Ktl-icon-tai-lieu

Lãng phí tài nguyên khoáng sản

Được đăng lên bởi nguyenhuyhoang52k5
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lãng phí tài nguyên trong khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản ở Việt
Nam và giải pháp giảm thiểu
PGS.TS Lưu Đức Hải
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
Đặt vấn dề
Tài nguyên khoáng sản (TNKS) là một trong các nguồn lực quan trọng trong
hoạch định chính sách phát triển của các quốc gia, tuy nhiên chỉ có một số ít các
quốc gia và vùng lãnh thổ có tiềm năng về TNKS. Số liệu thống kê của Ngân hàng
Thế giới trong các năm từ 2007 đến 2010 [ 1 ] cho thấy chỉ có 46 trong số 213
quốc gia và vùng lãnh thổ có thu nhập từ TNKS chiếm trên 10% GDP, trong đó
Việt Nam, có tỷ lệ tương ứng 13.9%, 15.0%, 8.6%, 10.4% trong các năm 2007 2010. Hội thảo khoa học "Quản lý khai thác khoáng sản" do Quốc hội tổ chức ngày
2/3/2012 [2, 3] và nhiều báo cáo khác đã nêu lên tình trạng ô nhiễm môi trường
trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam, cũng như tổn thất khoáng sản cao trong
khai thác, chế biến khoáng sản, tình trạng xuất khẩu thô TNKS đang gây ra nhiều
bức xúc trong dư luận.
Hiện trạng lãng phí tài nguyên trong khai thác, chế biến và sử dụng khoáng
sản ở Việt Nam hiện nay
Tổn thất hay lãng phí TNKS thường tổn tại trong ba khâu quan trọng: khai
thác khoáng sản, chế biến khoáng sản và sử dụng khoáng sản. Theo các số liệu đã
công bố [2], tổn thất khoáng sản trong khai thác các mỏ than thường chiếm tới
50% trữ lượng công nghiệp của các mỏ than. Đối với các mỏ than antraxit vùng
Quảng Ninh, trữ lượng công nghiệp thường chỉ chiếm 50% trữ lượng địa chất mỏ,
vì vậy khai thác than tại Quảng Ninh đang làm mất đi trữ lượng địa chất rất lớn.
Chúng ta mới khai thác được 25% trữ lượng địa chất của mỏ và 50% trữ lượng
công nghiệp của các mỏ than. Các con số này thấp hơn nhiều các con số tương ứng
ở các nước phát triển. Có nhiều nguyên nhân được nêu để giải thích cho sự tổn thất
tài nguyên trong khai thác than vùng Quảng Ninh như: cấu trúc địa chất mỏ phức
tạp, công nghệ khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, chính sách và cơ chế quản lý chưa
phù hợp. Ngoài ra, theo quy định của Luật Thuế tài nguyên tính tiền thuế phải nộp
của doanh nghiệp thông qua lượng khoáng sản đã được doanh nghiệp tiêu thụ ra thị
trường. Việc tính thuế tài nguyên khoáng sản theo sản lượng khai thác đầu ra
không kích thích doanh nghiệp đầu tư công nghệ và năng lực khai thác hết tiềm
năng trữ lượng khoáng sản. Bên cạnh đó, khâu chế biến khoáng sản cũng làm thất
thoát một lượng tài nguyên lớn. Chế biến khoáng sản bao gồm hai bước: làm giàu
nguyên liệu khoáng sản đáp ứng nhu cầu chế biến sâu và chế biến sâu ...
Lãng phí tài nguyên trong khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản Việt
Nam và giải pháp giảm thiểu
PGS.TS Lưu Đức Hải
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
Đặt vấn dề
Tài nguyên khoáng sản (TNKS) một trong các nguồn lực quan trọng trong
hoạch định chính sách phát triển của các quốc gia, tuy nhiên chỉ một số ít các
quốc gia vàng lãnh thổ có tiềm năng về TNKS. Số liệu thống kê của Ngân hàng
Thế giới trong các năm từ 2007 đến 2010 [ 1 ] cho thấy chỉ 46 trong số 213
quốc gia vùng lãnh thổ thu nhập từ TNKS chiếm trên 10% GDP, trong đó
Việt Nam, tỷ lệ tương ứng 13.9%, 15.0%, 8.6%, 10.4% trong các năm 2007 -
2010. Hội thảo khoa học "Quản lý khai thác khoáng sản" do Quốc hội tổ chức ngày
2/3/2012 [2, 3] nhiều báo cáo khác đã nêu lên tình trạng ô nhiễm môi trường
trong khai thác khoáng sản Việt Nam, cũng như tổn thất khoáng sản cao trong
khai thác, chế biến khoáng sản, nh trạng xuất khẩu thô TNKS đang gây ra nhiều
bức xúc trong dư luận.
Hiện trạng lãng phí tài nguyên trong khai thác, chế biến sử dụng khoáng
sản ở Việt Nam hiện nay
Tổn thất hay lãng phí TNKS thường tổn tại trong ba khâu quan trọng: khai
thác khoáng sản, chế biến khoáng sản sử dụng khoáng sản. Theo các số liệu đã
công bố [2], tổn thất khoáng sản trong khai thác các mỏ than thường chiếm tới
50% trữ lượng công nghiệp của các mỏ than. Đối với các m than antraxit vùng
Quảng Ninh, trữ lượng công nghiệp thường chỉ chiếm 50% trữ lượng địa chất mỏ,
vậy khai thác than tại Quảng Ninh đang làm mất đi tr lượng địa chất rất lớn.
Chúng ta mới khai thác được 25% trữ lượng địa chất của mỏ 50% trữ lượng
công nghiệp của các mỏ than. Các con số này thấp hơn nhiều các con số tương ứng
ở các ớc phát triển. Có nhiều nguyên nhân được nêu để giải thích cho sự tổn thất
tài nguyên trong khai thác than ng Quảng Ninh như: cấu trúc địa chất mỏ phức
tạp, công nghệ khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, chính sách vàchế quản lý chưa
phù hợp. Ngoài ra, theo quy định của Luật Thuế tài nguyênnh tiền thuế phải nộp
của doanh nghiệp thông qua lượng khoáng sản đã được doanh nghiệp tiêu thụ ra thị
trường. Việc tính thuế tài nguyên khoáng sản theo sản lượng khai thác đầu ra
không kích thích doanh nghiệp đầu công nghệ năng lực khai thác hết tiềm
năng trữ lượng khoáng sản. Bên cạnh đó, khâu chế biến khoáng sản cũng làm thất
thoát một lượng tài nguyên lớn. Chế biến khoáng sản bao gồm hai bước: làm giàu
nguyên liệu khoáng sản đáp ng nhu cầu chế biến sâu chế biến sâu khoáng sản
thành các sản phẩm giá trị kinh tế cao hơn. dụ: trong tuyển kaolin cán làm
Lãng phí tài nguyên khoáng sản - Trang 2
Lãng phí tài nguyên khoáng sản - Người đăng: nguyenhuyhoang52k5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lãng phí tài nguyên khoáng sản 9 10 51