Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình căn bản PHP

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH

LẬP TRÌNH CĂN BẢN PHP
GV: PHẠM HỮU KHANG

COMPUTER LEARNING CENTERMoân hoïc: PHP
Baøi 1
Nhöõng vaán ñeà chính seõ ñöôïc ñeà caäp trong baøi hoïc:
9 Giôùi thieäu PHP
9 Caáu hình IIS, Apache Web Server
9 Caøi ñaët PHP.
o Caøi ñaët PHP.
o Caáu hình öùng duïng PHP
9 Giôùi thieäu PHP.
o PHP Script.
o Ghi chuù trong PHP
o In noäi dung baèng PHP

1. GIÔÙI THIEÄU PHP

PHP vieát taét cuûa chöõ Personal Home Page ra ñôøi naêm 1994 do phaùt minh cuûa
Rasmus Lerdorf, vaø noù tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån bôûi nhieàu caù nhaân vaø taäp theå khaùc, do ñoù
PHP ñöôïc xem nhö moät saûn phaåm cuûa maõ nguoàn môû.
PHP laø kòch baûn trình chuû (server script) chaïy treân phía server (server side) nhö
caùch server script khaùc (asp, jsp, cold fusion).
PHP laø kòch baûn cho pheùp chuùng ta xaây döïng öùng duïng web treân maïng internet hay
intranet töông taùc vôùi moïi cô sôû döõ lieäu nhö mySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server vaø
Access.
Löu yù raèng, töø phieân baûn 4.0 trôû veà sau môùi hoã trôï session, ngoaøi ra PHP cuõng nhö
Perl laø kòch baûng xöû lyù chuoãi raát maïnh chính vì vaäy baïn coù theå söû duïng PHP trong nhöõng
coù yeâu caàu veà xöû lyù chuoãi.

2. CAØI ÑAËT PHP
Caøi ñaët PHP treân neàn Windows thì söû duïng php-4.0.6-Win32.zip, sau khi caøi ñaët
öùng duïng naøy treân ñóa cöùng seõ xuaát hieän thö muïc PHP, trong thöï muïc naøy seõ coù taäp tin
php4ts.dll vaø php.exe cuøng vôùi thö muïc sessiondata.
Ngoaøi ra, trong thö muïc WINDOW hoaëc WINNT seõ xuaát hieän taäp tin php.ini, taäp
tin naøy cho pheùp baïn caáu hình cho öùng duïng PHP. Chaúng haïn, khi söû duïng session, PHP
caàn moät nôi ñeå löu tröõ chuùng, trong taäp tin naøy maëc ñònh laø session.save_path =
C:\PHP\sessiondata, neáu baïn caøi ñaët PHP vôùi thö muïc PHP treân ñóa D thì baïn caàn thay
ñoåi ñöôøng daãn trong khai baùo naøy.
Töông töï nhö vaäy, khi coù loãi trong trangPHP thì loãi thöôøng xuaát hieän khi trieäu goïi
chuùng, ñeå che daáu caùc loãi naøy thì baïn caàn khai baùo display_errors = Off thay vì chuùng ôû
traïng thaùi display_errors = On.
Ngoaøi ra, trang PHP cuõng coù theå trình baøy moät soá warning khi chuùng phaùt hieän cuù
phaùp khoâng hôïp lyù, chính vì vaäy ñeå che daáu caùc warning naøy thì baïn cuõng caàn khai baùo
traïng thaùi Off thay vì On nhö assert.warning = Off.

3. CAÁU HÌNH ÖÙNG DUÏNG PHP
3.1. Caáu hình IIS

Sau khi caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows NT hay 2000 trôû veà sau, baèng caùch khai baùo
môùi moät web site hay virtual site tron...
GIÁO TRÌNH
LP TRÌNH CĂN BN PHP
GV: PHM HU KHANG
Lập trình căn bản PHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình căn bản PHP - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lập trình căn bản PHP 9 10 463