Ktl-icon-tai-lieu

Liên thông dược đại học từ dược trung cấp

Được đăng lên bởi Yến Phương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

********

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1999/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1999

THÔNG TƯ
Hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1999 - 2000
Thực hiện kế hoạch Nhà nước về đào tạo cán bộ Y tế phục vụ công tác
chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn
tuyển sinh hệ chuyên tu đại học Y- Dược năm học 1999-2000.
Thông tư hướng dẫn tuyển sinh hệ chuyên tu đại học Y - Dược năm 19992000 về cơ bản vẫn thực hiện theo các nội dung của Thông tư hướng dẫn tuyển
sinh chuyên tu đại họcY-Dược năm học 1998-1999. Để tập trung đào tạo cán bộ
y tế cho tuyến cơ sở, BộY tế chủ trương năm học này chú trọng tuyển các đối
tượng hiện đang làm việc tại tuyến y tế cơ sở (huyện, xã, phường) nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển nhân lực y tế cho tuyến cơ sở.
Để thống nhất nội dung môn thi chuyên môn, làm cơ sở cho việc ra đề thi
và chấm thi, đồng thời giúp học viên thuận lợi trong việc ôn tập, Bộ Y tế ban
hành bản hướng dẫn trọng tâm ôn thi môn chuyên môn hệ chuyên tu Bác sỹ,
Dược sỹ đại học năm học 1999 – 2000 kèm theo Thông tư này.
I - ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
1. Lớp chuyên tu Bác sỹ đa khoa tuyến y tế cơ sở:
Đối tượng tuyển: Y sỹ cao đẳng, Y sỹ trung học đang công tác trong biên
chế của các trạm Y tế xã, phường; phòng khám đa khoa khu vực; đội Vệ sinh
phòng dịch, đội Sinh đẻ kế hoạch tuyến huyện, thị xã; y tế Công, Nông, Lâm
trường thuộc khu vực1 (KV1) và khu vực 2 (KV2). Không tuyển sinh các Y sỹ
đang công tác tại các quận thuộc khu vực 3 (KV3); các bệnh viện huyện, thị xã;
các cở sở Y tế tuyến tỉnh/thành phố thuộc khu vực 2 (KV2), khu vực 3 (KV3) và
tuyến Trung ương (trừ Khu điều trị Phong).
2. Lớp chuyên tu Bác sỹ Y học cổ truyền (YHCT):
Đối tượng tuyển: Y sỹ Cao đẳng YHCT, Y sỹ trung học YHCT hoặc Y sỹ
định hướng chuyên khoa YHCT (gọi chung là Y sỹ YHCT) hiện đang công tác
thuộc biên chế của các cơ sở y tế từ tuyến huyện, thị xã trở xuống. Không tuyển
sinh các Y sỹ YHCT đang công tác tại các quận thuộc khu vực 3 (KV3); tuyến
tỉnh/ thành phố thuộc khu vực 2 (KV2), khu vực 3 (KV3) và tuyến Trung ương.
3. Lớp chuyên tu Dược sỹ Đại học:
Đối tượng tuyển là Dược sỹ trung học hiện đang công tác và thuộc biên chế
của các cơ sở y tế thuộc khu vực 1 (KV1) và khu vực 2 (KV2). Không tuyển các
Dược sỹ trung học đang công tác tại khu vực 3 (KV3) và tuyến Trung ương.

4. Lớp cử tuyển chuyên tu Bác sỹ tuyến y tế cơ sở:
Đối tượng cử tuyển: chỉ tuyển các Y sỹ hiện đang công tác và thuộc biên...
BỘ Y TẾ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 03/1999/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1999
THÔNG TƯ
Hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu đại học Y - Dược năm học 1999 - 2000
Thực hiện kế hoạch Nhà nước về đào tạo cán bộ Y tế phục vụ công tác
chăm sóc, bảo v sức khoẻ nhân dân, Bộ Y tế ban hành Thông hướng dẫn
tuyển sinh hệ chuyên tu đại học Y- Dược năm học 1999-2000.
Thông hướng dẫn tuyển sinh hệ chuyên tu đại học Y - Dược m 1999-
2000 về bản vẫn thực hiện theo các nội dung của Thông hướng dẫn tuyển
sinh chuyên tu đại họcY-Dược năm học 1998-1999. Để tập trung đào tạo cán bộ
y tế cho tuyến sở, BộY tế chủ trương năm học này chú trọng tuyển các đối
tượng hiện đang làm việc tại tuyến y tế cơ sở (huyện, xã, phường) nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển nhân lực y tế cho tuyến cơ sở.
Để thống nhất nội dung môn thi chuyên môn, làm sở cho việc ra đ thi
chấm thi, đồng thời giúp học viên thuận lợi trong việc ôn tập, B Y tế ban
hành bản hướng dẫn trọng tâm ôn thi môn chuyên môn hệ chuyên tu Bác sỹ,
Dược sỹ đại học năm học 1999 – 2000 kèm theo Thông tư này.
I - ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
1. Lớp chuyên tu Bác sỹ đa khoa tuyến y tế cơ sở:
Đối tượng tuyển: Y sỹ cao đẳng, Y sỹ trung học đang công tác trong biên
chế của các trạm Y tế xã, phường; phòng khám đa khoa khu vực; đội Vệ sinh
phòng dịch, đội Sinh đẻ kế hoạch tuyến huyện, thị xã; y tế Công, Nông, Lâm
trường thuộc khu vực1 (KV1) khu vực 2 (KV2). Không tuyển sinh các Y sỹ
đang công tác tại các quận thuộc khu vực 3 (KV3); các bệnh viện huyện, thị xã;
các cở sở Y tế tuyến tỉnh/thành phố thuộc khu vực 2 (KV2), khu vực 3 (KV3) và
tuyến Trung ương (trừ Khu điều trị Phong).
2. Lớp chuyên tu Bác sỹ Y học cổ truyền (YHCT):
Đối tượng tuyển: Y sỹ Cao đẳng YHCT, Y s trung học YHCT hoặc Y sỹ
định hướng chuyên khoa YHCT (gọi chung là Y sỹ YHCT) hiện đang công tác
thuộc biên chế của các sở y tế từ tuyến huyện, thị xã trở xuống. Không tuyển
sinh c Y sỹ YHCT đang công tác tại các quận thuộc khu vực 3 (KV3); tuyến
tỉnh/ thành phố thuộc khu vực 2 (KV2), khu vực 3 (KV3) và tuyến Trung ương.
3. Lớp chuyên tu Dược sỹ Đại học:
Đối tượng tuyển là Dược sỹ trung học hiện đang công tác và thuộc biên chế
của các cơ sở y tế thuộc khu vực 1 (KV1) và khu vực 2 (KV2). Không tuyển các
Dược sỹ trung học đang công tác tại khu vực 3 (KV3) và tuyến Trung ương.
Liên thông dược đại học từ dược trung cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên thông dược đại học từ dược trung cấp - Người đăng: Yến Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Liên thông dược đại học từ dược trung cấp 9 10 237