Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật WebQuest

Được đăng lên bởi huynhtu1993
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kỹ thuật WebQuest.
-Trình bày được ứng dụng của kỹ thuật WebQuest trong dạy học vật lý.
-Vận dụng trong dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT.
3. Giả thuyết khoa học
Nếu thiết kế và sử dụng được Webquest trong dạy học chương “Động lực
học chất điểm” thì sẽ phát huy được tính tích cực, độc lập và chủ động
trong hoạt động nhận thức của học sinh, từ đó sẽ nâng cao chất lượng của
quát trình dạy học chương “Động lực học chất điểm” vật lý 10 nâng cao
THPT.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Để đạt được những yêu cầu trên, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ sau
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của kỹ thuật Webquest và việc ứng dụng
WebQuest trong dạy học vật lý.
- Thiết kế WebQuest để dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10
nâng cao THPT.
- Sử dụng WebQuest để dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật
lý 10 nâng cao THPT.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học chương “Động lực học chất
điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của WebQuest.
- Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng của WebQuest trong dạy học chương
“Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
+ Nghiên cứu các tài liệu về tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh
trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.
+ Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu về phương pháp giảng dạy
vật lý cần cho việc xây dựng tiến trình dạy học.
+ Tham khảo các tai liệu về ngôn ngữ và các công cụ đơn giản hỗ trợ cho
việc thiết kế WebQuest.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Sử dụng các ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ đơn giản để thiết kế WebQuest
dạy học vật lý được cụ thể hóa trong dạy học.

PHẦN NỘI DUNG
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG
KỸ THUẬT WEBQUEST VÀO DẠY HỌC VẬT LÝ.
1.1 Giới thiệu về WebQuest
Cùng với việc ra đời và phổ biến của internet, ngày nay việc thu
thập và xử lý thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên
cứu trong học tập cũng như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng
công nghệ thông tin và sử dụng dạy internet trong dạy học ngày trở nên
quan trọng. Tuy nhiên việc học sinh truy cập thông tin một cách tự do
trên mạng internettrong dạy học có những nhược điểm chủ yếu là:
- Việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin trên mạng lớn, dễ bị
chệch hướng khỏi bản than đề tài.
- Nhiều tài liệu được tìm ra với nội dung chuyên môn không được chính
xác, có thể dẫn đến “nhiễu thông tin”.
- Chi...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kỹ thuật WebQuest.
-Trình bày được ứng dụng của kỹ thuật WebQuest trong dạy học vật lý.
-Vận dụng trong dạy chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT.
3. Giả thuyết khoa học
Nếu thiết kếsử dụng được Webquest trong dạy học chương “Động lực
học chất điểm” thì sẽ phát huy được tính tích cực, độc lập chủ động
trong hoạt động nhận thức của học sinh, từ đó sẽ nâng cao chất lượng của
quát trình dạy học chương “Động lực học chất điểm” vật 10 nâng cao
THPT.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Để đạt được những yêu cầu trên, đề tài cần thực hiện những nhiệm vụ sau
- Nghiên cứu sở luận của kỹ thuật Webquest việc ứng dụng
WebQuest trong dạy học vật lý.
- Thiết kế WebQuest đdạy chương “Động lực học chất điểm” Vật 10
nâng cao THPT.
- Sử dụng WebQuest để dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật
lý 10 nâng cao THPT.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học chương “Động lực học chất
điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của WebQuest.
- Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng của WebQuest trong dạy học chương
“Động lực học chất điểm” Vật lý 10 nâng cao THPT.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
+ Nghiên cứu các tài liệu về tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh
trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.
+ Nghiên cứu sách giáo khoa các tài liệu về phương pháp giảng dạy
vật lý cần cho việc xây dựng tiến trình dạy học.
+ Tham khảo các tai liệu về ngôn ngữ và các công cụ đơn giản hỗ trợ cho
việc thiết kế WebQuest.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Sử dụng các ngôn ngữ công cụ hỗ trợ đơn giản để thiết kế WebQuest
dạy học vật lý được cụ thể hóa trong dạy học.
Kỹ thuật WebQuest - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật WebQuest - Người đăng: huynhtu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kỹ thuật WebQuest 9 10 856