Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH SỬ KIẾN
TRÚC - NGÔN
NGỮ KIẾN TRÚC
VÀ MỘT SỐ VẤN
ĐỀ LIÊN QUAN
ĐẾN THẨM MỸ
KIẾN TRÚC

CHÆÅNG 2: NGÄN NGÆÎ KIÃÚN TRUÏCVAÌ
MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃÖ LIÃN QUAN ÂÃÚN THÁØM MYÎ
KIÃÚN TRUÏC

1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc
cuía ngän ngæî kiãún truïc:

1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc
cuía ngän ngæî kiãún truïc:
1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía
Kiãún truïc âãún våïi sæû thuû caím tháøm myî cuía con ngæåìi bàòng
caïc biãøu hiãûn hçnh thæïc.Âoï chênh laì sæû täøng håüp cuía caïc
yãúu täú.
- Hçnh khäúi hçnh hoüc (caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn,
hçnh khäúi).
- Khäng gian vaì thåìi gian.
- AÏnh saïng ,boïng âäø, maìu sàõc vaì cháút liãûu .
- Sæû kãút håüp giæîa ngän ngæî kiãún truïc våïi caïc loaûi hçnh
nghãû thuáût taûo hçnh khaïc.

1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc
cuía ngän ngæî kiãún truïc:
1. Nhæîng thaình pháön hçnh hoüc cuía
Nhæîng yãúu täú trãn chênh laì caïc thaình pháön cuía ngän ngæî
kiãún truïc.
Chuïng ta coï så âäö sau :

2. Caïc yãúu täú âiãøm, tuyãún, diãûn trong kiãún
truïc :

Âiãøm : Duìng âãø chè mäüt âëa âiãøm hay mäüt vë trê trong
khäng gian.
Âiãøm khäng coï phæång hæåïng nhæng coï tênh táûp
trung, âiãøm khäng coï chiãöu daìi, chiãöu räüng, chiãöu
sáu

3.2. Quy luáût vãö tyí lãû vaì tyí xêch , hãû thäúng Modulor:
* Quy luáût tyí lãû vaì tyí xêch : laì mäüt trong nhæîng quy luáût quan
troüng âãøâaût âãún hiãûu quaí thäúng nháút vaìhoaìn chènh ,biãún hoïa
vaì haìi hoìa .

Tyí lãû trong toaïn hoüc laì sæû so saïnh giæîa caïc âaûi læåüng :
Coìn tyí lãû trong kiãún truïc laì mäúi tæång quan vãö læåüng giæîa caïc bäü
pháûn cuía cäng trçnh, hoàûc giæîa cäng trçnh våïi caïc khäng gian
xung quanh.

-

Tyí lãû säúhoüc: laì tyí lãû dæûa trãn mäúi tæång quan giæîa caïc âaûi
læåüng, coìn âæåüc goüi laì tyí lãû mäâun.

-

Tyí lãû hçnh hoüc : Laì tyí lãû dæûa trãn mäúi tæång quan vä tyí giæîa
caïc âaûi læåüng.

Tyí lãû naìy coìn âæåüc goüi laìtyí lãû lyï tæåíng, âoïlaì tyí lãû cuíamäüt hçnh chæî
nháût maì caïc caûnh quan hãû våïi nhau theo tyí säú:
a/b = b/ (a+b)
Âáy laì mäüt tyí lãû maì thãúgiåïi sinh váût âaî âaût âæåüc trong quaïtrçnh
tiãún hoïa âáúu tranh sinh täön,våïi tyí lãû naìy caïc sinh váût chè phaíi
duìngmäüt læåüng váût liãûu êt nháút ,nhæng khaínàng chëu læûc laûi
täútnháút.

...
LỊCH SỬ KIẾN
TRÚC - NGÔN
NGỮ KIẾN TRÚC
VÀ MỘT SỐ VẤN
ĐỀ LIÊN QUAN
ĐẾN THẨM M
KIN TRÚC
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC - NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THẨM MỸ KIẾN TRÚC 9 10 332