Ktl-icon-tai-lieu

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật

HT. Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003
---o0o--Nguồn

Chuyển sang ebook 18-6-2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website 
---o0o--Kính thưa chư vị đồng học,
Hôm qua chúng tôi từ ‘Tuyết Lê’ (New South Wales) về đây và đã
nghỉ ngơi hết suốt ngày hôm nay. Tối nay, chúng ta và các bạn đồng học
hãy cùng nhau thảo luận một số vấn đề trong sự tu học Phật pháp. Hơn một
nửa những vấn đề này đều thuộc về vấn đề của những người mới học Phật,
nhưng ngay cả những người tu học lâu rồi cũng ít để ý tới, đây là điều mà
người ta nói là ‘tập nhi bất sát’ ( “thực hành nhưng không suy xét”). Ðợi
đến lúc có người hỏi, có rất nhiều người trong chúng ta không biết trả lời
như thế nào. Học viện của chúng ta có tên là ‘Tịnh Tông Học Viện’, từ cái
tên có thể hiểu được ý nghĩa của nó; chúng ta [ở học viện này] chuyên tu
Tịnh Ðộ, Tịnh Ðộ còn được kêu bằng Tịnh Nghiệp, chuyên tu Tịnh
Nghiệp. Nếu có người hỏi bạn rằng: “Chư Phật trong thập phương quá
nhiều quá nhiều, tại sao quý vị lại niệm A Di Ðà Phật? Tại sao lại chuyên
niệm A Di Ðà Phật mà không niệm đức Phật khác?”
Tôi hỏi các bạn, người nào trong quý vị có thể trả lời câu hỏi này: Chư
Phật trong thập phương quá nhiều quá nhiều, tại sao quý vị lại chuyên niệm
A Di Ðà Phật? Tại sao quý vị lại không niệm thập phương chư Phật? Có ai
trả lời được không?
Câu trả lời đơn giản nhất là y chiếu theo kinh điển, trong kinh Di Ðà
có nói rằng đức Phật Thích Ca đã bốn lần khuyên chúng ta nên niệm Phật A
Di Ðà, kinh Di Ðà có thể chứng minh cho lời nói này. Ðức Phật dạy chúng
ta niệm A Di Ðà Phật, chúng ta nghe theo lời dạy của đức Bổn Sư Thích Ca

Mâu Ni Phật mà niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ. Ðây là câu trả lời dễ hiểu và
đơn giản nhất. Nhưng [nói như vậy] không làm thoả mãn sự thắc mắc của
người hỏi; ‘Tại sao đức Phật Thích Ca lại khuyên chúng ta niệm A Di Ðà
Phật?’. Không những là đức Phật Thích Ca, mà như trong kinh Vô Lượng
Thọ và kinh A Di Ðà có nói rằng tất cả chư Phật Như Lai đều khuyên người
niệm A Di Ðà Phật, như vậy nghĩa là thế nào?
Nếu bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ (vũ trụ là danh từ mà xã hội đại
chúng thường dùng, trong Phật pháp dùng danh từ ‘pháp giới’) và nhân
sanh, thì bạn sẽ hiểu tại sao tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di
Ðà Phật. Cho nên câu hỏi này là một câu hỏi rất quan trọng, không phải là
một vấn đề nhỏ! Chư vị có đọc qua trong kinh điển Ðại thừa, hình như là ở
trong bài ‘Khó...
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật
HT. Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003
---o0o---
Nguồn
http://www.niemphat.net
Chuyển sang ebook 18-6-2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
---o0o---
Kính thưa chư vị đồng học,
Hôm qua chúng tôi từ ‘Tuyết Lê’ (New South Wales) về đây đã
nghỉ ngơi hết suốt ngày hôm nay. Tối nay, chúng ta và các bạn đồng học
hãy cùng nhau thảo lun một số vấn đề trong sự tu học Phật pháp. Hơn một
nửa những vn đề này đều thuộc về vấn đcủa những người mới học Phật,
nhưng ngay cả những người tu học lâu rồi cũng ít để ý tới, đây điều
người ta nói là ‘tập nhi bất t’ ( “thực hành nhưng không suy xét”). Ðợi
đến c người hỏi, rất nhiều người trong chúng ta không biết trả lời
như thế nào. Học vin ca chúng ta tên ‘Tịnh ng Học Viện’, từ i
tên thể hiểu được ý nghĩa ca nó; chúng ta [ở học viện này] chuyên tu
Tịnh Ðộ, Tịnh Ðộ n được u bằng Tịnh Nghiệp, chuyên tu Tịnh
Nghiệp. Nếu có người hỏi bạn rằng: Chư Phật trong thập phương quá
nhiu qnhiều, tại sao qvị lại niệm A Di Ðà Phật? Tại sao lại chuyên
nim A Di Ðà Phật mà không nim đức Phật khác?”
Tôi hỏi các bạn, người nào trong quý vị có thể trả lờiu hỏi này: C
Phật trong thập phương quá nhiều quá nhiều, tại sao quý vị lại chuyên nim
A Di Ðà Phật? Tại sao quý vị li không niệm thập phương cPhật? Có ai
trả lời được không?
Câu trả lời đơn giản nhất là y chiếu theo kinh điển, trong kinh Di Ðà
nói rằng đức Phật Thích Ca đã bốn ln khuyên chúng ta n nim Pht A
Di Ðà, kinh Di Ðà thể chứng minh cho lời nói này. Ðức Phật dạy chúng
ta niệm A Di Ðà Phật, chúng ta nghe theo li dạy của đức Bổn Thích Ca
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật 9 10 806