Ktl-icon-tai-lieu

LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013.doc

Được đăng lên bởi bom le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013
Môn: Hóa học Mã đề 135
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 6,44 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X
gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3, kết
thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 30,24.
B. 86,94.
C. 60,48.
D. 43,47.
Lời giải
Có nancol phản ứng = (8,68 – 6,44) : 16 = 0,14 mol, vì ancol dư nên mancol phản ứng < mancol ban đầu
 Mancol.0,14 < 6,44 M < 46 CH3OH => mAg = 4.0,14.108 = 60,48 gam.
Chọn C.
Câu 2: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và hiđrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn một
lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O2, thu được 0,04 mol CO2. Công thức phân tử của Y là:
A. C3H8.
B. C2H6.
C. CH4.
D. C4H10.
Lời giải
Nhận xét: đốt cháy ancol no, đơn chức, luôn có nO2 = 1,5nCO2
Theo bài ra có : nO2 : nCO2 = 1,75 => hidrocacbon Y phải là: ankan (vì nếu đốt cháy hiđrocacbon thì
chỉ có đốt cháy ankan mới có nO2 : nCO2 > 1,5)
Đốt CnH2n + 2 + (1,5n + 0,5 ) O2 → n CO2 + (n + 1) H2O
Vì ancol đốt cháy có nO2: nCO2 = 1,5 < nO2bài ra : nCO2 bài ra = 1,75 < (1,5n + 0,5) / n
n < 2 => ankan là: CH4
Cách 2: đốt cháy ancol no, đơn chức thì luôn có nO2 : nCO2 = 1,5 => thay CH4 thấy > 1,75, thỏa mãn
Chọn C.
Câu 3: Cho dãy các chất: axetilen, anđehit axetic, acid fomic, anilin, phenol, metylxiclopropan. Số chất
trong dãy là:m mất màu nước brom là:
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Lời giải
Cả 6 chất trên đều có phản ứng là:m mất màu nước brom (vì có nhóm –CHO, có liên kết п mạch hở,
và có vòng no, 3 cạnh, và phenol, anilin có kết tủa trắng khi phản ứng với Brom)
Chọn B.
Câu 4: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C 2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời
gian thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,07 mol O 2, sinh ra
0,055 mol CO2 và 0,81 gam H2O. Phần trăm thể tích của HCHO trong X là:
A. 25,00%.
B. 75,00%.
C. 66,67%%.
D. 33,33%.
Lời giải
Bảo toàn oxi có nHCHO = 2.0,055 + 0,81: 18 – 0,07.2 = 0,015 mol
Bảo toàn H thấy ngay n hhX = n H2O = 0,045 mol
%V HCHO trong X = 0,015 : 0,045.100% = 33,33%
Chọn D.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Ba và Al 2O3 vào nước thu được dung dịch X và 0,2 mol
H2. Sục khí CO2 tới dư vào X, xuất hiện 11,7 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 37,60.
B. 21,35.
C. 42,70.
D. 35,05.
Lời giải
Bảo toàn Al có nAl2O3 = nAl(OH)3 : 2 = 11,7 : 78 : 2 = 0,075 mol
Bảo toàn eletron có: nBa = nH2 = 0,2 mol
m ...
LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013
Môn: Hóa học Mã đề 135
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 6,44 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X
gồm anđehit, nước ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, kết
thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
A. 30,24. B. 86,94. C. 60,48. D. 43,47.
Lời giải
Có n
ancol phản ứng
= (8,68 – 6,44) : 16 = 0,14 mol, vì ancol dư nên m
ancol phản ứng
< m
ancol ban đầu
M
ancol
.0,14 < 6,44 M < 46 CH
3
OH => m
Ag
= 4.0,14.108 = 60,48 gam.
Chọn C.
Câu 2: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X hiđrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn một
lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol O
2
, thu được 0,04 mol CO
2
. Công thức phân tử của Y là:
A. C
3
H
8
. B. C
2
H
6
. C. CH
4
. D. C
4
H
10
.
Lời giải
Nhận xét: đốt cháy ancol no, đơn chức, luôn có nO
2
= 1,5nCO
2
Theo bài ra có : nO
2
: nCO
2
= 1,75 => hidrocacbon Y phải là: ankan (vì nếu đốt cháy hiđrocacbon thì
chỉ có đốt cháy ankan mới có nO
2
: nCO
2
> 1,5)
Đốt C
n
H
2n + 2
+ (1,5n + 0,5 ) O
2
→ n CO
2
+ (n + 1) H
2
O
Vì ancol đốt cháy có nO
2
: nCO
2
= 1,5 < nO
2bài ra
: nCO
2 bài ra
= 1,75 < (1,5n + 0,5) / n
n < 2 => ankan là: CH
4
Cách 2: đốt cháy ancol no, đơn chức thì luôn có nO
2
: nCO
2
= 1,5 => thay CH
4
thấy > 1,75, thỏa mãn
Chọn C.
Câu 3: Cho y các chất: axetilen, anđehit axetic, acid fomic, anilin, phenol, metylxiclopropan. Số chất
trong dãy là:m mất màu nước brom là:
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Lời giải
Cả 6 chất trên đều có phản ứng là:m mất màu nước brom (vì có nhóm –CHO, có liên kết п mạch hở,
và có vòng no, 3 cạnh, và phenol, anilin có kết tủa trắng khi phản ứng với Brom)
Chọn B.
Câu 4: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO, C
2
H
2
H
2
đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời
gian thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,07 mol O
2
, sinh ra
0,055 mol CO
2
và 0,81 gam H
2
O. Phần trăm thể tích của HCHO trong X là:
A. 25,00%. B. 75,00%. C. 66,67%%. D. 33,33%.
Lời giải
Bảo toàn oxi có n
HCHO
= 2.0,055 + 0,81: 18 – 0,07.2 = 0,015 mol
Bảo toàn H thấy ngay n
hhX
= n H2O = 0,045 mol
%V
HCHO trong X
= 0,015 : 0,045.100% = 33,33%
Chọn D.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Ba và Al
2
O
3
vào nước thu được dung dịch X và 0,2 mol
H
2
. Sục khí CO
2
tới dư vào X, xuất hiện 11,7 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 37,60. B. 21,35. C. 42,70. D. 35,05.
Lời giải
Bảo toàn Al có nAl
2
O
3
= nAl(OH)
3
: 2 = 11,7 : 78 : 2 = 0,075 mol
Bảo toàn eletron có: nBa = nH
2
= 0,2 mol
m = 0,2.137 + 0,075.102 = 35,05 gam (thật ra trong TH này Al
2
O
3
đã tan hết vì nOH
-
> n↓)
Chọn D.
Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm hai amino acid
X
1
, X
2
(đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH
2
một nhóm -COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng
X
1
, X
2
ở trên cần dùng vừa đủ 0,1275 mol O
2
, chỉ thu được N
2
, H
2
O và 0,11 mol CO
2
. Giá trị của m là:
A. 3,17. B. 3,89. C. 4,31. D. 3,59.
Lời giải
Gọi công thức chung cho 2 aminoacid là: C
n
H
2n + 1
NO
2
( x mol) và có H
2
O ( y mol) (sản phẩm cháy)
bảo toàn oxi 2x + 0,1275.2 = 0,11.2 + y
và có : y = 0,11 + 0,5x
Giải hệ được x = 0,05 mol; và y = 0,135 mol => Σm
aminoaxxit
= 0,11.14 + 0,05. 47 = 3,89 gam
từ đây có m = 3,89 – 4/5 . 0,05.18 = 3,17 gam .
LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013.doc - Người đăng: bom le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2013.doc 9 10 248