Ktl-icon-tai-lieu

lọc hóa dầu

Được đăng lên bởi dungvobtp
Số trang: 518 trang   |   Lượt xem: 2426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng
chủ đề của tác giả khác. Tài li u này bao g m nhi u tài li u nh có cùng ch
đ bên trong nó. Ph n n i dung b n c n có th n m gi a ho c cu i tài li u
này, hãy s d ng ch c năng Search đ tìm chúng.
Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:


Thông tin liên hệ:
Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com
Gmail: frbwrthes@gmail.com

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA
Quá trình alkyl hóa là quá trình đưa các nhóm alkyl vào vào phân tử các chất
hữu cơ hoặc vô cơ. Các phản ứng alkyl hóa có giá trị thực tế cao trong việc đưa các
nhóm alkyl vào hợp chất thơm, izoparafin, mercaptan, sulfid, amin, các hợp chất
chứa liên kết ete... ngoài ra quá trình alkyl hóa là những giai đoạn trung gian trong
sản xuất các monome, chất tẩy rửa...

§1. ĐẶC TRƯNG CỦA QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA
I.

Phân loại các phản ứng alkyl hóa
Sự phân loại hợp lý nhất các quá trình alkyl hóa là dựa trên loại liên kết

được hình thành.
1. Alkyl hóa theo nguyên tử C: còn gọi là quá trình C - alkyl hóa

C - alkyl hóa là thế nguyên tử H gắn với C bằng các nhóm alkyl.
CnH2n+2 + CmH2m → Cn+mH2(n+m)+ 2
ArH + RCl → ArR + HCl
2. Alkyl hóa theo nguyên tử O và S: còn gọi là quá trình O - alkyl hóa và S -

alkyl hóa
O - alkyl hóa và S - alkyl hóa là các phản ứng dẫn đến tạo thành liên kết giữa
nhóm alkyl và nguyên tử O hoặc S.
ArOH + RCl + NaOH →

ArOR + NaCl + H2O

NaSH + RCl → RSH + NaCl
3. Alkyl hóa theo nguyên tử N: còn gọi là quá trình N - alkyl hóa

N - alkyl hóa là thế các nguyên tử H trong amoniac hoặc trong amin bằng
các nhóm alkyl. Đây chính là một trong những phương pháp quan trọng nhất để
tổng hợp các amin.
ROH + NH3 → RNH2 + H2O
4. Alkyl hóa theo các nguyên tử khác:

Các quá trình Si -, Pb -, Al - alkyl hóa... là con đường quan trọng để tổng hợp
các hợp chất cơ nguyên tố hoặc cơ kim.
2 RCl + Si → R2SiCl2
4 C3H7Cl + 4 NaPb

→

(xúc tác là Cu)
Pb(C3H7)4 + 4 NaCl + 3 Pb

3 C2H4 + Al + 3/2 H2 →
II.

Al(C2H5)3

Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác
Các tác nhân alkyl hóa có thể chia làm 3 nhóm:
a) Các hợp chất không no (olefin và acetylen), trong đó sẽ phá vỡ các

liên kết π của các nguyên tử C.
b) Dẫn xuất Cl với các nguyên tử Cl linh động có khả năng thế dưới ảnh
hưởng của các tác nhân khác nhau.
c) Rượu, ete, este, oxyt olefin là các tác nhân mà trong quá trình alkyl
hóa liên kết C - O sẽ bị phá vỡ.
1....
Khi đọc qua tài liu này, nếu phát hin sai sót hoc ni dung kém chất lượng
xin hãy thông báo để chúng tôi sa cha hoc thay thế bng mt tài liu cùng
ch đề ca tác gi khác.
Tài li󰗈u này bao g󰗔m nhi󰗂u tài li󰗈u nh󰗐 cùng ch󰗨
đ󰗂 bên trong nó.
Ph󰖨n
n󰗚i dung
b󰖢n c󰖨n có th󰗄 n󰖲m 󰗠 gi󰗰a ho󰖸c 󰗠 c
u󰗒i tài li󰗈u
này, hãy s󰗮 d󰗦ng ch󰗪c năng Search đ󰗄 tìm chúng.
Bn th tham kho nguni liệu đưc dch t tiếng Anh tại
đây:
http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html
Thông tin liên h:
Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com
Gmail: frbwrthes@gmail.com
lọc hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lọc hóa dầu - Người đăng: dungvobtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
518 Vietnamese
lọc hóa dầu 9 10 846