Ktl-icon-tai-lieu

Long hổ phong vân - Hồi 49

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Hoå Phong Vaân Coå Long
Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
516
CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI CHÍN
CHEÁT VÌ TRI KYÛ
Tröôûng Toân Hoàng boãng baät cöôøi khanh khaùch:
-Caùc haï cho raèng boïn toâi khoâng gieát noåi chuùng aø? Neáu phu nhaân muoán laáy maïng
hoân vöông thì duø laõo ta coù möôi chieác ñaàu, caû möôi chieác cuõng ñaõ ruïng moät löôït.
Boïn Tieåu Phi nghe caâu ñoù cuõng giaät mình.
Maãn töôùng quaân cuøng Hoàng töôùng coâng kinh haõi khoâng thoát ñöôïc lôøi naøo.
Laâu laém, Hoàng töôùng coâng môùi aáp uùng:
-Neáu vaäy... neáu vaäy, tieân sinh duøng soá vaøng lôùn thænh thích khaùch ñeán ñaây ñeå
laøm gì?
Ngoâ Cuùc Hieân cöôøi nheï:
-Taïi haï thænh thích khaùch ñeán, baát quaù ñeå cho hoân vöông luoân luoân sôï haõi, caøng
ngaøy caøng theâm sôï haõi. Moät con ngöôøi khi bò haêm doaï thöôøng xuyeân, taát cuõng coù
luùc ñem ñieàu bí maät giaáu dieám töø laâu, hoaëc vôùi ngöôøi naøy, hoaëc vôùi ngöôøi khaùc.
Ñieàu bí maät ñoù, coù lôïi lôùn ñoái vôùi thaân nhaân, thì khi naøo laõo cheát mang theo, ñeå
thieät haïi thaân nhaân!
Tröôûng Toân Hoàng tieáp:
-Ngôø ñaâu hoân vöông kín mieäng quaù chöøng! Duø gaëp caûnh nguy ñeán ñaâu, laõo cuõng
chaúng noùi ra. Duø laø ñoái vôùi ngöôøi thaân caän nhaát, laõo cuõng giaáu kín.
Nghe Tröôûng Toân Hoàng noùi theá, Tieåu Phi cöôøi khoå thoát:
-Thaûo naøo, Quy Tö Vöông bò doàn vaøo töû caûnh maáy löôït vaãn thoaùt cheát nhö
thöôøng. Thì ra, ngöôøi ta chöa muoán gieát laõo. Chuùng ta khaån tröông vì laõo maø thaønh
maéc löøa. Cuoái cuøng laïi thoï naïn.
Boãng Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï:
-Laøm cho Ñaïo Soaùi Löu Höông maéc möu, keå ra cuõng chaúng phaûi laø vieäc deã
daøng.
Baø ta ñang ñaøm ñaïo treân saøn thuyeàn, song caâu noùi ñoù coù khaùc naøo höôùng xuoáng
löôøn thuyeàn cho Tieåu Phi nghe? Huoáng chi, noäi löïc cuûa baø thaâm haäu voâ töôûng, maø
thuyeàn thì laïi truùc thaønh hình.
Tieåu Phi giaät mình, cuõng duøng noäi löïc truyeàn aâm, ñaùp lôøi baø:
-Phu nhaân xem troïng taïi haï quaù chöøng! Taïi haï bò löøa chaúng phaûi chæ moät laàn naøy
thoâi ñaâu!
Thaïch Quan AÂm töø töø tieáp:
Long hổ phong vân - Hồi 49 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long hổ phong vân - Hồi 49 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Long hổ phong vân - Hồi 49 9 10 484