Ktl-icon-tai-lieu

logarit hay và khó

Được đăng lên bởi tien-nguyentat-1
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mu & Logarit
Ths. Lê
Lê V n Đoan
oan

Ph ng trinh
trinh

Bât ph ng trinh
trinh

Hê ph ng trinh
trinh

Hê bât ph ng trinh
trinh


Bài	1.

Cao đẳng Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh năm 2002
Giải các phương trình và bất phương trình sau
1/ 2 log5 x − log x 125 < 1
2/ 4 x −

x 2 −5

− 12.2x −1−

(1)

x 2 −5

+8=0

(2)

Bài giải tham khảo
1/ Giải bất phương trình : 2 log5 x − log x 125 < 1

(1)

● Điều kiện : 0 < x ≠ 1 .

(1) ⇔ 2 log5 x − log

1

125

x

− 1 < 0 ⇔ 2 log5 x −

3
−1 < 0
log5 x



log x < −1
t = log5 x ≠ 0
t = log5 x
x < 1
5

⇔  2t2 − t − 3
⇔ 
⇔
⇔
.
5

0 < log x < 3

t < −1 ∨ 0 < t < 3
<0
1 < x < 5 5
5



2
2
t

 1
● Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là : x ∈ 0;  ∪ 1; 5 5 .
 5 

(

2/ Giải phương trình : 4 x −

x 2 −5

− 12.2x −1−

x 2 −5

+8=0

)

(2)

x ≤ − 5

● Điều kiện : x − 5 ≥ 0 ⇔ 
⇒ Tập xác định : D = −∞; − 5  ∪  5; +∞ .
 
x ≥ 5

 x− x2 −5

2
2
=2
t = 2x − x −5 > 0
 x − x2 −5 2
2
−
−
x
x
5

+8 =0 ⇔
⇔
 − 6.2
(2) ⇔ 2
2
 x− x2 −5

t − 6.t + 8 = 0
=4
2


x ≥ 1
x − 1 ≥ 0






2
x = 3

 2
x = 3
2
2




x
5
x
1
−
=
−
x
x
5
1
x
5
x
1
−
−
=
−
=
−

(
)





.
⇔
⇔
⇔ 
⇔ x ≥ 2 ⇔ 
x − 2 ≥ 0
x = 9

 x − x2 − 5 = 2
 x2 − 5 = x − 2







4


9
2
x =
x2 − 5 = (x − 2)

4


(

2

● Kết hợp với điều kiện, phương trìn có hai nghiệm là x =
Bài	2.

9
; x = 3.
4

Cao đẳng Sư Phạm Hà Tĩnh khối A, B năm 2002
2

log x
(log x)
Giải bất phương trình : 2 2 + x 2 ≤ 4

(∗)

Bài giải tham khảo

● Điều kiện : x > 0 ⇒ tập xác định : D = (0; +∞) .
● Đặt log2 x = t ⇔ x = 2t . Lúc đó :
2

(∗) ⇔ 2t

t

( )

+ 2t

2

2

2

≤ 4 ⇔ 2 t + 2 t − 4 ≤ 0 ⇔ 2 t ≤ 21 ⇔ t2 ≤ 1 ⇔ −1 ≤ t ≤ 1

● Với t = log2 x ⇒ −1 ≤ log2 x ≤ 1 ⇔

1
≤ x ≤ 2.
2

● Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là : x ∈ (0; +∞) .

)

Bài	3.

Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang năm 2002

(x + 1) log23 x + 4xlog3 x − 16 = 0 (∗)

Giải phương trình :

Bài giải tham khảo

● Điều kiện : x > 0 ⇒ Tập xác định D = (0; +∞) .
● Đặt t = log3 x và do x > 0 ⇒ x + 1 ≠ 0 . Lúc đó : (∗) ⇔ (x + 1) t2 + 4xt − 16 = 0 .
2

2

● Lập ∆ ' = 4x2 + 16x + 16 = 4 (x + 2) ⇒ ∆ = 4 (x + 2) = 2 (x + 2),

(do x > 0) .


 t = −2x + 2 (x + 2) = 4

x +1
x +1.
⇒ 
 t = −2x − 2 (x + 2) = −4

x +1


● Với t = −4 ⇒ log3 x = −4 ⇔ x =
● Vớ i t =

4
4
⇒ log3 x =
x +1
x +1

1
.
81

(1)

Nhận thấy phương trình (1) có một nghiệm là x = 3 .
Hàm số f (x ) = log3 x : là...
Ph
PhPh
Ph

ng tri
ng tring tri
ng trinh
nhnh
nh
B
BB
Bâ
ââ
ât ph
t pht ph
t ph

ng tri
ng tring tri
ng trinh
nhnh
nh
H
HH
Hê
êê
ê
ph
phph
ph

ng tri
ng tring tri
ng trinh
nhnh
nh
H
HH
Hê
êê
ê
b
bb
bâ
ââ
ât
tt
t
ph
phph
ph

ng tri
ng tring tri
ng trinh
nhnh
nh
Ths. L
Ths. LThs. L
Ths. Lê
ê ê
ê V
VV
V
n
n n
n Đ
ĐĐ
Đoa
oaoa
oan
nn
n
M
MM
Mu
uu
u
&
& &
&
L
LL
Logarit
ogaritogarit
ogarit
www.laisac.page.tl
logarit hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
logarit hay và khó - Người đăng: tien-nguyentat-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
logarit hay và khó 9 10 913