Ktl-icon-tai-lieu

lí thuyết hóa học trọng tâm 12

Được đăng lên bởi Bang Ngo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
TỔ HÓA HỌC
CÂU HỎI ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 12 – HỌC KÌ I NĂM 2013-2014
CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT
Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).
B. CnH2nO2 (n ≥ 2).
C. CnH2nO2 (n ≥ 3).
D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4).
Câu 2: Phản ứng giữa C2 H 5OH với CH3COOH (xúc tác H 2 SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. xà phòng hóa.
B. este hóa.
C. trùng ngưng.
D. trùng hợp.
Câu 3: C2 H 5COOCH3 có tên gọi là
A. metyl propionat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. etyl fomat.
Câu 4: Chất X có công thức phân tử C 4 H8O2 . Khi X tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức
C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOC3H7.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H5.
C
H
O
Câu 5: Số đồng phân este ứng với CTPT 4 8 2 là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 6: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4H8O2, đều tác
dụng được với dd NaOH là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 7: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu
được
A. 1 muối và 1 ancol.
B. 1 muối và 2 ancol. C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 8: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là
A. axit oxalic.
B. axit butiric.
C. axit propionic.
D. axit axetic.
Câu 9: Thủy phân este X có CTPT C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có
khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, CTCT của X là
A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH=CH2.
C. HCOOCH=CHCH3.
D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 10: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng:
A. Na.
B. CaCO3.
C. AgNO3/NH3.
D. KCl.
Câu 11: Chất nào sau đây là este?
A. CH3OH.
B. CH3CHO.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOH.
Câu 12: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có dạng
A. CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1).
B. RCOOR’.
C. CnH2nO2 (n ≥ 2).
D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4).
Câu 13: Metyl acrylat có công thức là
A. CH 3COOC 2 H 5 .
B. C2 H 5COOCH3 .
C. CH 3COOCH  CH 2 . D. CH 2 =CHCOOCH3 .
Câu 14: Este nào sau đây có mùi thơm của dứa
A. isoamyl; axetat.
B. etyl butirat.
C. geranyl axetat.
D. benzyl axetat.
Câu 15: Chất không phải là axit béo là
A. axit axetic.
B. axit stearic.
C. axit oleic.
D. axit panmitic.
Câu 16: Cho CH3COOCH3 phản ứng với dd NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
A. CH3COONa ; CH3COOH.
B. CH3COONa ; CH3OH.
C. CH3OH ;
CH3COOH.
D. CH3COOH ; CH3ONa.
Câu 17: Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do
A. chất béo bị vữa ra.
B. chất béo bị thủy phân với nước trong không
khí.
Tổ Hóa – Trường TH...
TRƯNG THPT CHU VĂN AN
T HÓA HC CÂU HI ÔN TẬP HÓA HC LP 12 HC KÌ I NĂM 2013-2014
CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT
1:  
A.
!
"#"
$
"
%&"'( B.
!
"
$
"
%&"'( C.
!
"
$
"
%&)'( D.
!
"*"
$
"
%&+'(
2: ,-.
2 5
C H OH
/
3
CH COOH
%0
2 4
H SO
12'3-
A. 34( B. ( C. 567( D. 5683(
3:
2 5 3
C H COOCH
9:
A. ;353( B. ;( C. ;( D. ;<(
4: =>3?
+ @ "
! $
(A> B/C$!5=D
"
!
)
$
"
C(=>
A. !$$
)
!
E
( B.
"
!
F
$$!
)
( C. !
)
$$
"
!
F
( D. !$$
)
!
F
(
5: GHI3/J,J
+ @ "
! $
A. F( B. +( C. )( D. "(
6: GH83=2I3=63?
+
!
@
$
"
2K
B78/ C$!
A. L( B. )( C. +( D. F(
7: JM3N83;;5 C$!23-
78
A. OHO( B. OH"( C. "HO( D. "H"(
8: P
+
!
@
$
"
H;Q9
A. ( B. 5( C. 353( D. (
9: J;3>J,J
+
!
L
$
"
557R78N83"=.K
S-T3-52JJ>
A. !
)
$$!U!
"
( B. !$$!
"
!U!
"
( C. !$$!U!!
)
(
D. !
"
U!$$!
)
(
10: AV3W!$$!
)
!
)
$$!XY
A. C( B. $
)
( C. ZC$
)
[C!
)
( D. A(
11: =;\
A. !
)
$!( B. !
)
!$( C. !
)
$$
"
!
F
( D. !$$!(
12:  
A.
!
"#O
$$
!
"#O
%&]2&O'( B. ^$$^_(
C.
!
"
$
"
%&"'( D.
!
"*"
$
"
%&+'(
13: `;5;
A.
) " F
! $$ !
( B.
2 5 3
C H COOCH
( C.
) "
! $$! !
(D.
" )
! U!$$!
(
14: P;6
A. ;a( B. ;5( C. 5;( D. b;(
15: =S3-c
A. ( B. 5( C. ( D. 3(
16: !
)
$$!
)
3-/ C$!%'25-3d
A. !
)
$$Ca!
)
$$!( B. !
)
$$Ca!
)
$!( C. !
)
$! a
!
)
$$!( D. !
)
$$!a!
)
$C(
17: efg%h3d'Vi
A. =ci.5( B. =ci;3/7/5S
Sj(
Tổ Hóa – Trường THPT Chu Văn An Trang 1
lí thuyết hóa học trọng tâm 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí thuyết hóa học trọng tâm 12 - Người đăng: Bang Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lí thuyết hóa học trọng tâm 12 9 10 306