Ktl-icon-tai-lieu

Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi ngoctu82lh-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MODULE THPT 31
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NỘI DUNG 2
TÌM HIỂU Ý NGHĨA, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp
-

Kế hoạch chủ nhiệm lớp có đặc tính quan trọng là tính liên tục, thể hiện một hệ thống
liên tục các mục tiêu liên quan chặt chẽ với nhau, năm học trước làm cơ sở cho năm học
sau, hoạt động trước là m cơ sở cho hoạt động sau…

-

Kế hoạch chủ nhiệm là tập hợp các mục tiêu có quan hệ chặt chẽ với nhau, thống
nhất bởi mục tiêu chung và hệ thống những biện pháp được xây dựng trước cho một giai
đoạn nhất định nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã được xác định.

-

Kế hoạch còn là chương trình hành động của GVCN được xây dựng trên cơ sở những
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục, được vận dụng và thực hiện
trong những điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

-

Trong nhà trường phổ thông có nhiều kế hoạch. Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm
một mặt là sự cụ thể và chi tiết hóa kế hoạch của cơ quan quản lí cấp trên, mặt khác nó
được dựa trên tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.

-

Kế hoạch của GVCN được xác định theo nhiệm vụ của từng đơn vị công tác (theo tổ
chức nhà trường) theo các hoạt động (dạy học, giáo dục, lao động sản xuất…) và theo
thời gian (năm học, học kì, tháng, tuần).

-

Kế hoạch chủ nhiệm là sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thẻ

-

Kế hoạch chủ nhiệm lớp thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm đường lối giáo dục của
Đảng, các nhiệm vụ năm học, những quy luật và lí luận giáo dục vào việc thiết kế và
thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường một các cụ thể

2. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
- Lập kế hoạch và vạch ra những cách tiếp cận hợp lí để đạt được các mục tiêu đã đề ra, để
sự cố gắng của GVCN và HS có hiệu quả. Không có kế hoạch, hoạt động quản lí của
GVCN sẽ ở trạng thái tự nhiên, hiệu quả thấp.
- Lập kế hoạch chủ nhiệm có các mục đích: giảm bớt sự bất định, chú trọng vào các mục
tiêu, tạo khả năng đạt mục tiêu một cách kinh tế và cho phép GVCN có thể kiểm soát quá
trình tiến hành các nhiệm vụ.
- GVCN cần quan tâm đến việc lập kế hoạch, đến việc thiết kế những bước đi và việc làm
cụ thể theo một trình tự đã được quy định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hình dung được
những bước đi cụ thể này, chắc chắn GVCN lớp sẽ tránh được yếu tố ngẫu nhiên, tùy tiện
trong công tác quản lí và giáo dục tập...
MODULE THPT 31
LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NỘI DUNG 2
TÌM HIỂU Ý NGHĨA, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp
- Kế hoạch chủ nhiệm lớp có đặc tính quan trọng là tính liên tục, thể hiện một hệ thống
liên tục các mục tiêu liên quan chặt chẽ với nhau, năm học trước làm cơ sở cho năm học
sau, hoạt động trước là m cơ sở cho hoạt động sau…
- Kế hoạch ch nhiệm là tập hợp các mục tiêu quan h chặt chẽ với nhau, thống
nhất bởi mục tiêu chung và hệ thống những biện pháp được xây dựng trước cho một giai
đoạn nhất định nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đã được xác định.
- Kế hoạch còn là chương trình hành động của GVCN được xây dựng trên cơ sở những
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng Nhà nước về giáo dục, được vận dụng thực hiện
trong những điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.
- Trong nhà trường phổ thông nhiều kế hoạch. Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm
một mặt sự cụ thể chi tiết hóa kế hoạch của quan quản cấp trên, mặt khác
được dựa trên tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường.
- Kế hoạch của GVCN được xác định theo nhiệm vụ của từng đơn vị côngc (theo tổ
chức nhà trường) theo các hoạt động (dạy học, giáo dục, lao động sản xuất…) theo
thời gian (năm học, học kì, tháng, tuần).
- Kế hoạch chủ nhiệm sự cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường, của khối lớp chủ
nhiệm, được thực hiện trong phạm vi một lớp học cụ thẻ
- Kế hoạch ch nhiệm lớp thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm đường lối giáo dục của
Đảng, các nhiệm vụ năm học, những quy luật luận giáo dục vào việc thiết kế
thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường một các cụ thể
2. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp
- Lập kế hoạch vạch ra những cách tiếp cận hợp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, để
sự cố gắng của GVCN HS hiệu quả. Không kế hoạch, hoạt động quản của
GVCN sẽ ở trạng thái tự nhiên, hiệu quả thấp.
- Lập kế hoạch chủ nhiệm c mục đích: giảm bớt sự bất định, chú trọng vào c mục
tiêu, tạo khả năng đạt mục tiêu một cách kinh tế cho phép GVCN thể kiểm soát quá
trình tiến hành các nhiệm vụ.
- GVCN cần quan tâm đến việc lập kế hoạch, đến việc thiết kế những ớc đi việc làm
cụ thể theo một trình tự đã được quy định để đạt được mục tiêu đã đề ra. Hình dung được
những bước đi cụ thể này, chắc chắn GVCN lớp sẽ tránh được yếu tố ngẫu nhiên, tùy tiện
trong công tác quản lí và giáo dục tập thể HS.
Lập kế hoạch chủ nhiệm là quyết định trước xem:
+ Phải làm cái gì?
+ Làm như thế nào?
+ Khi nào làm?
+ Ai làm cái đó?
+ Làm việc đó trong những điều kiện nào?
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: ngoctu82lh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 909