Ktl-icon-tai-lieu

Lá Thư Tịnh Độ ( Ấn Quang Đại Sư )

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 3045 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lá Thư Tịnh Ðộ
Ấn Quang Ðại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Mấy Lời Bày Tỏ
Trong các hành môn của đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng có
pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối,
phát nguyện v.v... Như Mật Tông lại còn sự lập đàn, kiết ấn nữa.
Riêng về tông Tịnh Độ, tôi thấy có nhiều người không biết nghi
thức hành trì cho đúng pháp. Lại có những vị không hiểu nghĩa
chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó
phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình
y như lời văn. Nghĩ vì dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng
ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt, nên theo lời yêu cầu của
một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu Tịnh Độ ra Việt văn để
giúp bạn đồng tu.
Về pháp nghi Tịnh Độ, có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá
đơn giản và khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của ngài Từ
Vân trong Tịnh Độ Thập Yếu, soạn dịch nghi thức theo bậc trung.
Về cách Trì Danh, vẫn có nhiều đường lối, theo chỗ kinh nghiệm
và so với thời cơ, tôi chọn pháp Thập Niệm Ký Số.
Về pháp nghi Tịnh Độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết
lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Vả
lại, pháp môn Tịnh Độ có chuyên tu và kiêm tu; có vị chuyên
niệm Phật, có vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham
thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư thì người tu Tịnh nghiệp phải lấy
sự Niệm Phật làm phần chính, mấy món kia làm phần phụ, phần
chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú,
nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu
vãng sanh, cũng có thể gọi là Chuyên Tu.
Trên pháp môn Trì Danh, sự hơn kém thật ra không phải ở nơi
nghi thức, mà ở chỗ: âm thanh rành rõ hay lờ mờ, tâm niệm thành
khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu
người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức
cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp
nghi cho đúng thì công đức hành trì thì cũng khó phát huy đến chỗ
viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức nầy.

LÁ THƯ TỊNH ĐỘ 2

Xưa và nay cách nhau, chúng sanh căn cơ sở thích đều sai khác,
tôi không dám gọi việc làm nầy là hợp với mọi người, cũng không
dám cho nghi thức đây là hơn những pháp nghi đã có, chỉ tùy chỗ
mong cầu mà lạo thảo viết ra vậy thôi.
Liên Du Thích Thiền Tâm
Lời Bạt
Trong quyển nầy, ta thấy Ấn Quang Pháp Sư, về cách khuyến hóa,
chỉ dùng lời lẽ bình thường chân thật mà điểm cốt yếu duy ở một
chữ Thành. Người học đạo biết đặt chân từ chỗ bình thật đi và...
Lá Thư Tịnh Ðộ
Ấn Quang Ðại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Mấy Lời Bày Tỏ
Trong các hành môn của đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng
pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối,
phát nguyện v.v... Như Mật Tông lại còn sự lập đàn, kiết ấn nữa.
Riêng về tông Tịnh Độ, tôi thấy nhiều người không biết nghi
thức hành trì cho đúng pháp. Lại những vị không hiểu nghĩa
chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó
phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình
y như lời văn. Nghĩ dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng
ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt, nên theo lời yêu cầu của
một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu Tịnh Độ ra Việt văn để
giúp bạn đồng tu.
Về pháp nghi Tịnh Độ, có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá
đơn giản khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của ngài Từ
Vân trong Tịnh Độ Thập Yếu, soạn dịch nghi thức theo bậc trung.
Về cách Trì Danh, vẫn nhiều đường lối, theo chỗ kinh nghiệm
và so với thời cơ, tôi chọn pháp Thập Niệm Ký Số.
Về pháp nghi Tịnh Độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết
lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng phát nguyện hồi hướng. Vả
lại, pháp môn Tịnh Độ chuyên tu kiêm tu; vị chuyên
niệm Phật, vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham
thiền. Theo Ấn Quang Pháp thì người tu Tịnh nghiệp phải lấy
sự Niệm Phật làm phần chính, mấy món kia làm phần phụ, phần
chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú,
nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật chí tâm hồi hướng, cầu
vãng sanh, cũng có thể gọi là Chuyên Tu.
Trên pháp môn Trì Danh, sự hơn kém thật ra không phải nơi
nghi thức, chỗ: âm thanh rành hay lờ mờ, tâm niệm thành
khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu
người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức
cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp
nghi cho đúng thì công đức hành trì thì cũng khó phát huy đến chỗ
viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức nầy.
Lá Thư Tịnh Độ ( Ấn Quang Đại Sư ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lá Thư Tịnh Độ ( Ấn Quang Đại Sư ) - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Lá Thư Tịnh Độ ( Ấn Quang Đại Sư ) 9 10 521