Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi ngocthunt87
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MODULE THPT 31
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NỘI DUNG 3
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
1. Kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
-

Kế hoạch chủ nhiệm là sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thể.

-

Kế hoạch chủ nhiệm lớp thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm, đường lối giáo dục của
Đảng, các nhiệm vụ năm học, những quy luật và lí luận giáo dục vào việc thiết kế và
thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường một cách cụ thể.

2. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
-

Kế hoạch của GVCN lớp có đặc tính quan trọng là tính liên tục, thể hiện một hệ
thống liên tục các mục tiêu liên quan chặt chẽ với nhau, năm học trước làm cơ sở cho
năm học sau, hoạt động trước làm cơ sở cho hoạt động sau.

-

Vì vậy, kế hoạch GVCN lớp là tập hợp các mục tiêu có quan hệ chặt chẽ với nhau,
thống nhất bởi mục tiêu chung và hệ thống những biện pháp được xây dựng trước cho
một giai đoạn nhất định nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã được xác định.

-

Kế hoạch còn là chương trình hành động của GVCN lớp, được xây dựng trên cơ sở
những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục, được vận dụng và thực
hiện trong những điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

-

Trong nhà trường phổ thông có nhiều kế hoạch. Kế hoạch của GVCN lớp một mặt là
sự cụ thể và chi tiết hóa kế hoạch của cơ quan quản lí cấp trên, mặt khác được dựa trên
tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.

-

Mỗi loại kế hoạch của GVCN lớp được xác định theo nhiệm vụ của từng đơn vị công
tác (theo tổ chức nhà trường) theo các hoạt động (dạy học, giáo dục, lao động sản
xuất…) và theo thời gian (năm học, học kì, tháng, tuần)

-

Kế hoạch chủ nhiệm là sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thể.

-

Lập kế hoạch là vạch ra những cách tiếp cận hợp lí để đạt được các mục tiêu đã đề ra,
để sự cố gắng của thầy và trò có hiệu quả. Không có kế hoạch, hoạt động quản lí sẽ ở
trạng thái tự nhiên, hiệu quả thấp.

-

Lập kế hoạch chủ nhiệm có các mục đích: giảm bớt sự bất định: chú trọng vào các
mục tiêu, tạo khả năng đạt mục tiêu một các kinh tế và cho phép GVCN có thể kiểm soát
quá trình tiến hành các nhiệm vụ.

-

GVCN cần quan tâm đến việc lập kế hoạch, đến việc thiết kế những bước đi và việc
làm cụ thể theo một trình tự đã được quy định để đạt được những mục tiêu đề ra. Hình
dung được những bước đi cụ thể này, chắc chắn GVCN ...
MODULE THPT 31
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NỘI DUNG 3
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
1. Kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
- Kế hoạch chủ nhiệm sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thể.
- Kế hoạch chủ nhiệm lớp thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm, đường lối giáo dục của
Đảng, các nhiệm vụ năm học, những quy luật luận giáo dục vào việc thiết kế
thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường một cách cụ thể.
2. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
- Kế hoạch của GVCN lớp đặc tính quan trọng tính liên tục, thể hiện một hệ
thống liên tục các mục tiêu liên quan chặt chẽ với nhau, năm học trước làm cơ sở cho
năm học sau, hoạt động trước làm cơ sở cho hoạt động sau.
- vậy, kế hoạch GVCN lớp tập hợp các mục tiêu quan h chặt chẽ với nhau,
thống nhất bởi mục tiêu chung h thống những biện pháp được xây dựng trước cho
một giai đoạn nhất định nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã được xác định.
- Kế hoạch còn chương trình nh động của GVCN lớp, được xây dựng trên s
những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục, được vận dụng thực
hiện trong những điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.
- Trong nhà trường phổ thông có nhiều kế hoạch. Kế hoạch của GVCN lớp một mặt
sự cụ thể chi tiết hóa kế hoạch của quan quản cấp trên, mặt khác được dựa trên
tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.
- Mỗi loại kế hoạch của GVCN lớp được xác định theo nhiệm vụ của từng đơn vị công
tác (theo tổ chức nhà trường) theo các hoạt động (dạy học, giáo dục, lao động sản
xuất…) và theo thời gian (năm học, học kì, tháng, tuần)
- Kế hoạch chủ nhiệm sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thể.
- Lập kế hoạch là vạch ra những cách tiếp cận hợp lí để đạt được các mục tiêu đã đề ra,
để sự c gắng của thầy trò hiệu quả. Không có kế hoạch, hoạt động quản sẽ
trạng thái tự nhiên, hiệu quả thấp.
- Lập kế hoạch chủ nhiệm các mục đích: giảm bớt sự bất định: chú trọng vào các
mục tiêu, tạo khả năng đạt mục tiêu một các kinh tế và cho phép GVCN có thể kiểm soát
quá trình tiến hành các nhiệm vụ.
- GVCN cần quan tâm đến việc lập kế hoạch, đến việc thiết kế những ớc đi việc
làm cụ thể theo một trình tự đã được quy định để đạt được những mục tiêu đề ra. Hình
dung được những bước đi cụ thể này, chắc chắn GVCN lớp s tránh được yếu tố ngẫu
nhiên, tùy tiện trong công tác quản lí và giáo dục tập thể HS.
Câu hỏi tự đánh giá
Kế hoạch chủ nhiệm lớp (tại địa bàn công tác)
Các công việc cần làm để lập kế hoạch chủ nhiệm lớp tại trường THPT
* Thu thập và xử lí các dạng thông tin
Các dạng thông tin cần thu thập để giúp người GVCN làm tốt công tác bao gồm:
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: ngocthunt87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 725