Ktl-icon-tai-lieu

lí luận dạy học

Được đăng lên bởi Hư Vô
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 4023 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
TP. HOÀ CHÍ MINH

TAØI LIEÄU BAØI GIAÛNG

LYÙ LUAÄN DAÏY HOÏC

S
P
K
T
Taùc giaû TS. Nguyeãn Vaên Tuaán

(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)
TP. HOÀ CHÍ MINH,
Trang 1 THAÙNG 9 NAÊM 2009

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU LÝ LUẬN DẠY HỌC
1.

KHÁI NIỆM VÀ CÁC TRƯỜNG PHÁI LÝ LUẬN DẠY HỌC

2.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC

3.

NHIỆM VỤ CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC

4.

TÍNH HAI MẶT CỦA LÝ LUẬN

5.

CÁC LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC
CHƯƠNG II. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

I.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

1.

ĐỊNH NGHĨA

2.

CÁC DẤU HIỆU CỦA QTDH

3.

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG HỌC

4.

MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

II.

THÀNH TỐ CẤU TRÚC VÀ BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

1.

THÀNH TỐ CẤU TRÚC CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

2.

BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

III.

NHIỆM VỤ CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

1.

GIÁO DƯỠNG HỌC SINH

2.

GIÁO DỤC HỌC SINH

3.

PHÁT TRIỄN HỌC SINH

IV.

LOGIC CÁC KHÂU VÀ ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

1.

LOGIC CÁC KHÂU CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

2.

ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

V.

NGUYÊN TẮC DẠY HỌC

1.

KHÁI NIỆM

2.

CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ
CHÖÔNG III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC

I.

MỤC TIÊU DẠY HỌC

1.

KHÁI NIỆM

2.

PHÂN BẬC MỤC TIÊU DẠY HỌC

3.

PHÂN LOẠI MỤC TIÊU DẠY HỌC

4.

TÍNH CỤ THỂ VÀ CHÍNH XÁC CỦA VIỆC DIỄN ĐẠT MỤC TIÊU DẠY
HỌC

II.

NỘI DUNG DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG THCN VÀ DẠY NGHỀ

1.

KHÁI NIỆM
Trang 2

2.
3.
4.

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA NỘI DUNG DẠY HỌC
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG NỘI
DUNG DẠY KỸ THUẬT – NGHỀ
NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỄN CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC NGHỀ
CHƯƠNG IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

I.

NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.

KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

2.

CHỨC NĂNG CỦA PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG QTDH

2.1.

XÉT THEO MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA QÚA TRÌNH DẠY HỌC

2.2.

XÉT THEO CÁC KHÂU CỦA QÚA TRÌNH DẠY HỌC

3.

PHAÂN LOAÏI CUÛA PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC

4.

TÍNH CHAÁT CUÛA PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC

5.

VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC VÀ CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG

5.1.

VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC NÓI CHUNG

5.2.

CÁC HÌNH THỨC HỌC BẰNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

II.
1.
2.

VAI TRÒ CỦA CÁC KÊNH THU NHẬN THÔNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP SỰ
DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
VAI TRÒ CỦA CÁC KÊNH THU NHẬN THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG TIỆN
DẠY HỌC
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ DẠY HỌC
CHƯƠNG V. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY
HỌC

I.

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

1.

KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

2.

PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP ...
TAØI LIEÄU BAØI GIAÛNG
LYÙ LUAÄN DAÏY HOÏC
Taùc giaû TS. Nguyeãn Vaên Tuaán
(LÖU HAØNH NOÄI BOÄ)
TP. HOÀ CHÍ MINH, THAÙNG 9 NAÊM 2009
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
TP. HOÀ CHÍ MINH
S
P
K
T
Trang 1
lí luận dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí luận dạy học - Người đăng: Hư Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
lí luận dạy học 9 10 175