Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết Vật Lí Bùi Gia Nội

Được đăng lên bởi lequangvotong1997
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM

GV: Buøi Gia Noäi

Lôøi môû ñaàu
Theo chuû tröông cuûa Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo , töø naêm 2007 hình thöùc thi cöû ñaùnh giaù keát quaû
hoïc taäp cuûa caùc em hoïc sinh ñoái vôùi moân Vaät Lyù seõ chuyeån töø hình thöùc thi töï luaän sang hình thöùc
thi traéc nghieäm. Ñeå giuùp caùc em hoïc sinh hoï c taäp, reøn luyeän toát caùc kó naêng giaûi caùc baøi toaùn traéc
nghieäm, ngöôøi bieân soaïn xin traân troïng göûi tôùi caùc baäc phuï huynh, caùc quyù thaày coâ, caùc em hoïc
sinh moät soá taøi lieäu traéc nghieäm moân Vaät Lyù THPT – Troïng taâm laø caùc taøi lieäu daønh cho caùc kyø thi
toát nghieäp vaø ñaï i hoï c. Vôùi noäi dung ñaày ñuû , boá cuïc saép xeáp roõ raøng töø cô baûn ñeán naâng cao, ngöôøi
bieân soaïn hi voïng caùc taøi lieäu naøy seõ giuùp ích cho caùc em trong vieäc oân luyeän vaø ñaït keát quaû cao
trong caùc kì thi.
Maëc duø ñaõ heát söùc coá gaéng vaø caån troïng trong khi bieân soaïn nhöng vaãn khoâng theå traùnh khoûi
nhöõng sai soùt ngoaø i yù muoán, raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù xaây döïng töø phía ngöôøi ñoïc.
Xin chaân thaønh caûm ôn!
CAÙC TAØI LIEÄU ÑAÕ BIEÂN SOAÏN:
@ Baøi taäp traéc nghieäm dao ñoäng cô hoïc – soùng cô hoïc (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm dao ñoäng ñieän – soùng ñieän töø (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm quang hình hoïc (400baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm quang lyù – vaät lyù haït nhaân (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm cô hoïc chaát raén – ban khoa hoïc töï nhieân (250 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm toaøn taäp vaät lyù 12 (1200 baøi).
@ Tuyeån taäp 40 ñeà thi traéc nghieäm vaät lyù daønh cho oân thi toát nghieäp vaø ñaïi hoïc (2 tập).
@ Ñeà cöông oân taäp caâu hoûi lyù thuyeát suy luaän vaät lyù 12 – duøng cho thi traéc nghieäm.
@ Văn kiện hội thảo “Hướng dẫn thi trắc nghiệm”(ST).
@ Baøi taäp traéc nghieäm vaät lyù 11 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
@ Baøi taäp traéc nghieäm vaät lyù 10 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
Noäi dung caùc saùch coù söï tham khaûo taøi lieäu vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc taùc giaû vaø ñoàng
nghieäp. Xin chaân thaønh caûm ôn!
Moïi yù kieán xin vui loøng lieân heä:
': 0210.471.167 - 08.909.22.16 – 090.777.54.69
*: buigianoi@yahoo.com.vn

GV: BUØI GIA NOÄI
(Boä moân vaät lyù)
Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, tháng 06 naêm 2007
': 090.777.54.69

Trang: 1

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM

GV: Buøi Gia Noäi

DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC
Caâu 1 : Ñònh nghóa dao ñoän g ñieàu hoøa. Vieát phöông trình, neâu ñònh...
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noäi
': 090.777.54.69
Trang: 1
øi môû ñaàu
Theo ch tröông cuûa B Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo, töø naêm 2007 hình thöùc thi cöû ñaùnh gi keát quaû
hoïc taäp cuûa caùc em hoïc sinh ñoái vôùi moân Vaät Lyù seõ chuyeån töø hình thöùc thi ï luaän sang hình thöùc
thi traéc nghieäm. Ñeå giuùp caùc em hoïc sinh hoïc taäp, reøn luyeän toát caùc kó naêng giaûi caùc baøi toaùn traéc
nghieäm, ngöôøi bin soaïn xin traân troïng ûi tôùi caùc baäc phuï huynh, caùc quyù thaày coâ, caùc em hoïc
sinh moät soá taøi lieäu traéc nghieäm moân Vaät Lyù THPT Troïng taâm laø caùc taøi liu daønh cho caùc kyø thi
toát nghieäp vaø ñaïi hoïc. ùi noäi dung ñaày ñuû, boá cuïc saép xeáp roõ raøng töø baûn ñn naâng cao, ngöôøi
bieân soaïn hi voïng caùc ti liu naøy seõ gip ích cho caùc em trong vieäc n luyeän vaø ñaït keát quaû cao
trong caùc kì thi.
Maëc duø ñaõ heát ùc coá gaéng vaø caån troïng trong khi bieân soaïn nhöng vaãn khoâng theå traùnh khoûi
nhöõng sai soùt ngoaøi yù muoán, raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù xaây döïng töø phía ngöôøi ñoïc.
Xin chaân thaønh caûm ôn!
CAÙC TAØI LIEÄU ÑAÕ BIEÂN SOAÏN:
@ Baøi taäp traéc nghieäm dao ñng cô hoïc soùng cô hoïc (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm dao ñng ñieän soùng ñieän töø (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm quang hình hoïc (400baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm quang lyù vaät lyù haït nhaân (400 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm hoïc chaát raén ban khoa hoïc ï nhieân (250 baøi).
@ Baøi taäp traéc nghieäm toaøn taäp vaät lyù 12 (1200 baøi).
@ Tuyeån taäp 40 ñ thi traéc nghieäm vaät lyù daønh cho oân thi toát nghieäp vaø ñaïi hoïc (2 tp).
@ Ñeà cöông oân taäp caâu hoûi lyù thuyeát suy luaän vaät lyù 12 duøng cho thi traéc nghieäm.
@ Văn kin hi tho Hưng dn thi trc nghim(ST).
@ Baøi taäp traéc nghieäm vaät lyù 11 theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
@ Baøi taäp traéc nghieäm vaät lyù 10 theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
Noäi dung caùc saùch coùï tham khaûo taøi lieäu vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc taùc giaû vaø ñoàng
nghieäp. Xin chaân thaønh caûm ôn!
Moïi yù kieán xin vui loøng lieân heä:
': 0210.471.167 - 08.909.22.16 090.777.54.69
*: buigianoi@yahoo.com.vn
GV: BUØI GIA NOÄI
(Boä moân vaät lyù)
Thnh Phoá Hoà Chí Minh, tháng 06 naêm 2007
Lí thuyết Vật Lí Bùi Gia Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết Vật Lí Bùi Gia Nội - Người đăng: lequangvotong1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Lí thuyết Vật Lí Bùi Gia Nội 9 10 649