Ktl-icon-tai-lieu

led ma trận

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 5:
ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN 5x7
5.1. Giới thiệu ma trận LED
Ma trận LED tức Dot Matrix LED là tập hợp nhiều đèn LED được bố trí thành dạng “ma
trận” hình chữ nhật hoặc vuông với số hàng là a và số cột là b. Ma trận LED được dùng
rất nhiều trong các ứng dụng hiển thị như các biển quảng cáo, hiển thị thay thế LCD hoặc
thậm chí dùng hiển thị video…Để giảm số lượng các đường điều khiển, trong các ma trận
LED các LED được nối chung với nhau theo hàng và cột. Số lượng LED trên ma trận
LED là axb trong khi số lượng ngõ ra bằng tổng số hàng và cột: a + b. Việc điều khiển 1
ma trận LED kích thước lớn đòi hỏi thiết kế một mạch driver và điều khiển rất phức tạp.
Trong phạm vi bài này chúng ta thao tác với ma trận LED có kích thước 7x5 (7 hàng, 5
cột). Ma trận LED 7x5 thường được dùng để hiển thị các ký tự trong bảng mã ASCII thay
cho Text LCD. Tuy nhiên, bạn có thể ghép các ma trận LED này lại để hiển thị các loại
hình ảnh bất kỳ có độ phân giải thấp. Hình bên dưới mô tả một cấu trúc của một ma trận
LCD 7x5 với 12 ngõ ra được đặt tên từ C0…C4 và D0…D6 (C đại diện cho Control line
và D là Data line).

Hình 1. Ma trận LED 7x5.
65

Bên trong các ô của ma trận LED là các LED phát sang. Trong mô hình trên, Cathod
(cực âm) của các LED trên mỗi hàng được nối chung với nhau và ngõ ra chung là các
ngõ D (Data). Các Anod của các LED trên mỗi cột được nối chung tạo thành các
đường C (Control). Thông thường, các đường D và C được chọn sao số số lượng
đường D nhiều hơn đường C hoặc sao cho số lương các đường D gần nhất với số 8,
16, 32…(lũy thừa của 2). Lý do của việc chọn này nhằm giảm kích thước bộ font
chứa các ký tự hoặc hình ảnh hiển thị lên ma trận LED.
5.2. Sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động của LED ma trận 7x5
Ma trận LED 5x7 được kết nối như hình sau, có ký hiệu là U6
U6
PC0
18
PC1
3
PC2(TCK)4
PC3(TMS)7
PC4(TDO)
11
1
2
13
12
10

18
3
4
7
11
1
2
13
12
10

16
15
17
14
8
5
6
9

16
15
17
14
8
5
6

R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6

9

MATRIX 5x7 (2 COLORs)

Môđun Ma trận LED 5x7
Ma trận LED gồm các LED phát quang bố trí thành hàng và cột trong một võ. Các
tín hiệu điều khiển hàng PA0 - PA6 ( Port A ) nối vào Cathode của tất cả các LED trên
cùng một hàng. Các tín hiệu điều khiển cột PC0 -PC4 (Port C) nối vào Anode của tất cả
các LED trên cùng một cột. Khi có 1 cặp tín hiệu điều khiển hàng và cột ví dụ như khi
PA0 = 1 và PC0 = 0, các Cathode của hàng LED thứ nhất RW1 (hàng trên cùng) được
cấp điện thế cao. Đồng thời các Anode của cột LED thứ nhất CL...
65
Chương 5:
ĐIU KHIN LED MA TRN 5x7
5.1. Gii thiu ma trn LED
Ma trn LED tc Dot Matrix LED là tp hp nhiu đèn LED được b trí thành dng “ma
trn” hình ch nht hoc vuông vi s hàng là a và s ct là b. Ma trn LED được dùng
rt nhiu trong các ng dng hin th như các bin qung cáo, hin th thay thế LCD hoc
thm chí dùng hin th video…Để gim s lượng các đường điu khin, trong các ma trn
LED các LED đượ
c ni chung vi nhau theo hàng và ct. S lượng LED trên ma trn
LED là axb trong khi s lượng ngõ ra bng tng s hàng và ct: a + b. Vic điu khin 1
ma trn LED kích thước ln đòi hi thiết kế mt mch driver và điu khin rt phc tp.
Trong phm vi bài này chúng ta thao tác vi ma trn LED có kích thước 7x5 (7 hàng, 5
ct). Ma trn LED 7x5 thường được dùng để hin th các ký t trong bng mã ASCII thay
cho Text LCD. Tuy nhiên, bn có th ghép các ma trn LED này l
i để hin th các loi
hình nh bt kđộ phân gii thp. Hình bên dưới mô t mt cu trúc ca mt ma trn
LCD 7x5 vi 12 ngõ ra được đặt tên t C0…C4 và D0…D6 (C đại din cho Control line
và D là Data line).
Hình 1. Ma trn LED 7x5.
led ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
led ma trận - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
led ma trận 9 10 127