Ktl-icon-tai-lieu

Logic đại cương

Được đăng lên bởi anh-thuy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 6418 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI MỞ ĐẦU VÀ KHÁI NIỆM
Câu 4.Thế nào là nội hàm và ngoại diên của khái niệm?
Trả lời:
Mọi khái niệm đều đợc cấu tạo bởi 2 thành phần là nội hàm và ngoại diên.
*Nội hàm:
-nội hàm của khái niệm chính là dấu hiệu, bản chất, đặc trng của đối tợng, giúp phân biệt
đói tợng này với đối tợng khác.
-Các dau hieu trong noi ham gom 2 loai
+dấu hiệu loại là dấu hiệu chung, bản chất cho toàn bộ đối tượng.
+dấu hiệu chủng là dấu hiệu chung và bản chất chỉ cho một đối tượng hoặc lớp
nhỏ hơn cỏc đối tượng và làm cho nú khỏc với cỏc đối tượng khỏc.
*Ngoại diờn của khỏi niệm:
-là tập hợp đối tượng thực mang cỏc dấu hiệu chung
-bản chất được nờu trong nội hàm
Ngoại diờn của khỏi niệm chớnh là phạm vi đối tượng mà khỏi niệm phản ỏnh và
đặc trưng cho khỏi niệm về mặt lượng.

Cõu5. Trỡnh bày quy luật quan hệ nội hàm và ngoại diờn.
Trả lời:
*Quan hệ tỷ lệ nghịch: những dấu hiệu trong nội hàm càng tăng thỡ ngoại diờn
càng giảm .
-những khỏi niệm cú ngoại diờn rộng nhất được gọi là cỏc phạm trự.
-cỏc khỏi niệm cú nội hàm phong phỳ thường phản ỏnh 1 đối tượng cụ thể, xỏc
định.
Cõu7.Thế nào là phộp định nghĩa khỏi niệm?
Nờu cỏc quy tắc định nghĩa khỏi niệm?

Trả lời:
*Phộp định nghĩa khỏi niệm là: thao tỏc logic nhằm vạch ra những dấu hiệu nội
hàm cơ bản của khỏi niệm
Cần định nghĩa khỏi niệm trong những trường hợp sau:
•
•
•

Tổng kết điểm chủ yếu sau quỏ trỡnh nhận thức bản chất của đối tượng.
Khi sử dụng khỏi niệm mà người khỏc chưa biết nội hàm
Khi sử dụng những từ đó biết nhưng lại được dựng ở nghĩa mới.

*Cỏc quy tắc định nghĩa khỏi niệm:
1. Định nghĩa cõn đối: ngoại diờn của khỏi niệm dựng để định nghĩa phải phự
hợp với ngoại diờn của khỏi niệm được định nghĩa.
Định nghĩa cõn đối thể hiện mối quan hệ đồng nhất giữa khỏi niệm được định
nghĩa và khỏi niệm dựng để định nghĩa.
2. Khụng được định nghĩa vũng quanh: đõy là kiểu định nghĩa trong đú khỏi niệm
dựng để định nghĩa lại được xỏc định nội hàm thụng qua khỏi niệm cần định
nghĩa, hoặc nội hàm của khỏi niệm cần định nghĩa lại được giải thớch thụng qua
những khỏi niệm khỏc mà nội hàm cũn chưa rừ ràng.
3. Trỏnh dựng mệnh đề phủ định trong định nghĩa: nếu dựng mệnh đề phủ định
để định nghĩa (A là khụng B) thỡ trong nhiều trường hợp khụng làm rừ nội hàm
của khỏi niệm được định nghĩa, mà mới chỉ dựng lại ở mức độ nhấn mạnh nú
khụng cú những dấu hiệu này hay khỏc mà thụi.
4. Định nghĩa phải tường minh, rừ ràng, chớnh xỏc: yờu cầu những thuật ngữ
dựng trong định nghĩa phải ngắn gọn, rừ nghĩa, trỏnh dựng những từ ngữ mập
mờ, đa nghĩ...
BÀI MỞ ĐẦU VÀ KHÁI NIỆM
C©u 4.ThÕ nµo lµ néi hµm vµ ngo¹i diªn cña kh¸i niÖm?
Tr¶ lêi :
Mäi kh¸i niÖm ®Òu ®îc cÊu t¹o bëi 2 thµnh phÇn lµ néi hµm vµ ngo¹i diªn.
*Néi hµm:
-néi hµm cña kh¸i niÖm chÝnh lµ dÊu hiÖu, b¶n chÊt, ®Æc trng cña ®èi tîng, gióp ph©n biÖt
®ãi tîng nµy víi ®èi tîng kh¸c.
-C¸c dau hieu trong noi ham gom 2 loai
+dấu hiệu loại là dấu hiệu chung, bản chất cho toàn bộ đối tượng.
+dấu hiệu chủng là dấu hiệu chung và bản chất chỉ cho một đối tượng hoặc lớp
nhỏ hơn các đối tượng và làm cho nó khác với các đối tượng khác.
*Ngoại diên của khái niệm:
-là tập hợp đối tượng thực mang các dấu hiệu chung
-bản chất được nêu trong nội hàm
Ngoại diên của khái niệm chính là phạm vi đối tượng mà khái niệm phản ánh và
đặc trưng cho khái niệm về mặt lượng.
Câu5. Trình bày quy luật quan hệ nội hàm và ngoại diên.
Trả lời:
*Quan hệ tỷ lệ nghịch: những dấu hiệu trong nội hàm càng tăng thì ngoại diên
càng giảm .
-những khái niệm có ngoại diên rộng nhất được gọi là các phạm trù.
-các khái niệm có nội hàm phong phú thường phản ánh 1 đối tượng cụ thể, xác
định.
Câu7.Thế nào là phép định nghĩa khái niệm?
Nêu các quy tắc định nghĩa khái niệm?
Logic đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic đại cương - Người đăng: anh-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Logic đại cương 9 10 588