Ktl-icon-tai-lieu

Lai 1 cặp tính trạng

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Bài tập lai một cặp tính trạng

Nhận dạng quy luật di truyền chi phôi tính trạng
1. Khi lai 1 tính trạng
Cần xác định:
1. Tính trạng đó do một cặp gen hay hai cặp gen quy định.
2. Nếu tính trạng do 1 cặp gen quy định xảy ra một trong các trường hợp sau
+ Tuân theo quy luật di truyền Menđen
+ Hiện tượng trội không hoàn toàn
+ Gen gây chết.
3. Nếu tính trạng do 2 cặp gen quy định => Tuân theo quy luật di truyền tương tác
gen.Cách xác định như sau:
Trường hợp 1. Không phải lai phân tích
thế hệ con, xác định quy luật di truyền chi phối.

Từ tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở

1. Khi tổng số tổ hợp giao tử <= 4 thì là tỉ lệ của di truyền mỗi gen quy định
một tính trạng
+ 3:1: quy luật di truyền trội lặn hoàn toàn (Theo định luật phân tính của Menđen).
+ 1:2:1: quy luật di truyền trội không hoàn toàn (xuất hiện tính trạng trung gian do
gen nằm trên NST thường hoặc giới tính.
+ 1:1 hoặc 2:1: hiện tượng gen gây chết.

2. Khi tổng số tổ hợp giao tử >4 thì là tỉ lệ của tương tác gen. Trong đó,
tổng có thể là 16 hoặc 8.
2.1. Tổng các tổ hợp giao tử bằng 16(16 = 4 x 4 => mỗi bên bố mẹ cho 4 giao tử =>
bố mẹ dị hợp về 2 cặp gen => 2 cặp gen quy định 1 tính trạng => tương tác gen).
Các tỉ lệ và quy ước gen như sau:
Tỉ lệ
9:3:3:1 (4
KH)
9:6:1(3 KH)

Dạng tương tác
Bổ trợ.

Quy ước gen
AaBb x AaBb => 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb
AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ : 3A_bb :

3aaB_ Kiểu hình 2: 1aabb
9:7 (2 KH)
12:3:1(3
KH)

AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ Kiểu hình 2:
3A_bb : 3aaB_ : 1aabb
Át chế trội

13:3(2KH)
9:3:4(3 KH)
15:1

AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ : 3A_bb Kiểu hình
2: 3aaB_ Kiểu hình 3: 1aabb
AaBb x AaBb =>Kiểu hình 1: 9A_B_: 3A_bb :
1aabb Kiểu hình 2: 3aaB_

Át chế lặn

AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ Kiểu hình 2:
3A_bb Kiểu hình 3: 3aaB_ : 1aabb

Cộng gộp không tích AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_ Kiểu
lũy các gen trội hình 2: : 1aabb

2.2. Tổng tổ hợp giao tử bằng 8
Tổng các tổ hợp giao tử bằng 8 (8 = 2 x 4 => một bên bố (mẹ) cho 4 giao tử => dị
hợp 2 cặp gen, 2 cặp gen quy định tính trạng => tương tác gen).
Các tỉ lệ và quy ước gen tương tự quy ước của trường hợp 16 tổ hợp giao tử.
Các tỉ lệ thường gặp:
Tỉ lệ
3:3:1:1.

Dạng tương tác
Bổ trợ.

Quy ước
3:3:1:1. (AaBb x aaBb hoặc AaBb x Aabb)

3:4:1.

3:4:1. AaBb x Aabb => F: 3A_B_ : 3A_bb :
1aaBb : 1aabb

3:5.

3:5. AaBb x Aabb => F: 3A_B_ : 3A_bb :
1aaBb : 1aabb

6:1:1 (4:3:1 át chế trội
)
7:1 5:3.

6:1:1 P: AaBb x Aabb => F: 3A_B_ : 3A_bb :
1aaBb : 1aabb 4:3:1. AaBb x aaB...
Bài t p lai m t c p tính tr ng
Nhn dng quy lut di truyn chi phôi tnh trng
1. Khi lai 1 tnh trng
Cần xác định:
1. Tính trạng đó do một cặp gen hay hai cặp gen quy định.
2. Nếu tính trạng do 1 cặp gen quy định xảy ra một trong các trường hợp sau
+ Tuân theo quy luật di truyền Menđen
+ Hiện tượng trội không hoàn toàn
+ Gen gây chết.
3. Nếu tính trạng do 2 cặp gen quy định => Tuân theo quy luật di truyền tương tác
gen.Cách xác định như sau:
Trường hợp 1. Không phải lai phân tch Từ tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở
thế hệ con, xác định quy luật di truyền chi phối.
1. Khi tổng số tổ hợp giao tử <= 4 thì là tỉ lệ của di truyn mỗi gen quy định
một tnh trng
+ 3:1: quy luật di truyền trội lặn hoàn toàn (Theo định luật phân tính của Menđen).
+ 1:2:1: quy luật di truyền trội không hoàn toàn (xuất hiện tính trạng trung gian do
gen nằm trên NST thường hoặc giới tính.
+ 1:1 hoặc 2:1: hiện tượng gen gây chết.
2. Khi tổng số tổ hợp giao tử >4 thì là tỉ lệ của tương tác gen. Trong đó,
tổng có thể là 16 hoặc 8.
2.1. Tổng các tổ hợp giao tử bằng 16(16 = 4 x 4 => mỗi bên bố mẹ cho 4 giao tử =>
bố mẹ dị hợp về 2 cặp gen => 2 cặp gen quy định 1 tính trạng => tương tác gen).
Các tỉ lệ và quy ước gen như sau:
Tỉ lệ Dạng tương tác Quy ước gen
9:3:3:1 (4
KH)
Bổ trợ. AaBb x AaBb => 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb
9:6:1(3 KH) AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ : 3A_bb :
Lai 1 cặp tính trạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lai 1 cặp tính trạng - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Lai 1 cặp tính trạng 9 10 683