Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số - Nguyễn Trung lập

Được đăng lên bởi linhtk93
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 3516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chæång 1. Hãû thäúng säú âãúm vaì khaïi niãûm vãö maî

Trang 1

Chæång 1
HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM VAÌ KHAÏI NIÃÛM VÃÖ MAÎ
1.1. HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM
1.1.1. Hãû âãúm
1.1.1.1. Khaïi niãûm
Hãû âãúm laì táûp håüp caïc phæång phaïp goüi vaì biãøu diãùn caïc con säú
bàòng caïc kê hiãûu coï giaï trë säú læåüng xaïc âënh goüi laì chæî säú.
1.1.1.2. Phán loaûi
Chia laìm hai loaûi:
a. Hãû âãúm theo vë trê:

Laì hãû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæî säú coìn phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï âæïïng trong con säú.
Vê duû: 1991 (Hãû tháûp phán)
1111 (Hãû nhë phán)
b. Hãû âãúm khäng theo vë trê:

Laì hãû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæî säú khäng phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï tæång æïng (âæïng) trong con säú.
Vê duû: Hãû âãúm La maî I, II, III . . . . .

1.1.2. Cå säú cuía hãû âãúm
Mäüt säú A báút kyì coï thãø biãøu diãùn bàòng daîy sau:
A= am-1am-2. . . . .a0a-1 . . . . . . . . .a-n
Trong âoï: ai ( i = − n ÷ m − 1 ) laì caïc chæî säú; i: caïc haìng säú, i nhoí:
haìng treí, i låïn: haìng giaì.
Giaï trë säú læåüng cuía caïc chæî säú ai seî nháûn mäüt giaï trë naìo âoï cuía con
säú N sao cho thoía maîn báút âàóng thæïc sau:
0 ≤ ai ≤ N −1
Vaì ai nguyãn, thç N âæåüc goüi laì cå säú cuía hãû âãúm.
Sưu t m b i: 

Baìi giaíng Kyî Thuáût Säú

Trang 2

Vê duû: N =10 ⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
N =8 ⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
N =16 ⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C,D, E, F.
N =2 ⇒ ai = 0, 1.
Khi âaî xuáút hiãûn cå säú N, ta coï thãø biãøu diãùn säú A dæåïi daûng mäüt âa
thæïc theo cå säú N, kyï hiãûu laì A(N) :
A(N) = am-1 .Nm-1 + am-2 .Nm-2 +. . ..+ a0 .N0 + a-1 .N-1 + . . + a-n .N-n
Hay:
m −1

A (N) = ∑ a i N i
i =−n

Våïi N=10:
A(10) = am-1 .10m-1 + am-1 .10m-1 +. . . . .+ a0 .100 +. . .+ a-n .10-n
Vê duû:
1999,999 =1.103 +9.102 +9.101 +9.10-1 +9.10-2 +9.10-3
Våïi N=2:
A(2) =am-1.2m-1 + . . .+a-n2-n
Vê duû: 1111.110 = 1.23 +1.22 + 1.21 + 1.20 + 1.2-1 + 1.2-2 + 0.2-3
Våïi N=16:
A(16) = am-1.16m-1 + am-216m-2 +. . .+ a0.160 +..+a-116-1 +. . .+ a-n16-n
Vê duû: 3FFH = 3.162 + 15.161 + 15.160

1.1.3. Âäøi cå säú
1.1.3.1. Âäøi tæì cå säú d sang cå säú 10
Vãö phæång phaïp, ngæåìi ta khai triãøn con säú trong cå säú d dæåïi daûng
âa thæïc theo cå säú cuía noï.
Vê duû: A(2) = 1101, âäøi sang tháûp phán laì:
1101(2) = 1.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20 =13(10)
1.1.3.2. Âäøi cå säú 10 sang cå säú d
Vãö nguyãn tàõc, ngæåìi ta láúy con säú trong cå säú chia liãn tiãúp cho cå
säú d âãún khi thæång säú bàòng khäng thç thäi.
Sưu t m b...
Chæång 1. Hãû thäúng säú âãúm vaì khaïi niãûm vãö maî Trang 1
Chæång 1
HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM VAÌ KHAÏI NIÃÛM VÃÖ MAÎ
1.1. HÃÛ THÄÚNG SÄÚ ÂÃÚM
1.1.1. Hãû âãúm
1.1.1.1. Khaïi niãûm
Hãû âãúm laìûp håüp caïc phæång phaïp goüi vaì biãøu diãùn caïc con säú
òng caïc kê hiãûu coï giaï trë säú læåüng xaïc âënh goüi laì chæîú.
1.1.1.2. Phán loaûi
Chia laìm hai loaûi:
a. Hãû âãúm theo vë trê:
Laìû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæîú coìn phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï âæïïng trong con säú.
Vê duû: 1991 (Hãû tháûp phán)
1111 (Hãû nhë phán)
b. Hãû âãúm khäng theo vë trê:
Laìû âãúm maì trong âoï giaï trë säú læåüng cuía chæîú khäng phuû thuäüc
vaìo vë trê cuía noï tæång æïng (âæïng) trong con säú.
Vê duû: û âãúm La maî I, II, III . . . . .
1.1.2. Cå säú cuía hãû âãúm
üt säú A báút kyì coï thãø biãøu diãùn bàòng daîy sau:
A= a
m-1
a
m-2
. . . . .a
0
a
-1
. . . . . . . . .a
-n
Trong âoï: a
i
( 1m
n
i
÷
=
) laì caïc chæîú; i: caïc haìng säú, i nhoí:
haìng treí, i låïn: haìng giaì.
Giaï trë säú læåüng cuía caïc chæîú a
i
seî nháûn mäüt giaï trë naìo âoï cuía con
säú N sao cho thoía maîn báút âàóng thæïc sau:
1
N
a0
i
Vaì a
i
nguyãn, thç N âæåüc goüi laì cå säú cuía hãû âãúm.
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
Kỹ thuật số - Nguyễn Trung lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Nguyễn Trung lập - Người đăng: linhtk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Kỹ thuật số - Nguyễn Trung lập 9 10 710