Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi NhựtKiên87
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 5426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

TRANG 1

Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển t ừ t ự do c ạnh tranh sang giai đo ạn đ ế qu ốc
chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc l ột nhân dân lao đ ộng, bên ngoài thì
xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân t ộc thuộc đ ịa v ới ch ủ nghĩa
thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh ch ống xâm l ược diễn ra m ạnh m ẽ ở các n ước thu ộc
địa.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ, mu ốn giành đ ược thắng l ợi trong cu ộc đ ấu tranh th ực hi ện s ứ m ệnh
lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng C ộng sản. S ự ra đ ời Đ ảng C ộng s ản là m ột yêu
cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin đ ược truyền bá vào Vi ệt Nam, phong trào yêu n ước và phong trào công
nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn t ới sự ra đời c ủa các t ổ ch ức c ộng
sản ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
- Năm 1917, cuộc Cách mạng Tháng M ười Nga giành đ ược th ắng l ợi. M ở đ ầu th ời đ ại m ới - “Th ời
đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.
- Đối với các dân tộc thu ộc địa, Cách mạng Tháng M ười đã nêu t ấm g ương sáng trong vi ệc gi ải
phóng các dân tộc bị áp bức.
- Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập.
- Đối với Việt Nam, Qu ốc t ế C ộng sản có vai trò quan tr ọng trong vi ệc truy ền bá ch ủ nghĩa Mác Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
Chính sách cai trị của thực dân Pháp
- Về chính trị: Th ực dân Pháp t ước bỏ quyền l ực đ ối n ội và đ ối ngo ại c ủa chính quy ền phong ki ến
nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và th ực hi ện ở m ỗi kỳ m ột ch ế đ ộ
cai trị riêng, cấu kết với địa chủ.
- Về kinh tế: Th ực dân Pháp tiến hành c ướp đo ạt ru ộng đ ất đ ể l ập đ ồn đi ền; đ ầu t ư v ốn khai thác
tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng một số cơ sở công nghiệp (đi ện, n ước); xây d ựng h ệ
thống đường bộ, đường thuỷ, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của nước Pháp.
- Về văn hoá: Thực dân Pháp th ực hi ện chính sách văn hoá giáo d ục th ực dân; dung túng, duy trì
các hủ...
M c l c
TRANG 1
Lịch sử Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Đảng - Người đăng: NhựtKiên87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Lịch sử Đảng 9 10 61