Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Nguyễn Gia Tiến
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

Hệ thống số đếm

Chương 1

HỆ THỐNG SỐ ĐẾM
1.1 Hệ thống số :
Hệ thống số thường sử dụng là hệ thống số có vị trí. Trong một hệ thống như vậy
một số biểu diễn bằng một chuỗi các ký tự số (digit); Ở đó mỗi vị trí của ký tự số
sẽ có một trọng số nhất định.
Trọng số ở đây chính là cơ lũy thừa vị trí của ký tự số trong chuỗi.
Cơ số chính là số ký tự số được dùng để biểu diễn trong một hệ thống.
Các hệ thống số thường gặp là hệ thống số thập phân (Decimal system), hệ thống
số nhị phân (Binary system), hệ thống số bát phân (Octal system), hệ thống
số thập lục phân (Hexa-decimal) v.v…Giá trị thập phân của một số được tính theo
công thức sau :
n

G = ∑ C × At +
t

t =0

m

t′
C
∑ × At′

t ′ = −1

Trong đó :
- G : là giá trị.
- t : vị trí của ký tự số đứng trước dấu ngăn cách thập phân (0, 1, 2, 3, …).
- n : số ký tự số đứng trước dấu ngăn cách thập phân của số trừ đi 1.
- C : cơ số.
- A : ký tự số.
- t’ : vị trí của ký tự số đứng sau dấu ngăn cách thập phân ( -1, -2, -3, …).
- m : số ký tự số đứng sau dấu ngăn cách thập phân của1 số.
Trong các hệ thống số người ta thường quan tâm đến số có ý nghĩa cao nhất (số có
trọng số lớn nhất) ký hiệu là MSB (Most Significant Bit) và số có ý nghĩa thấp
nhất (số có trọng số nhỏ nhất) ký hiệu là LSB (Less Significant Bit)

Ví dụ :
Trang 1

Chương 1

MSD : Most Significant Digit

10010[2]
MSB

Hệ thống số đếm

LSB
LSD : Less Significant Digit

1998[10]

1.1.1.Hệ thống số đếm thập phân (Decimal) :
• Ký tự số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Cơ số : 10
Vị trí

Ví dụ :
3 2

1 0

1 9

9 9[10] = 1.103 + 9.102 + 9.101 + 9.100
= 1000 + 900

0

-1

+ 90

+ 9

-2

1 , 2

5[10] = 1.100 + 2.10-1 + 5.10-2
= 1,00 + 0,2

+ 0,05

1.1.2. Hệ thống số nhị phân (Binary) :
• Ký tự số : 0, 1
• Cơ số : 2
Mỗi con số trong số nhị phân (0 hoặc 1) đưực gọi là một bit (viết tắt của binary
digit).
Các đơn vị khác :
Tên gọi

Viết tắt

Giá trị

Byte

B

8 bit

Kilo Byte

KB

1024 byte = 210 B

Mega Byte

MB

1024 KB = 2 20 B

Giga

GB

1024 MB = 230 B

Trang 2

Chương 1

Hệ thống số đếm

Vị trí

Ví dụ :

4 3

2 1 0

1 0 1 0 1[2] = 1.2 4 + 0.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20
= 16 + 0

+ 4 + 0

+ 1 = 21[10]

(Số nhị phân trên có 5 bit)
1

0

-1 -2

1

1 , 1 0

-3
1 [2] = 1.21 + 1.20 + 1.2-1 + 0.2-2 + 1.2-3
= 2

+ 1

+ 0,5 + 0

+ 0,125 = 3,625[10]

(Số nhị phân trên có 5 bit)
Nhận xét : - Nếu bit cuối cùng là 0 ⇒ số nhị phân đó là số chẳn.
- Nếu bit cuối cùng là 1 ⇒ số nhị phân đó là số lẻ.
1.1.3. Hệ thống số bát phân (Octal) :
• Ký tự số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Chương 1 H thng s đếm
Trang 1
Chương 1
H THNG S ĐM
1.1 H thng s :
H thng s thưng s dng h thng s v trí. Trong mt h thng như vy
mt s biu din bng mt chui các ký t s (digit); đó mi v trí ca ký t s
s mt trng s nht đnh.
Trng s đây chính là cơ lũy tha v trí
ca ký t s trong chui.
Cơ s chính là s ký t s đưc dùng đ biu din trong mt h thng.
Các h thng s thưng gp là h thng s thp phân (Decimal system), h thng
s nh phân (Binary system), h thng s bát phân (Octal system), h thng
s thp lc phân (Hexa-decimal) v.v…Giá tr thp phân ca mt s đưc tính theo
ng thc sau :
Trong đó :
- G : là giá tr.
- t : v trí ca ký t s đng trưc du ngăn cách thp phân (0, 1, 2, 3, …).
- n : s ký t s đng trưc du ngăn cách thp phân ca s tr đi 1.
- C : cơ s.
- A : ký t s.
- t’ : v trí ca t s đng sau du ngăn cách thp phân ( -1, -2, -3, …).
- m : s t s đng sau du ngăn cách thp phân ca1 s.
Trong các h thng s ngưi ta tng quan tâm đến s ý nghĩa cao nht (s có
trng s ln nht) hiu MSB (Most Significant Bit) s ý nghĩa thp
nht (s có trng s nh nht) hiu là LSB (Less Significant Bit)
Ví d
:
t
m
t
t
t
n
t
t
ACACG
=
=
×+×=
10
kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật số - Người đăng: Nguyễn Gia Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
kỹ thuật số 9 10 23