Ktl-icon-tai-lieu

Lí Thuyết Hóa Học chọn lọc

Được đăng lên bởi Trần Thư
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi Đại học – Luyện thi cấp tốc- ChemistryC6
CHỌN LỌC CÂU HỎI LÍ THUYẾT HÓA HỌC
Câu 1: Cho vào ống nghiệm 1 – 2ml dung dịch Na2SiO3 đặc. Sục khí CO2 vào tận đáy ống nghiệm thấy
hiện tượng là
A. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng keo
B. Có H2SiO3 được tạo ra, dạnh tinh thể
C. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng vô định hình
D. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng keo lỏng, không tan
Câu 2: Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa một ml dung dịch brôm trong nước, có màu vàng nhạt. Thêm
vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. Lắc đều 2 ống nghiệm, sau đó để yên 2 ống
trong vài phút. Hiện tượng nào sau đây không đúng với thí nghiệm đã cho
A. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm
B. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu, sau đó màu nâu nhạt dần ở ống thứ 2
D. Ở ống nghiệm thứ 2 tạo ra dung dịch đồng nhất.
Câu 3: Sục từ từ cho đến dư khí clo vào dung dịch KBr. Hiện tượng quan sát được là
A. Dung dịch có màu nâu
B. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ nhạt dần
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ đậm dần
D. Dung dịch không màu chuyển sang màu nâu đỏ sau đó màu nâu đỏ nhạt dần
Câu 4: Dung dịch X gồm (KI lẫn hồ tinh bột). Cho dung dịch X lần lượt vào các ống nghiệm đựng riêng
biệt chất sau: O3, Cl2, S, H2O2, FeCl3, AgNO3. Số ống nghiệm chuyển sang màu xanh là
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Sục khí H2S vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu đen xuất hiện. Hiện
tượng thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì
A. H2S có tính axit yếu hơn H2SO4
B. H2S có tính axit mạnh hơn H2SO4, nên đẩy được gốc SO24 ra khỏi muối.
C. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh
D. Phản ứng này thuộc loại phản ứng oxi hóa khử.
Câu 6: Khi làm thí nghiệm trực tiếp với P trắng cần lưu ý
A. Cầm bằng tay, có đeo găng
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Luyện thi Đại học – Luyện thi cấp tốc- ChemistryC6
B. Dùng kẹp gắp nhanh mẩu P ra khỏi lọ, cho ngay vào nước khi chưa dùng đến.
C. Tránh P trắng tiếp xúc với nước.
D. Nếu chưa đùng tới, cứ để mẩu P trắng trong đĩa ngoài không khí, lúc dùng lấy cho tiện
Câu 7: Khi cho dung dịch NH3 và dung dịch CuSO4 cho đến dư thì
A. Không thấy kết tủa xuất hiện
B. Ban đần có kết tủa màu xanh xuất hiện sau đó kết tủa tan, dung dịch có màu xanh lam đậm
C. Có kết tủa màu xanh, không tan
D. Sau một thời gian mới thấy kết tủa màu xanh.
Câu 8: Khi cho từ từ dung dịch NH3/NH4Cl vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì
A. Không thấy kết tủa xuất hiện, dung dịch có màu ...
Luyện thi Đại hc Luyn thi cp tc- ChemistryC6
Trên con đường thành công không có du chân ca k i biếng
CHN LC CÂU HI LÍ THUYT HÓA HC
Câu 1: Cho vào ng nghim 1 2ml dung dch Na
2
SiO
3
đặc. Sc khí CO
2
vào tận đáy ống nghim thy
hiện tượng là
A. Có H
2
SiO
3
được to ra, dng keo
B. Có H
2
SiO
3
được to ra, dnh tinh th
C. Có H
2
SiO
3
được to ra, dng vô định hình
D. Có H
2
SiO
3
được to ra, dng keo lng, không tan
Câu 2: hai ng nghim, mi ng cha mt ml dung dịch brôm trong c, màu vàng nht. Thêm
vào ng th nht 1ml hexan ng th hai 1ml hex-1-en. Lắc đều 2 ng nghiệm, sau đó đ yên 2 ng
trong vài phút. Hiện tượng nào sau đây không đúng với thí nghiệm đã cho
A. Có s tách lp các cht lng c hai ng nghim
B. Màu vàng nht vẫn không đổi ng nghim th nht
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu, sau đó màu nâu nhạt dn ng th 2
D. ng nghim th 2 to ra dung dịch đồng nht.
Câu 3: Sc t t cho đến dư khí clo vào dung dịch KBr. Hiện tượng quan sát được là
A. Dung dch có màu nâu
B. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ nht dn
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ đậm dn
D. Dung dch không màu chuyển sang màu nâu đỏ sau đó màu nâu đỏ nht dn
Câu 4: Dung dch X gm (KI ln h tinh bt). Cho dung dch X lần lượt vào các ng nghiệm đựng riêng
bit cht sau: O
3
, Cl
2
, S, H
2
O
2
, FeCl
3
, AgNO
3
. S ng nghim chuyn sang màu xanh là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 5: Sc khí H
2
S
vào ng nghiệm đựng dung dch CuSO
4
thy kết tủa màu đen xuất hin. Hin
ng thí nghim trên chng t điều gì
A. H
2
S có tính axit yếu hơn H
2
SO
4
B. H
2
S
có tính axit mạnh hơn H
2
SO
4
, nên đẩy được gc
2
4
SO
ra khi mui.
C. Kết ta CuS không tan trong axit mnh
D. Phn ng này thuc loi phn ng oxi hóa kh.
Câu 6: Khi làm thí nghim trc tiếp vi P trng cần lưu ý
A. Cm bằng tay, có đeo găng
Lí Thuyết Hóa Học chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí Thuyết Hóa Học chọn lọc - Người đăng: Trần Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lí Thuyết Hóa Học chọn lọc 9 10 50