Ktl-icon-tai-lieu

Liên kết hóa học

Được đăng lên bởi My Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 50 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

liªn kÕt ho¸ häc
chuyªn ®Ò BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN THPT

Ch¬ng I: LÝ thuyÕt liªn kÕt hãa häc
I. 1. Kh¸i niÖm ph©n tö vµ liªn kÕt hãa häc
Ph©n tö lµ phÇn tö nhá nhÊt cña chÊt, mang tÝnh chÊt ®Æc trng cho chÊt, cã thÓ ph©n chia
thµnh c¸c h¹t nhá h¬n trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc vµ cã thÓ tån t¹i ®éc lËp.
Sù kÕt hîp gi÷a c¸c nguyªn tö ®Ó ®¹t tíi tr¹ng th¸i bÒn v÷ng h¬n ®îc gäi lµ liªn kÕt hãa
häc.
I.2. C¸c khuynh híng h×nh thµnh liªn kÕt hãa häc:
I.2.1. C¸c khuynh híng h×nh thµnh liªn kÕt - Qui t¾c b¸t tö (Octet)
Néi dung cña qui t¾c b¸t tö: “ Khi tham gia vµo liªn kÕt hãa häc c¸c nguyªn tö cã khuynh
híng dïng chung electron hoÆc trao ®æi ®Ó ®¹t ®Õn cÊu tróc bÒn cña khÝ hiÕm bªn c¹nh víi 8
hoÆc 2 electron líp ngoµi cïng”.

Hè, tháng 8 năm 2009

VÝ dô:

..
H . + . Cl :
..
..
Na . + . Cl :
..
(2/8/1)
(2/8/7)

..
H : Cl
.. :
Na+
Cl(2/8) (2/8/8)

H-Cl
NaCl

I.2.2. Mét sè ®¹i lîng ®Æc trng cho liªn kÕt hãa häc
I.2.4.1. §é dµi liªn kÕt (d): Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai h¹t nh©n cña hai
nguyªn tö liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau.
0
VÝ dô: Trong ph©n tö níc, dO-H = 0,94 A
.
§é dµi liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö A-B cã thÓ tÝnh gÇn ®óng b»ng
tæng b¸n kÝnh cña hai nguyªn tö A vµ B

O
104028'

H

VD:

0

0,94 A

H

Gi÷a 2 nguyªn tö cho tríc, ®é dµi liªn kÕt gi¶m khi bËc liªn kÕt t¨ng

Liªn kÕt
C–C
C=C
CC
E [kcal/mol]
83
143
194
D (A0)
1,54
1,34
1,2
I.2.4.2. Gãc liªn kÕt: Lµ gãc t¹o bëi hai nöa ®êng th¼ng xuÊt ph¸t tõ mét h¹t nh©n nguyªn tö vµ ®i
qua h¹t nh©n cña hai nguyªn tö liªn kÕt trùc tiÕp víi nguyªn tö ®ã. VÝ dô: Trong ph©n tö n íc
HOH = 104028’
Gãc liªn kÕt phô thuéc vµo:
+Tr¹ng th¸i lai hãa cña nguyªn tö trung t©m
+ §é ©m ®iÖn cña nguyªn tö trung t©m A vµ phèi tö X: nguyªn tö trung t©m A cã ®é ©m
®iÖn lín sÏ kÐo m©y cña ®«i electron liªn kÕt vÒ phÝa nã nhiÒu h¬n, hai ®¸m m©y cña hai liªn kÕt
mµ lín l¹i ë gÇn nhau g©y ra lùc t¬ng t¸c ®Èy lµm cho ®é lín gãc liªn kÕt t¨ng lªn. NÕu phèi tö X
cã ®é ©m ®iÖn lín sÏ g©y t¸c dông ngîc l¹i.
I.2.4.3. N¨ng lîng liªn kÕt
N¨ng lîng liªn kÕt A-B lµ n¨ng lîng cÇn cung cÊp ®Ó ph¸ vì hoµn toµn liªn kÕt A-B (thêng
®îc qui vÒ 1 mol liªn kÕt - kJ/mol hoÆc kcal/mol).
EH-H = 103 kcal/mol : H2  2H  H = 103 kcal/mol
N¨ng lîng liªn kÕt (n¨ng lîng ph©n li liªn kÕt), vÒ trÞ tuyÖt ®èi, chÝnh b»ng n¨ng lîng h×nh
thµnh liªn kÕt nhng ngîc dÊu. Tæng n¨ng lîng c¸c liªn kÕt trong ph©n tö b»ng n¨ng lîng ph©n li
cña ph©n tö ®ã.
N¨ng lîng liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö t¨ng cïng bËc liªn kÕt ( ®¬n < ®«i <...
Ch¬ng I: LÝ thuyÕt liªn kÕt hãa häc
I. 1. Kh¸i niÖm ph©n tö vµ liªn kÕt hãa häc
Ph©n tö phÇn tö nhá nhÊt cña chÊt, mang tÝnh chÊt ®Æc trng cho chÊt, cã thÓ ph©n chia
thµnh c¸c h¹t nhá h¬n trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc vµ cã thÓ tån t¹i ®éc lËp.
kÕt hîp gi÷a c¸c nguyªn ®Ó ®¹t tíi tr¹ng th¸i bÒn v÷ng h¬n ®îc gäi liªn kÕt hãa
häc.
I.2. C¸c khuynh híng h×nh thµnh liªn kÕt hãa häc:
I.2.1. C¸c khuynh híng h×nh thµnh liªn kÕt - Qui t¾c b¸t tö (Octet)
Néi dung cña qui t¾c b¸t tö: “ Khi tham gia vµo liªn kÕt hãa häc c¸c nguyªnkhuynh
híng dïng chung electron hoÆc trao ®æi ®Ó ®¹t ®Õn cÊu tróc bÒn cña khÝ hiÕm bªn c¹nh víi 8
hoÆc 2 electron líp ngoµi cïng”.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
chuyªn ®Ò BI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN THPT
liªn kÕt ho¸ häc
Hè, tháng 8 năm 2009
Liên kết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên kết hóa học - Người đăng: My Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Liên kết hóa học 9 10 541