Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014

Được đăng lên bởi Dương Đình Sáng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014
Kính Gửi:
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mã Lớp HP

10104331321xx93
10102731321xx93
10110131321xx93
10102631321xx93
10108621321xx93
10101521321xx93
10100521321xx93
10102831321xx93A
10102831321xx93B
10102421321xx93
10106131321xx93
10107021321xx93
10211821321xx94
10201231321xx94
10203331321xx94
10202631321xx94A
10202631321xx94B
10209921321xx94
10202321321xx94
10201321321xx94A
10201321321xx94B
10201321321xx95A
10201321321xx95B
10201131321xx94
10200631321xx94
10200421321xx94
10206911321xx92A
10206911321xx92B
10201021321xx94A
10201021321xx94B
10307631321xx92
10306321321xx92
10307331321xx92
10309131321xx92
10304531321xx92A
10304531321xx92B
10307531321xx92A
10307531321xx92B
10313231321xx92
10313731321xx92
10301031321xx92
10314231321xx92

Nhóm

xx93
xx93
xx93
xx93
xx93
xx93
xx93
xx93A
xx93B
xx93
xx93
xx93
xx94
xx94
xx94
xx94A
xx94B
xx94
xx94
xx94A
xx94B
xx95A
xx95B
xx94
xx94
xx94
xx92A
xx92B
xx94A
xx94B
xx92
xx92
xx92
xx92
xx92A
xx92B
xx92A
xx92B
xx92
xx92
xx92
xx92

Tên lớp HP

ĐA HT Cơ điện tử
ĐA TK HT ĐK tự động
ĐA Máy công cụ
ĐA CN chế tạo máy
ĐA Thiết kế máy
ROBOT Công nghiệp
An toàn lao động
ĐA C.N CAD/CAM/CNC
ĐA C.N CAD/CAM/CNC
Lập trình CNC
ÐK TK & L.Trình PLC
Vật liệu kỹ thuật
Phương pháp tính
ĐA CT D.liệu & TT
ĐA Lập trình mạng
ĐA NL hệ điều hành
ĐA NL hệ điều hành
ĐA CN phần mềm
LT hướng đối tượng
Kỹ thuật Vi xử lý
Kỹ thuật Vi xử lý
Kỹ thuật Vi xử lý
Kỹ thuật Vi xử lý
Chương trình dịch
NN Hình thức & Ôtômat
Cấu trúc dữ liệu
Tin học Đại cương
Tin học Đại cương
Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
ĐA TK Động cơ đốt trong
Bơm quạt máy nén
ĐA TĐ TK động lực
ĐA Điện - ĐT động lực
ĐA Thiết kế ôtô
ĐA Thiết kế ôtô
Hệ thống truyền lực ôtô
Hệ thống truyền lực ôtô
ĐA Thiết kế Máy tàu
ĐA Thiết kế Tàu thuỷ
LT ôtô & máy công trình
ĐA Công nghệ đóng tàu
Trang 1 / 16

Giờ

7h00
13h30
13h30
7h00
7h00
7h00
7h00
7h00
13h30
7h00
7h00
7h00
7h00
13h30
7h00
7h00
13h30
13h30
7h00
13h30
15h00
7h00
9h00
13h30
7h00
13h30
7h00
9h00
7h00
9h00
7h00
7h00
13h30
13h30
7h00
13h30
7h00
9h00
7h00
13h30
13h30
13h30

Ngày

8/11/2014
8/15/2014
8/14/2014
8/16/2014
8/14/2014
8/13/2014
8/13/2014
8/17/2014
8/17/2014
8/15/2014
8/11/2014
8/12/2014
8/13/2014
8/17/2014
8/17/2014
8/16/2014
8/16/2014
8/16/2014
8/14/2014
8/14/2014
8/14/2014
8/12/2014
8/12/2014
8/15/2014
8/14/2...
Trang 1 / 16
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014
Kính Gửi:
STT Mã Lớp HP Nhóm Tên lớp HP Giờ Ngày SL Phòng
1 10104331321xx93 xx93 ĐA HT Cơ điện tử 7h00 8/11/2014 11 F308
2 10102731321xx93 xx93 ĐA TK HT ĐK tự động 13h30 8/15/2014 5 F308
3 10110131321xx93 xx93 ĐA Máy công cụ 13h30 8/14/2014 13 F303
4 10102631321xx93 xx93 ĐA CN chế tạo máy 7h00 8/16/2014 55 F108
5 10108621321xx93 xx93 ĐA Thiết kế máy 7h00 8/14/2014 16 F308
6 10101521321xx93 xx93 ROBOT Công nghiệp 7h00 8/13/2014 33 F206
7 10100521321xx93 xx93 An toàn lao động 7h00 8/13/2014 62 F110
8 10102831321xx93A xx93A ĐA C.N CAD/CAM/CNC 7h00 8/17/2014 55 F110
9 10102831321xx93B xx93B ĐA C.N CAD/CAM/CNC 13h30 8/17/2014 55 F110
10 10102421321xx93 xx93 Lập trình CNC 7h00 8/15/2014 24 F308
11 10106131321xx93 xx93 ÐK TK & L.Trình PLC 7h00 8/11/2014 55 F109
12 10107021321xx93 xx93 Vật liệu kỹ thuật 7h00 8/12/2014 43 F402
13 10211821321xx94 xx94 Phương pháp tính 7h00 8/13/2014 42 F207
14 10201231321xx94 xx94 ĐA CT D.liệu & TT 13h30 8/17/2014 11 F202
15 10203331321xx94 xx94 ĐA Lập trình mạng 7h00 8/17/2014 45 F109
16 10202631321xx94A xx94A ĐA NL hệ điều hành 7h00 8/16/2014 46 F210
17 10202631321xx94B xx94B ĐA NL hệ điều hành 13h30 8/16/2014 46 F210
18 10209921321xx94 xx94 ĐA CN phần mềm 13h30 8/16/2014 14 F301
19 10202321321xx94 xx94 LT hướng đối tượng 7h00 8/14/2014 31 F306
20 10201321321xx94A xx94A Kỹ thuật Vi xử lý 13h30 8/14/2014 37 F107
21 10201321321xx94B xx94B Kỹ thuật Vi xử lý 15h00 8/14/2014 37 F107
22 10201321321xx95A xx95A Kỹ thuật Vi xử lý 7h00 8/12/2014 41 F403
23 10201321321xx95B xx95B Kỹ thuật Vi xử lý 9h00 8/12/2014 40 F403
24 10201131321xx94 xx94 Chương trình dịch 13h30 8/15/2014 31 F302
25 10200631321xx94 xx94 NN Hình thức & Ôtômat 7h00 8/14/2014 24 F307
26 10200421321xx94 xx94 Cấu trúc dữ liệu 13h30 8/14/2014 34 F108
27 10206911321xx92A xx92A Tin học Đại cương 7h00 8/12/2014 35 F203
28 10206911321xx92B xx92B Tin học Đại cương 9h00 8/12/2014 33 F203
29 10201021321xx94A xx94A Cơ sở dữ liệu 7h00 8/14/2014 40 F208
30 10201021321xx94B xx94B Cơ sở dữ liệu 9h00 8/14/2014 36 F208
31 10307631321xx92 xx92 ĐA TK Động cơ đốt trong 7h00 8/16/2014 48 F308
32 10306321321xx92 xx92 Bơm quạt máy nén 7h00 8/13/2014 23 F208
33 10307331321xx92 xx92 ĐA TĐ TK động lực 13h30 8/15/2014 5 F106
34 10309131321xx92 xx92 ĐA Điện - ĐT động lực 13h30 8/11/2014 33 F107
35 10304531321xx92A xx92A ĐA Thiết kế ôtô 7h00 8/12/2014 50 F107
36 10304531321xx92B xx92B ĐA Thiết kế ôtô 13h30 8/12/2014 42 F107
37 10307531321xx92A xx92A Hệ thống truyền lực ôtô 7h00 8/13/2014 40 F101
38 10307531321xx92B xx92B Hệ thống truyền lực ôtô 9h00 8/13/2014 37 F101
39 10313231321xx92 xx92 ĐA Thiết kế Máy tàu 7h00 8/16/2014 22 F206
40 10313731321xx92 xx92 ĐA Thiết kế Tàu thuỷ 13h30 8/14/2014 22 F302
41 10301031321xx92 xx92 LT ôtô & máy công trình 13h30 8/14/2014 30 F109
42 10314231321xx92 xx92 ĐA Công nghệ đóng tàu 13h30 8/15/2014 1
VPKhoackgt
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014 - Người đăng: Dương Đình Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-2014 9 10 859