Ktl-icon-tai-lieu

Lịch thiên văn 2010

Được đăng lên bởi Đoàn Minh Thuận
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NavSoft's
2010
Nautical Almanac

Contents

Page

Formulae

2

Horizontal Parallaxes and Semi-Diameters

2

Daily Pages

3 - 124

Star Charts by Month incl. Planets

125 - 136

Formulae
½
Dip = 0.971 x Ht
or
½
Dip = 1.758 x Ht

Ht in feet
Ht in meters

Refraction = 0.96/ Tan(Alt)

Altitude > 11°

Parallax = HP x Cos(Alt)
Cos(Zenith Distance) = Sin(Lat) x Sin(Dec) + Cos(Lat) x Cos(Dec) x Cos(LHA)
Tan(Azimuth) = Sin(LHA) / [ Cos(Lat) x Tan(Dec) - Sin(Lat) x Cos(LHA) ]
ABC Tables
A = Cos(Lat) x Tan(Dec)
B = Sin(Lat) x Cos(LHA)
C = Sin(LHA) / Tan(Azimuth)
or
Azimuth = Atan[ C/ Sin(LHA) ]
Increments
Sun = 15°/ hour
Moon = 15°.041666'/ hour
Aries = 14°.316666'/ hour

Horizontal Parallaxes and Semi-Diameters for 2010
Sun

Venus

Mars

Jupiter

Saturn

SD

HP

SD

HP

SD

SD

SD

Jan 1

16'.3

0'.09

0'.08

0'.20

0'.11

0'.27

0'.13

Jan

16'.3

0'.09

0'.08

0'.22

0'.11

0'.27

0'.14

Feb

16'.2

0'.09

0'.08

0'.21

0'.11

0'.26

0'.14

Mar

16'.1

0'.09

0'.09

0'.17

0'.09

0'.26

0'.14

Apr

15'.9

0'.10

0'.09

0'.13

0'.07

0'.27

0'.14

May

15'.8

0'.11

0'.10

0'.10

0'.06

0'.29

0'.14

Jun

15'.7

0'.12

0'.12

0'.09

0'.05

0'.31

0'.13

Jul

15'.7

0'.15

0'.14

0'.08

0'.04

0'.34

0'.12

Aug

15'.8

0'.20

0'.19

0'.07

0'.04

0'.37

0'.12

Sep

15'.9

0'.31

0'.29

0'.07

0'.04

0'.39

0'.12

Oct

16'.0

0'.49

0'.47

0'.06

0'.03

0'.38

0'.12

Nov

16'.2

0'.47

0'.45

0'.06

0'.03

0'.35

0'.12

Dec

16'.2

0'.30

0'.28

0'.06

0'.03

0'.32

0'.12

Dec 31

16'.3

0'.24

0'.23

0'.06

0'.03

0'.31

0'.13

15th day of each month unless stated
Sun's HP = 0'.15
HP for Jupiter and Saturn < 0'.05

This Almanac was compiled using AstroNav which will print pages for any dates between 9999BC and 9999AD.
Further details can be found at navsoft.com/astronav.html
The supplementary tables which do not change from year to year are available at navsoft.com/downloads.html

©NavSoft.Com

2010
GMT
1

F
r
i
d
a
y

2

S
a
t
u
r
d
a
y

3

S
u
n
d
a
y

ARIES

VENUS

GHA

GHA

00
01
02
03
04
05

100° 32'.5
115° 35'.0
130° 37'.4
145° 39'.9
160° 42'.4
175° 44'.8

181° 58'.1
196° 57'.1
211° 56'.1
226° 55'.2
241° 54'.2
256° 53'.2

06
07
08
09
10
11

190° 47'.3
205° 49'.8
220° 52'.2
235° 54'.7
250° 57'.2
265° 59'.6

271° 52'.2
286° 51'.3
301° 50'.3
316° 49'.3
331° 48'.4
346° 47'.4

12
13
14
15
16
17

281° 02'.1
296° 04'.5
311° 07'.0
326° 09'.5
341° 11'.9
356° 14'.4

1° 46'.4
16° 45'.5
31° 44'.5
46° 43'.5
61° 42'.6
76° 41'.6

18
19
20
21
22
23

11° 16'.9
26° 19'.3
41° 2...
NavSoft's
2010
Nautical Almanac
Contents Page
Formulae 2
Horizontal Parallaxes and Semi-Diameters 2
Daily Pages 3 - 124
Star Charts by Month incl. Planets 125 - 136
Lịch thiên văn 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch thiên văn 2010 - Người đăng: Đoàn Minh Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Lịch thiên văn 2010 9 10 415