Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình cho PIC bằng CCS

Được đăng lên bởi Ki Ka
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1896 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Người báo cáo: 

Nguyễn Chí Linh 

Tài liệu: 

TUT01.01.PVN 

Ngày: 

9/8/2006 

Trang: 

1/32 

TUT01.01.PVN 
Gửi đến: 

  

Nội dung: 

Lập trình cho PIC bằng CCS ver3.242

 

MICROSOFT WORD

 
Tóm tắt: 
 
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng trình biên dịch CCS cho lập trình PIC. Tìm hiểu tông quan về CCS 
và cách tạo một Project trong CCS. 
  Chương trình mẫu cho PIC16F877 
  Các ví dụ lập trình đơn giản: quét LED, ADC, RS232… 

1.

Tổng quan về CCS 
1.1.

Vì sao ta sử dung CCS ? 

Sự ra đời của một loại vi điều khiển đi kèm với việc phát triển phần mềm ứng dụng cho 
việc lập trình cho con vi điều khiển đó. Vi điều khiển chỉ hiểu và làm việc với hai con số 0 
và 1. Ban đầu để việc lập trình cho VĐK là làm việc với dãy các con số 0 và 1. Sau này khi 
kiến trúc của Vi điều khiển ngày càng phức tạp, số luợng thanh ghi lệnh nhiều lên, việc lập 
trình với dãy các số 0 và 1 không còn phù hợp nữa, đòi hỏi ra đời một ngôn ngữ mới thay 
thế. Và ngôn ngữ lập trình Assembly. Ở đây ta không nói nhiều đến Assmebly. Sau này khi 
ngôn ngữ C ra đời, nhu cầu dùng ngôn ngữ C đề thay cho ASM trong việc mô tả các lệnh 
lập trình cho Vi điều khiển một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn đã dẫn đến sự ra đời của 
nhiều chương trình soạn thảo và biên dịch C cho Vi điều khiển : Keil C, HT‐PIC, MikroC, 
CCS… 
Tôi  chọn  CCS  cho  bài  giới  thiệu  này  vì  CCS  là  một  công  cụ  lập  trình  C  mạnh  cho  Vi 
điều  khiển  PIC.  Những  ưu  và  nhược  điểm  của  CCS  sẽ  được  đề  cập  đến  trong  các  phần 
dưới đây. 
 

1.2.

Giới thiệu về CCS ? 

CCS là trình biên dịch lập trình ngôn ngữ C cho Vi điều khiển PIC của hãng Microchip. 
Chương trình là sự tích hợp của 3 trình biên dich riêng biết cho 3 dòng PIC khác nhau đó 
là: 
‐ PCB cho dòng PIC 12‐bit opcodes 
‐ PCM cho dòng PIC 14‐bit opcodes 
‐ PCH cho dòng PIC 16 và 18‐bit  
Tất cả 3 trình biên dich này đuợc tích hợp lại vào trong một chương trình bao gồm cả 
trình soạn thảo và biên dịch là CCS, phiên bản mới nhất là PCWH Compiler Ver 3.227 
 

Người báo cáo: 

Nguyễn Chí Linh 

Tài liệu: 

TUT01.01.PVN 

Ngày: 

9/8/2006 

Trang: 

2/32 

Giống như nhiều trình biên dich C khác cho PIC, CCS giúp cho người sử dụng nắm bắt 
nhanh  được  vi  điều  khiển  PIC  và  sử  dụng  PIC  trong  các  dự  án.  Các  chương  trình  diều 
khiển sẽ được thực hiện nhanh chóng và đạt hiệu quả  cao thông qua việc sử dụng ngôn 
ngữ lạp trình cấp cao – Ngôn ngữ C 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng có rất nhiều, nhưng chi tiết nhất chính là bản Help ...
Ngườibáocáo:
NguynChíLinh
Tàiliu:
TUT01.01.PVN
Ngày:
9/8/2006
Trang:
1/32
TUT01.01.PVN
Giđến:
www.picvietnam.com
Nidung:
LptrìnhchoPICbngCCS ver3.242
MICROSOFTWORD
Tómtt:
TàiliuhướngdnsửdngtrìnhbiêndchCCScholptrìnhPIC.TìmhiutôngquanvềCCS
cáchtomtProjecttrongCCS.
ChươngtrìnhmuchoPIC16F877
Cácdụlptrìnhđơngin:quétLED,ADC,RS232…
1. TngquanvềCCS
1.1. saotasửdungCCS?
Sựrađờicamtloiviđiukhinđikèmvivicpháttrinphnmm ứngdngcho
viclptrìnhchoconviđiukhinđó.Viđiukhinchỉhiulàmvicvihaiconsố0
1.BanđuđviclptrìnhchoVĐKlàmvicvidãycácconsố01.Saunàykhi
kiếntrúccaViđiukhinngàycàngphctp,sốlungthanhghilnhnhiulên,viclp
trìnhvidãycácsố01khôngcònphùhpna,đòihirađimtngônngữmithay
thế.ngônngữlptrìnhAssembly.ỞđâytakhôngnóinhiuđếnAssmebly.Saunàykhi
ngônngữCrađi,nhucudùngngônngữCđthaychoASMtrongvictảcáclnh
lptrìnhchoViđiukhinmtcáchngngndễhiuhơnđãdnđếnsựrađica
nhiuchươngtrìnhso nthobiêndchCchoViđiukhin:KeilC,HTPIC,MikroC,
CCS…
TôichnCCSchobàigiithiunàyCCSmtcôngcụlptrìnhCm nhchoVi
điukhinPIC.NhngưunhượcđimcaCCSsẽđượcđcpđếntrongcácphn
dướiđây.
1.2. GiithiuvềCCS?
CCStrìnhbiêndchlptrìnhngônngữCchoViđiukhinPICcahãngMicrochip.
Chươngtrìnhsựtíchhpca3trìnhbiêndichriêngbiếtcho3dòngPICkhácnhauđó
là:
PCBchodòngPIC12bitopcodes
PCMchodòngPIC14bitopcodes
PCHchodòngPIC1618bit
Ttcả3trìnhbiêndichnàyđuctíchhplivàotrongm tchươngtrìnhbaogmcả
trìnhso
nthobiêndchCCS,phiênbnminhtPCWHCompilerVer3.227
Lập trình cho PIC bằng CCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình cho PIC bằng CCS - Người đăng: Ki Ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Lập trình cho PIC bằng CCS 9 10 811