Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi seethelightt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Tác giả: Adam Smith (1723-1790)
Người Anh, tác phẩm “Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân giàu có của các quốc
gia)-1776
(gt về ổng cho 1 cái slide nha vm)
 Lợi thế tuyệt đối
- Thương mại giữa hai quốc gia được dựa trên cơ sở lợi thế tuyệt đối. Khi một quốc gia
sản xuất một hàng hóa có hiệu quả hơn so với quốc gia khác nhưng kém hiệu quả hơn
trong sản xuất hàng hóa thứ hai, hai quốc gia có thể thu được lợi ích bằng cách mỗi
quốc gia chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóa có lợi thế tuyệt đối, nhập
khẩu hàng hóa không có lợi thế. Thông qua quá trình này, các nguồn lực được sử dụng
một cách hiệu quả nhất và sản lượng của cả hai hàng hóa đều tăng. Sự tăng lên về sản
lượng của hai hàng hóa này do lượng thặng dư từ chuyên môn hóa trong sản xuất
được phân bố lại giữa hai quốc gia thông qua thương mại. Thương mại quốc tế thúc
đẩy kinh tế phát triển (khúc giữa t thấy không b lược sao nên để vậy luôn)
- Theo khía cạnh này, một quốc gia cũng tương tự như một cá nhân, không nên cố
gắng sản xuất tất cả hàng hóa cho mình, mà nên tập trung sản xuất hàng hóa mình có
sở trường nhất, đem trao đổi một phần sản phẩm đó lấy sản phẩm khác cần dùng ,
theo cách này tổng sản lượng của các cá nhân cộng lại sẽ tăng, phúc lợi của mỗi các
nhân cũng tăng.  Các nước nên chuyên môn hóa những ngành có lợi thế tuyệt đối
- Như vậy, trong khi học thuyết kinh tế trọng thương tin tưởng một quốc gia chỉ có thể
thu được thặng dư từ thương mại bằng cách tước đoạt của nước khác và ủng hộ sự
quản lý chặt chẽ của Chính phủ về hoạt động kinh tế và thương mại, thì Học thuyết lợi
thế tuyệt đối của Adam Smith tin tưởng rằng một quốc gia có thể thu được thặng dư từ
thương mại và ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách tự do kinh doanh. Thương mại tự do
có thể làm cho nguồn lực của thế giới được sử dụng một cách hữu hiệu nhất và có thể
tối đa hóa phúc lợi toàn thế giới. Có thể có một vài trường hợp ngoại lệ bằng cách tự
do kinh doanh, một trong số này là sự bảo hộ các ngành công nghiệp quan trọng của
quốc gia. Dường như có nghịch lý là ngày nay hầu hết các quốc gia sử dụng nhiều
biện pháp hạn chế thương mại tự do. Các biện pháp hạn chế thương mại được tỷ lệ
hóa theo phúc lợi của quốc gia. Trên thực tế, các biện pháp hạn chế thương mại được
một số ngành công nghiệp và những công nhân của ngành đó những người bị tổn thất
vì hàng nhập khẩu ủng hộ. Như vậy, các biện pháp hạn chế thương mại tạo ra lợi ích
cho thiểu số nhưng làm tổn thất tới đa số (những người phải tr...
Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith
Tác giả: Adam Smith (1723-1790)
Người Anh, tác phẩm “Nghiên cứu về bản chất nguyên nhân giàu của các quốc
gia)-1776
(gt về ổng cho 1 cái slide nha vm)
 Lợi thế tuyệt đối
- Thương mại giữa hai quốc gia được dựa trên cơ sở lợi thế tuyệt đối. Khi một quốc gia
sản xuất một hàng hóahiệu quả hơn so với quốc gia khác nhưng kém hiệu quả hơn
trong sản xuất hàng hóa thứ hai, hai quốc gia thể thu được lợi ích bằng cách mỗi
quốc gia chuyên môn hóa sản xuất xuất khẩu hàng hóa lợi thế tuyệt đối, nhập
khẩu hàng hóa không có lợi thế. Thông qua quá trình này, các nguồn lực được sử dụng
một cách hiệu quả nhất và sản lượng của cả hai hàng hóa đều tăng. Sự tăng lên về sản
lượng của hai hàng hóa này do lượng thặng từ chuyên môn hóa trong sản xuất
được phân bố lại giữa hai quốc gia thông qua thương mại. Thương mại quốc tế thúc
đẩy kinh tế phát triển (khúc giữa t thấy không b lược sao nên để vậy luôn)
- Theo khía cạnh này, một quốc gia cũng tương tự như một nhân, không nên cố
gắng sản xuất tất cả hàng hóa cho mình, mà nên tập trung sản xuất hàng hóanh
sở trường nhất, đem trao đổi một phần sản phẩm đó lấy sản phẩm khác cần dùng,
theo cách này tổng sản lượng của các nhân cộng lại sẽ tăng, phúc lợi của mỗi các
nhân cũng tăng. Các nước nên chuyên môn hóa những ngành có lợi thế tuyệt đối
- Như vậy, trong khi học thuyết kinh tế trọng thương tin tưởng một quốc gia chỉ thể
thu được thặng từ thương mại bằng cách tước đoạt của nước khác ủng hộ sự
quản chặt chẽ của Chính phủ về hoạt động kinh tế thương mại, thì Học thuyết lợi
thế tuyệt đối của Adam Smith tin tưởng rằng một quốc giathể thu được thặngtừ
thương mại ủng hộ mạnh mẽ cho chính sách tự do kinh doanh. Thương mại tự do
thể làm cho nguồn lực của thế giới được sử dụng một cách hữu hiệu nhấtthể
tối đa hóa phúc lợi toàn thế giới. Có thể một vài trường hợp ngoại lệ bằng cách tự
do kinh doanh, một trong số này sự bảo hộ các ngành công nghiệp quan trọng của
quốc gia. Dường như nghịch ngày nay hầu hết các quốc gia sử dụng nhiều
biện pháp hạn chế thương mại tự do. Các biện pháp hạn chế thương mại được tỷ lệ
hóa theo phúc lợi của quốc gia. Trên thực tế, các biện pháp hạn chế thương mại được
một số ngành công nghiệpnhững công nhân của ngành đó những người bị tổn thất
hàng nhập khẩung hộ. Như vậy, các biện pháp hạn chế thương mại tạo ra lợi ích
cho thiểu số nhưng làm tổn thất tới đa số (những người phải trả giá cao hơn để cạnh
tranh với hàng hoá trong nước).
- Nguồn gốc giàu có của nước Anh là công nghiệp.
- Xuất khẩu sản phẩm lợi thế tuyệt đối nhập khẩu sản phẩm không lợi thế
tuyệt đối.
Minh họa về Lợi thế tuyệt đối
Bảng số liệu bên cho thấy một giờ lao động sản xuất được 6 dạ lúa tại Hoa Kỳ,
nhưng chỉ được một dạ tại Anh. Ngược lại, một giờ lao động sản xuất được 5 thước vải
tại Anh nhưng chỉ được 4 thước vải tại Hoa Kỳ. Như vậy Hoa Kỳ có hiệu quả hơn
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Trang 2
Lịch sử các học thuyết kinh tế - Người đăng: seethelightt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch sử các học thuyết kinh tế 9 10 538