Ktl-icon-tai-lieu

lớp 4

Được đăng lên bởi lienv815
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp 4
Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724  3
28530  7
39405  6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341  3 – 12537
b) 43415 + 2537  5
c) 453  7 + 12673
d) 82375 – 4975  9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426  (783  9 – 9  783) ; B = 805219 + 436  9
Tính A  B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4
Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724  3
28530  7
39405  6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341  3 – 12537
b) 43415 + 2537  5
c) 453  7 + 12673
d) 82375 – 4975  9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426  (783  9 – 9  783) ; B = 805219 + 436  9
Tính A  B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4
Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724  3
28530  7
39405  6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341  3 – 12537
b) 43415 + 2537  5
c) 453  7 + 12673
d) 82375 – 4975  9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426  (783  9 – 9  783) ; B = 805219 + 436  9
Tính A  B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4
Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724  3
28530  7
39405  6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341  3 – 12537
b) 43415 + 2537  5
c) 453  7 + 12673
d) 82375 – 4975  9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426  (783  9 – 9  783) ; B = 805219 + 436  9
Tính A  B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4
Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724  3
28530  7
39405  6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341  3 – 12537
b) 43415 + 2537  5
c) 453  7 + 12673
d) 82375 – 4975  9
Bài 3: Có...
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp 4 Bài tập về nhà:( Bài 4* là bài nâng cao giúp em học giỏi toán) Ngày 21 / 7 / 2014.
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 13724
3 28530
7 39405
6
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 9341
3 – 12537 b) 43415 + 2537
5 c) 453
7 + 12673 d) 82375 – 4975
9
Bài 3: Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất cân nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung
bình mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Bài 4*:Đố vui: Số ?
Cho A = 509426
(783
9 – 9
783) ; B = 805219 + 436
9 Tính A
B =
lớp 4 - Trang 2
lớp 4 - Người đăng: lienv815
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
lớp 4 9 10 213