguyãn dæång chaûy tæì 1 âãún . Khi chuäùi häüi
tuû, nhæîng thaình pháön âiãöu hoìa cao phaíi nhoíön. Do âoïüt caïch gáön âuïng chè láúy mäüt
vaìi säú haûn âáöu thæåìng cuîng âuí thoía maîn âäü chênh xaïc yãu cáöu. Nãúu goüi mäùi âæåìng
hçnh sin æïng våïi mäùi âiãöu hoìa thæï k laìüt soïng thç táûp håüp caïc soïng taûo nãn haìm chu
kyì khäng âiãöu hoìa.
Soïng æïng våïi k =1, táön säú f
1
ïi ω
1
=2πf
1
goüi laì soïng cå baín.
Soïng æïng våïi k = 2 , f
2
= 2f
1
ïi ω
2
= 2ω
1
goüi laì soïng bäüi 2.
Soïng æïng våïi k = 3 , f
3
= 3f
1
ïi ω
3
= 3ω
1
goüi laì soïng bäüi 3.
ì soïng bäüi 2 tråí lãn goüi laì soïng báûc cao.
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Kỹ thuật lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lạnh - Người đăng: Ma Ca Rong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ thuật lạnh 9 10 178