Ktl-icon-tai-lieu

lập công thức phân tử hydrocacbon

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

II.2 – BÀI TOÁN LẬP CTPT
HYDROCACBON
II.2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA
HYDROCACNON
II.2.1.1 Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.
1)

Phương pháp giải :

Bước 1 : Tìm MA : tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm MA
Tìm MA dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm
khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà dùng cách tính thích hợp.
1. Dựa vào khối lượng riêng DA (đktc)
MA = 22,4 . DA với DA đơn vị g/l
2. Dựa vào tỉ khối hơi của chất hữu cơ A
MA = MB . dA/B
MA = 29 . dA/KK
3. Dựa vào khối lượng (mA ) của một thể tích VA khí A ở đktc
MA = (22,4 . mA)/ VA
mA: khối lượng khí A chiếm thể tích VA ở đktc
4. Dựa vào biểu thức phương trình Mendeleep – Claperon:
Cho mA (g) chất hữu cơ A hóa hơi chiếm thể tích VA (l) ở nhiệt độ T
(oK) và áp suất P(atm)
PV = nRT 

M

mRT
pV

(R = 0,082 atm/ oKmol)

5. Dựa vào định luật Avogadro:
Định luật: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, mọi thể tích khí bằng
nhau đều chứa cùng một số phân tử khí.
VA = VB => nA = nB 

mA
m
 B
MA MB

MB
=> MA = mA m B

SVTH : Phan Thị Thùy

49

Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

Bước 2 : Đặt CTPT chất A: CxHy
Xác định thành phần các nguyên tố trong hydrocacbon.
Cách 1 :Dùng khi đề bài
-Không cho khối lượng hydrocacbon đem đốt cháy
-Tính được mC, mH từ mCO2, mH2O
 Tính khối lượng các nguyên tố có trong A và mA (g) chất A.
- Xác định C:
mC (trong A) mC (trong CO 2 ) 12.

m CO2
V
12.n CO2 12. CO2
44
22,4

- Xác định H
mH(trong A) mH (trong H2O) 1.2n H 2O 2

m H 2O
18

2.n H 2O

- Xác định mA
 mA = m H + m A
* Xác định CTPT chất hữu cơ A: CxHy
Dựa trên CTTQ chất hữu cơ A: CxHy
M .m
12 x
M
y

 A x  A C ;
mC mH mA
12.m A

y

M A .m H
mA

Cách 2 : Khi đề bài cho biết thành phần % các nguyên tố trong hỗn hợp
* Dùng công thức sau:
12 x
M
M .%C
y

 A x  A
% C %H 100%
12.100

;

y

M A .%H
100

 CTPT A.
Cách 3 : * Tìm CTĐG nhất => CTN => CTPT A
x:y

mC mH
%C %H
:
α : β
:
α : β hoặc x : y 
12
1
12 1

- CTĐG nhất : CH
=> CTTN : (CH)n
- Xác định n: biện luận từ CTTN để suy ra CTPT đúng của A :
y  2x + 2; y chẵn, nguyên dương ; x  1, nguyên dương.
 Từ đó xác định được CTPT đúng của chất hữu cơ A.
Lưu ý: Khi bài tóan yêu cầu xác định CTĐG nhất của chất hữu cơ A (hay CTN của A)
hoặc khi đề không cho dữ kiện để tìm MA thì ta nên làm theo cách trên.
2)

Các ví dụ :

Ví dụ 1 :
Một hydrocacbon A có thành phần nguyên tố: % C = 84,21; %H = 15,79;...
Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ
II.2 – BÀI TOÁN LẬP CTPT
HYDROCACBON
II.2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA
HYDROCACNON
II.2.1.1 Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.
1) Phương pháp giải :
Bước 1 : Tìm M
A
: tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm M
A
Tìm M
A
dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm
khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà dùng cách tính thích hợp.
1. Dựa vào khối lượng riêng D
A
(đktc)
M
A
= 22,4 . D
A
với D
A
đơn vị g/l
2. Dựa vào tỉ khối hơi của chất hữu cơ A
M
A
= M
B
. d
A/B
M
A
= 29 . d
A/KK
3. Dựa vào khối lượng (m
A
) của một thể tích V
A
khí A ở đktc
M
A
= (22,4 . m
A
)/ V
A
m
A
: khối lượng khí A chiếm thể tích V
A
ở đktc
4. Dựa vào biểu thức phương trình Mendeleep – Claperon:
Cho m
A
(g) chất hữu cơ A hóa hơi chiếm thể tích V
A
(l) ở nhiệt độ T
(
o
K) và áp suất P(atm)
PV = nRT
pV
mRT
M
(R = 0,082 atm/
o
Kmol)
5. Dựa vào định luật Avogadro:
Định luật: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, mọi thể tích khí bằng
nhau đều chứa cùng một số phân tử khí.
V
A
= V
B
=> n
A
= n
B
B
B
A
A
M
m
M
m
=> M
A
= m
A
B
B
m
M
SVTH : Phan Thị Thùy
49
lập công thức phân tử hydrocacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập công thức phân tử hydrocacbon - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
lập công thức phân tử hydrocacbon 9 10 880