Ktl-icon-tai-lieu

Lịch phát triển thể chất cho trẻ

Được đăng lên bởi ngahieu82
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¸t triÓn
thÓ chÊt
PhÇn VII: KÕ ho¹ch tuÇn 3: Níc
Tõ 14/4/2014 ®Õn ngµy 18/4/2014

Ho¹t ®éng

Thø 2
Thø 3
Thø 4
Thø 5
Thø 6
§ãn trÎ
- Nh¾c nhë phô huynh
cho con ®i häc sím
1- Khëi ®éng
ThÓ dôc s¸ng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu rêi ga vµ kÕt hîp c¸c kiÓu ®i ( ®i thêng, ®i nhanh, ch¹y chËm, lªn dèc, xuèng dèc.)
®Ó khëi ®éng c¸c khíp ch©n, khíp tay.
2 - Träng ®éng
* TrÎ tËp víi bµi tËp thÓ dôc s¸ng
3 - Håi tÜnh:
- Cho trÎ lµm chim bay ®i l¹i nhÑ nhµng.
- §iÓm danh
- C« ®iÓm danh trÎ theo nhiÒu h×nh thøc: Tæ, nhãm, c¸ nh©n.
Ph¸t triÓn thÓ
Ph¸t triÓn nhËn
Ph¸t triÓn ng«n
Ph¸t triÓn ng«n
Ph¸t triÓn thÈm
chÊt
thøc
ng÷
ng÷
mü
ThÓ dôc: ¤n l¨n
v¨n häc
lqCC
¢m nh¹c
to¸n: So s¸nh dung
Ho¹t ®éng cã bãng b»ng 2 tay vµ ®i tÝch cña níc.
TruyÖn: Giät níc tÝ
H¸t vận động: Mïa
chñ ®Ých
theo bãng.
¤n tËp ch÷ c¸i v, r
hÌ ®Õn
Ph¸t triÓn thÈm mü xÝu
Ph¸t triÓn nhËn
TH: VÔ vÒ biÓn
thøc
KPKH
Ch¬i chuyÓn
tiÕp

TËp tÇm v«ng

Ho¹t ®éng
ngoµi trêi

- QS: VËt ch×m næi.
- TC: BÞt m¾t b¾t dª..
- Ch¬i tù do.

O¼n tï t×
- QS: B×nh níc läc
- Trß ch¬i: Cíp cê.
- Ch¬i tù do

Sù kú diÖu cña níc
Trång nô trång hoa

Nu na nu nèng

- VÏ ma trªn s©n
- QS : bÓ níc ma
- TC: MÌo ®uæi chuét - TC: C¸o vµ thá
- Ch¬i tù do
- Ch¬i tù do

Trêi n¾ng trêi ma
- QS: Vên cæ tÝch
- TC: BËt t¸ch chôm
- Ch¬i tù do.

Ho¹t §éng
Gãc

Ho¹t ®éng
chiÒu

* Gãc ph©n vai: B¸c
sü MÑ con.
* Gãc x©y dùng: X©y
bÓ b¬i
* Gãc nghÖ thuËt: VÏ
vÒ mïa hÌ.
- H¸t vÒ ma

* Gãc häc tËp: Nèi
nhãm cã 10 ®èi tîng
víi sè lîng 10.
* Gãc th viÖn: Xem
bé su tËp tranh vÒ níc vµ mïa hÌ
* Gãc thiªn nhiªn:
Ch¨m sãc c©y c¶nh
¤n c¸c bµi h¸t d©n - ¤n to¸n , ch÷ c¸i
gian
- Cho trÎ röa tay
- Thùc hiÖn bµi cã - VÖ sinh nªu g¬ng
trong chñ ®Ò.
- Tr¶ trÎ.
- VÖ sinh, nªu g¬ng
- Tr¶ trÎ.

* Gãc ph©n vai: Cöa
hµng gi¶i kh¸t
* Gãc nghÖ thuËt: H¸t
mét sè bµi vÒ chñ ®Ò
* Gãc th viÖn: Xem
vµ kÓ chuyÖn theo
tranh vÒ níc vµ mïa
hÌ
- Lµm vë chñ ®Ò.
- TrÎ thùc hµnh ch¬i
TC d©n gian
- Tr¶ trÎ

PhÇn VII: KÕ ho¹ch tuÇn 2

* Gãc ph©n vai: Cöa
hµng b¸n quÇn ¸o
mïa hÌ
* Gãc x©y dùng:
X©y c«ng viªn níc.
* Gãc nghÖ thuËt:
VÏ ma

* Gãc x©y dùng:
x©y bÓ b¬i
* Gãc th viÖn: Xem
bé su tËp tranh ¶nh
trang phôc mïa hÌ.
* Gãc thiªn nhiªn:
ch¬i víi c¸t vµ níc

- Lao ®éng vÖ sinh
nhÆt cá bån c©y.
-VÖ sinh, nªu g¬ng
Tr¶ trÎ

- Tæ chøc sinh ho¹t
v¨n nghÖ cuèi tuÇn.
- VÖ sinh.
- Nªu g¬ng, ph¸t bÐ
ngoan.Tr¶ trÎ.

TNT
Thø2
14/04
2014

Tªn ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

Ho¹t ®éng I:
§ãn trÎ ,thÓ dôc - §ãn trÎ b»ng thÎ.
s¸ng ,trß
chuyÖn ®iÓm
danh
I. §ãn trÎ
II.ThÓ dôc s¸ng

Trß chuyÖn ,

ChuÈn b...
PhÇn VII: KÕ ho¹ch tuÇn 3: Níc
Tõ 14/4/2014 ®Õn ngµy 18/4/2014
Ho¹t ®éng Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
§ãn trÎ - Nh¾c nhë p huynh
cho con ®i häc sím
ThÓ dôc s¸ng
- §iÓm danh
1- Khëi ®éng
- Cho trÎ lµm ®oµn tµu rêi ga vµ kÕt hîp c¸c kiÓu ®i ( ®i thêng, ®i nhanh, ch¹y chËm, lªn dèc, xuèng dèc.)
®Ó khëi ®éng c¸c khíp ch©n, khíp tay.
2 - Träng ®éng
* TrÎ tËp víi bµi tËp thÓ dôc s¸ng
3 - Håi tÜnh:
- Cho trÎ lµm chim bay ®i l¹i nhÑ nhµng.
- C« ®iÓm danh trÎ theo nhiÒu h×nh thøc: Tæ, nhãm, c¸ nh©n.
Ho¹t ®éng cã
chñ ®Ých
Ph¸t triÓn thÓ
chÊt
ThÓ dôc: ¤n l¨n
bãng b»ng 2 tay vµ ®i
theo bãng.
Ph¸t triÓn nhËn
thøc
to¸n: So s¸nh dung
tÝch cña níc.
Ph¸t triÓn thÈm mü
TH: VÔ vÒ biÓn
Ph¸t triÓn ng«n
ng÷
v¨n häc
TruyÖn: Giät níc tÝ
xÝu
Ph¸t triÓn nhËn
thøc
KPKH
Sù kú diÖu cña níc
Ph¸t triÓn ng«n
ng÷
lqCC
¤n tËp ch÷ c¸i v, r
Ph¸t triÓn thÈm
¢m nh¹c
H¸t vận động: Mïa
hÌ ®Õn
Ch¬i chuyÓn
tiÕp
TËp tÇm v«ng O¼n tï t× Trång nô trång hoa Nu na nu nèng Trêi n¾ng trêi ma
Ho¹t ®éng
ngoµi trêi
- QS: VËt ch×m næi.
- TC: BÞt m¾t b¾t dª..
- Ch¬i tù do.
- QS: B×nh níc läc
- Trß ch¬i: Cíp cê.
- Ch¬i tù do
- VÏ ma trªn s©n
- TC: MÌo ®uæi chuét
- Ch¬i tù do
- QS : bÓ níc ma
- TC: C¸o vµ thá
- Ch¬i tù do
- QS: Vên cæ tÝch
- TC: BËt t¸ch chôm
- Ch¬i tù do.
Ph¸t triÓn
thÓ chÊt
Ph¸t triÓn
thÓ chÊt
Lịch phát triển thể chất cho trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch phát triển thể chất cho trẻ - Người đăng: ngahieu82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lịch phát triển thể chất cho trẻ 9 10 617