Ktl-icon-tai-lieu

Logic học

Được đăng lên bởi Ly Bùi
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Logic học
Biên tập bởi:
T.S. Nguyễn Anh Tuấn

Logic học
Biên tập bởi:
T.S. Nguyễn Anh Tuấn
Các tác giả:
Nguyễn Thúy Vân

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Đối tượng của lôgíc học
2. Các đặc điểm của lôgíc học
3. Sự hình thành và phát triển của lôgíc học
4. Ý nghĩa của lôgíc học
5. Đặc điểm của khái niệm
6. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm
7. Quan hệ giữa các khái niệm
8. Các loại khái niệm
9. Mở rộng và thu hẹp khái niệm
10. Định nghĩa khái niệm
11. Các qui tắc định nghĩa khái niệm
12. Phân chia khái niệm
13. Đặc điểm chung của phán đoán
14. Phân loại phán đoán
15. Ngoại diên của chủ từ và vị từ trong phán đoán
16. Quan hệ giữa các phán đoán – Hình vuông lôgíc
17. "Phép phủ định Phép hội Phép tuyển "
18. Phép kéo theo và phep tương đương
19. Đặc điểm chung của suy luận
20. Suy luận diễn dịch
21. Một số kiểu suy luận sai lầm
22. Suy luận qui nạp
23. Suy luận tương tự
24. Chứng minh
25. Phân loại chứng minh
26. Bác bỏ
27. Ngụy biện
28. Định nghĩa
29. Luật đồng nhất
30. Luật mâu thuẫn
31. Luật bài trung
32. Luật lý do đầy đủ
33. Tài liệu tham khảo

1/103

Tham gia đóng góp

2/103

Đối tượng của lôgíc học
ĐỐI TƯỢNG CỦA LÔGÍC HỌC.
Thuật ngữ lôgíc.
Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique :
Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp là Logos, có nghĩa là lời nói, tư
tưởng, lý tính, qui luật v.v…
Ngày nay, người ta thường sử dụng thuật ngữ “Lôgíc” với những nghĩa sau :
• Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan. Đây
chính là Lôgíc của sự vật, Lôgíc khách quan.
• Tính qui luật trong tư tưởng, trong lập luận. Đây chính là Lôgíc của tư duy,
Lôgíc chủ quan.
• Khoa học nghiên cứu về tư duy tiếp cận chân lý. Đây chính là Lôgíc học.
Tư duy và các đặc điểm của nó.
1Nhận thức là quá trình phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người, quá trình
đó diễn ra “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng” (Lê-nin). Trực quan sinh
động (tức nhận thức cảm tính) là giai đoạn xuất phát của quá trình nhận thức. Nhận thức
cảm tính diễn ra dưới 3 hình thức cơ bản : cảm giác, tri giác, biểu tượng. Những hình
ảnh do nhận thức cảm tính đem lại là nguồn gốc duy nhất của sự hiểu biết của chúng ta
về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhận thức cảm tính mới chỉ cung cấp cho ta tri thức
về những biểu hiện bề ngoài của sự vật. Để có thể phát hiện ra những mối liên hệ nội tại
có tính qui luật của chúng, cần phải tiến đến tư duy trừu tượng (khái niệm, phán đoán,
suy luận, giả...
Logic học
Biên tập bởi:
T.S. Nguyễn Anh Tuấn
Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic học - Người đăng: Ly Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Logic học 9 10 343