Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lập trình

Được đăng lên bởi Cloudy Fly
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 2
Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc Đông
Lớp

: D11VT2

Mã SV: B112101060
Bài 1:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
cout <<"Nhap so thu nhat: "; cin>> a;
cout <<"Nhap so thu hai: "; cin>> b;
if (a>=b)
if (a=b) cout <<a<<" = "<<b;
else
cout <<a<<" > "<<b;
else cout <<b<<" > "<<a<<endl;
return (0);
}

Bài 2:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, c;

cout <<"Nhap so thu nhat: "; cin>> a;
cout <<"Nhap so thu hai: "; cin>> b;
cout <<"Nhap so thu ba: "; cin>> c;
if (a<=b)
if (b<=c) cout <<a<<" "<<b<<" "<<c;
else
if (a<=c)cout <<a<<" "<<c<<" "<<b;
else cout <<c<<" "<<a<<" "<<b;
else
if (c<=b) cout <<c<<" "<<b<<" "<<a;
else if (c<=a) cout <<b<<" "<<c<<" "<<a;
else cout <<b<<" "<<c<<" "<<a;
return (0);
}

Bài 3:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int a, b;
cout <<"a= "; cin >>a;
cout <<"b= "; cin >>b;
if (a==0 || b==0) cout <<"Khong thuc hien chia 2 so!";
else cout <<"Ket qua phep chia 2 so la: "<<(float)a/b<<endl;
return (0);
}

Bài 4:
#include <iostream>
using namespace std;
main ()
{
float a, b;
cout <<"Nhap a= "; cin >>a;
cout <<"Nhap b= "; cin >>b;
if (a==0)
if (b==0) cout<<"Phuong trinh "<<a<<"x+"<<b<<"=0 co vo so nghiem";
else cout<<"Phuong trinh "<<a<<"x+"<<b<<"=0 vo nghiem";
else cout<<"Phuong trinh "<<a<<"x+"<<b<<"=0 co mot nghiem la:
"<<(float)-b/a<<endl;
return (0);
}

Bài 5:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main ()
{
float a, b, c, delta,x, x0, x1, x2;
cout <<"Nhap a= "; cin >>a;
cout <<"Nhap b= "; cin >>b;
cout <<"Nhap c= "; cin >>c;
if (a==0)

{if (b==0)
{if (c==0) cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0
co vo so nghiem";
else cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0 vo
nghiem";}
else x=-b/a;
cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0 co nghiem
x= "<<x;}
else delta= b*b -4*a*c;
if (delta<0) cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0
vo nghiem";
if (delta=0) {x0=-b/(2*a);
cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0 co nghiem
kep x0= "<<x0;}
if (delta>0)
{x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
cout <<"Phuong trinh "<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0 co 2
nghiem x1= "<<x1<<" va x2= "<<x2<<endl;}
return (0);
}

Bài 6:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main ()
{
int hsl[3], nc[3], luong[3], i, max, min, d1, d2;
for (i=1;i<=3;i++)

{
cout <<"Nhap he so luong cua nhan vien thu "<<i<<": "; cin >>
hsl[i];
cout <<"Nhap ngay cong cua nhan vien thu "<<i<<": "; cin >> nc[i];
cou...
BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 2
Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc Đông
Lớp : D11VT2
Mã SV: B112101060
Bài 1:











 
!
Bài 2:




Kỹ thuật lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lập trình - Người đăng: Cloudy Fly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật lập trình 9 10 805