Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử 7

Được đăng lên bởi nguyenhongtoan2011
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
3. Câu hỏi vận dụng thấp
3.1. So sánh sự khác nhau giữa bộ máy nhà nước thời Lê Sơ với thời Lý Trần?
- Thời Trần: 2 tầng lớp
+ Thống trị: Vua Vương hầu, quí tộc, quan lại.
+ Bị trị: nông dân – TN – NT.
- Lê Sơ hình thành giai cấp : địa chủ phong kiến và nông dân, tầng lớp nô tì giảm
dần -> xóa bỏ.
3.2. Vẽ sơ đồ và nhận xét về tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.
Đáp án:
Nhà nước
Trung ương

Địa phương

Vua(trực tiếp chỉ đạo 6 bộ

13 đạo

Lại Hộ Lễ Hình Lính Công

Phủ

Các cơ quan giúp việc các bộ

Huyện (châu)

Viện hàn lâm

Quốc tử viện Ngự

Xã

sử đài
Nhận xét: Bộ máy nhà nước tập quyền chuyên chế đã kiện toàn ở mức chặt chẽ
hoàn chỉnh, dễ dàng quản lý

...
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
3. Câu hỏi vận dụng thấp
3.1. So sánh sự khác nhau giữa bộ máy nhà nước thời Lê Sơ với thời Lý Trần?
- Thời Trần: 2 tầng lớp
+ Thống trị: Vua Vương hầu, quí tộc, quan lại.
+ Bị trị: nông dân – TN – NT.
- Lê Sơ hình thành giai cấp : địa chủ phong kiến và nông dân, tầng lớp nô tì giảm
dần -> xóa bỏ.
3.2. Vẽ sơ đồ và nhận xét về tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.
Đáp án:
Nhận xét: Bộ máy nhà nước tập quyền chuyên chế đã kiện toàn ở mức chặt chẽ
hoàn chỉnh, dễ dàng quản lý
Nhà nước
Trung ương Địa phương
Vua(trực tiếp chỉ đạo 6 bộ
Lại Hộ Lễ Hình Lính Công
Các cơ quan giúp việc các bộ
Viện hàn lâm Quốc tử viện Ngự
sử đài
13 đạo
Phủ
Huyện (châu)
Lịch sử 7 - Người đăng: nguyenhongtoan2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch sử 7 9 10 134