Ktl-icon-tai-lieu

Lời dạy Khổng Tử

Được đăng lên bởi Đào Duy Tuấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ

Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh

Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nan
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc
Đủ tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì lợi
Hỏng việc thì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép trèn
Quá cương thì bị gãy
Cái quý thì khó thấy
Dễ lấy thường của tồi
Của rẻ là của ôi
Dùng người tội sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kì
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả

Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Học bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức nhờ bán mua
Được thua không nản trí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn trí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Ân nghĩa chớ đếm đong
Người phúc lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa tai ương
Sống bất lương tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kị nhỏ nhen
Hay ép trèn độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình phải nghiêm minh
Với chúng sinh thân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỉ lại ăn sẵn
Dễ bạc phân tán mình
Sống dựa dẫm ngu đần
Sống bất cần phá sản
Hay đua đòi hoạn nạn
Quá nể bạn tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường hỉ hả
Thiếu tình thương man trá
Gắn vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ con ngoan
Chịu bảo ban con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Sống vì tiền đổ vỡ
Rèn con từ mới nở
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Khốn nạn quên ...
L I D Y C A C KH NG T ĐỨ
Hình hài c a m c a cha
T khôn i d y, ói no t mìnhđờ đ
Sang hèn trong ki p nhân sinhế
Bu n vui s ng kh th ng tình th thôi ướ ườ ế
Không h n hãy c g ng b ng ng iơ ườ
Cho thiên h kh i ai c i ai khinh ườ
Có chí thì ham h c
B t chí thì ham ch i ơ
T khôn t o nên ng i ườ
c nhân tìm ra b nĐứ
Thành t nh c dàyđạ đứ
Làm nên nh có th y
y nh có b nĐủ đầ
Gái ngoan nh c h nh đứ
Trai m nh nh l c c ng ườ
T i p l m ng i th ngươ đẹ ườ ươ
L c c ng nhi u k m nh ườ
D thích nghi thì s ng
Bi t n ng ng thì nênế ă độ
tài trí làm nênĐủ
s c b n thì th ngĐủ
Bi t mình khi ho n nanế
Hi u b n lúc gian nguy
Nghèo hèn b i t ti
Ngu si vì t ph
Tài c cao h n phúđứ ơ
H nh phúc h n giàu đ ơ
S ng trung tín b n lâu
Tình ngh a sâu h nh phúcĩ
tài thì c cĐủ đ
s c thì nghèoĐủ đỡ
D t nát hay làm theo
Hi u bi t nhi u thì l i ế
H ng vi c thì h p t p
Va v p b i v i vàng
C nh giác v i l i khen
Bình tâm nghe l i trách
Quá nghiêm thì ít b n
D dãi b n khinh nh n
Không h a hão là khôn
Không tin x ng ít v
Làm n ng mong trơ đừ
c n nh ng quênĐượ ơ đừ
Nhu nh c b ép trènượ
Quá c ng thì b gãyươ
Cái quý thì khó th y
D l y th ng c a t iễ ấ ư
C a r là c a ôi
Dùng ng i t i sinh vườ
p lòng h n t t mãĐẹ ơ
N n nã h n kiêu kì ơ
Th n tr ng t ng b c i ướ đ
Xét suy khi hành ngđộ
Hi u bi t nhi u d s ng ế
Luôn ch ng d thành đ
Th n tr ng tr c l i danh ư
Gi mình ng buông th đừ
Lời dạy Khổng Tử - Trang 2
Lời dạy Khổng Tử - Người đăng: Đào Duy Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lời dạy Khổng Tử 9 10 139