Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình tập tin với C

Được đăng lên bởi Tui Là ILocker
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 10
KIỂU TẬP TIN
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Một số khái niệm về tập tin?
Các bước thao tác với tập tin.
Một số hàm truy xuất tập tin văn bản.
Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân.

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN
Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì dữ
liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực
hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ
bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian vừa không giải quyết được các bài toán với số
liệu lớn. Để giải quyết vấn đề, người ta đưa ra kiểu tập tin (file) cho phép lưu trữ dữ
liệu ở bộ nhớ ngoài (đĩa). Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta
có thể sử dụng nhiều lần. Một đặc điểm khác của kiểu tập tin là kích thước lớn với số
lượng các phần tử không hạn chế (chỉ bị hạn chế bởi dung lượng của bộ nhớ ngoài).
Có 3 loại dữ liệu kiểu tập tin:
o Tập tin văn bản (Text File): là loại tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa, các
ký tự này được lưu trữ dưới dạng mã Ascii. Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được
lưu trữ thành các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng (new line), ký
hiệu ‘\n’; ký tự này là sự kết hợp của 2 ký tự CR (Carriage Return - Về đầu dòng, mã
Ascii là 13) và LF (Line Feed - Xuống dòng, mã Ascii là 10). Mỗi tập tin được kết
thúc bởi ký tự EOF (End Of File) có mã Ascii là 26 (xác định bởi tổ hợp phím Ctrl +
Z).
Tập tin văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.
o Tập tin định kiểu (Typed File): là loại tập tin bao gồm nhiều phần tử có
cùng kiểu: char, int, long, cấu trúc… và được lưu trữ trên đĩa dưới dạng một chuỗi các
byte liên tục.
o Tập tin không định kiểu (Untyped File): là loại tập tin mà dữ liệu của chúng
gồm các cấu trúc dữ liệu mà người ta không quan tâm đến nội dung hoặc kiểu của nó,
chỉ lưu ý đến các yếu tố vật lý của tập tin như độ lớn và các yếu tố tác động lên tập tin
mà thôi.
Biến tập tin: là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho một
tập tin. Dữ liệu chứa trong một tập tin được truy xuất qua các thao tác với thông số là
biến tập tin đại diện cho tập tin đó.
Con trỏ tập tin: Khi một tập tin được mở ra để làm việc, tại mỗi thời điểm, sẽ
có một vị trí của tập tin mà tại đó việc đọc/ghi thông tin sẽ xảy ra. Người ta hình dung
có một con trỏ đang chỉ đến vị trí đó và đặt tên nó là con trỏ tập tin.
Trang 105

Lập trình căn bản

Sau khi đọc/ghi xong dữ liệu, con trỏ sẽ...
Lp trình căn bn
Chương 10
KIU TP TIN
Hc xong chương này, sinh viên s nm rõ các vn đề sau:
Mt s khái nim v tp tin?
Các bước thao tác vi tp tin.
Mt s hàm truy xut tp tin văn bn.
Mt s hàm truy xut tp tin nh phân.
I. MT S KHÁI NIM V TP TIN
Đối vi các kiu d liu ta đã biết như kiu s, kiu mng, kiu cu trúc thì d
liu được t chc trong b nh trong (RAM) ca máy tính nên khi kết thúc vic thc
hin chương trình thì d liu cũng b mt; khi cn chúng ta bt buc phi nhp li t
bàn phím. Điu đó va mt thi gian va không gii quyết được các bài toán v
i s
liu ln. Để gii quyết vn đề, người ta đưa ra kiu tp tin (file) cho phép lưu tr d
liu b nh ngoài (đĩa). Khi kết thúc chương trình thì d liu vn còn do đó chúng ta
có th s dng nhiu ln. Mt đặc đim khác ca kiu tp tin là kích thước ln vi s
lượng các phn t không hn chế (ch
b hn chế bi dung lượng ca b nh ngoài).
Có 3 loi d liu kiu tp tin:
o Tp tin văn bn (Text File): là loi tp tin dùng để ghi các ký t lên đĩa, các
ký t này được lưu tr dưới dng mã Ascii. Đim đặc bit là d liu ca tp tin được
lưu tr thành các dòng, mi dòng được kết thúc bng ký t xung dòng (new line), ký
hiu ‘\n’; ký t này là s
kết hp ca 2 ký t CR (Carriage Return - V đầu dòng, mã
Ascii là 13) và LF (Line Feed - Xung dòng, mã Ascii là 10). Mi tp tin được kết
thúc bi ký t EOF (End Of File) có mã Ascii là 26 (xác định bi t hp phím Ctrl +
Z).
Tp tin văn bn ch có th truy xut theo kiu tun t.
o Tp tin định kiu (Typed File): là loi tp tin bao gm nhiu phn t
cùng kiu: char, int, long, cu trúc… và được lưu tr trên đĩa dưới dng mt chui các
byte liên t
c.
o Tp tin không định kiu (Untyped File): là loi tp tin mà d liu ca chúng
gm các cu trúc d liu mà người ta không quan tâm đến ni dung hoc kiu ca nó,
ch lưu ý đến các yếu t vt lý ca tp tin như độ ln và các yếu t tác động lên tp tin
mà thôi.
Biến tp tin: là mt biến thuc kiu d liu tp tin dùng để đại din cho m
t
tp tin. D liu cha trong mt tp tin được truy xut qua các thao tác vi thông s
biến tp tin đại din cho tp tin đó.
Con tr tp tin: Khi mt tp tin được m ra để làm vic, ti mi thi đim, s
có mt v trí ca tp tin mà ti đó vic đọc/ghi thông tin s xy ra. Người ta hình dung
có mt con tr đang ch đến v trí
đó và đặt tên nó là con tr tp tin.
Trang 105
Lập trình tập tin với C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập trình tập tin với C - Người đăng: Tui Là ILocker
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lập trình tập tin với C 9 10 470