Ktl-icon-tai-lieu

ltđh

Được đăng lên bởi h-ung-nguyen-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ LUYỆN SỐ 2
Thời gian 180 phút
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2 điểm).
x4
5
( C)
− 3x 2 +
2
2
2. Tìm điểm A thuộc ( C) sao cho tiếp tuyến tại A cắt ( C) tại B,C ( khác A) thỏa mãn AC = 3AB ,
( B nằm giữa A,C).
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y =

Câu II (2,0 điểm)
1.Tính tổng các nghiệm thuộc [ 0, 2π ] của pt:

5(s inx +

cos3 x + sin 3 x
) = cos2 x + 3 .
1 + sin 2 x

 x + 5 x + 3 y + 1 − 3 = 5 4 x − y − 2 + 2 y

2. Giải hệ phương trình: 

3
2
3
2
 x + 4 xy − y = 2 y + 3 x y − x

Câu III (1,0 điểm)
Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, SA=a,SB = a 3 . (SAB) vuông
góc với đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDN và
cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN.
Câu V (1,0 điểm)
2) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = x 2 − ln(1 − 2x) trên đoạn [-2; 0].
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A.Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a( 2,0 điểm)
1. Trong mp(Oxy) cho 4 điểm A(1; 0), B(-2; 4), C(-1; 4), D(3; 5). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường
thẳng (∆) : 3 x − y − 5 = 0 sao cho hai tam giác MCD, MAB có diện tích bằng nhau.
2. Giải phương trình: 25x – 6.5x + 5 = 0
Câu VII.a (1,0 điểm) ) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau:
5 2
 4
3
Cn −1 − Cn −1 < 4 An − 2
k
k
(Ở đây An , Cn lần lượt là số chỉnh hợp và số tổ hợp chập k của n phần tử)

C n − 4 ≥ 7 A3
 n +1 15 n +1
B. Theo chương trình Nâng cao.
VI.b( 2 điểm) 1. Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) có hai tiêu điểm F1 (− 3;0); F2 ( 3;0) và đi qua điểm
1

A  3; ÷ . Lập phương trình chính tắc của (E) và với mọi điểm M trên elip, hãy tính biểu thức:
2

P = F1M2 + F2M2 – 3OM2 – F1M.F2M
2. Giải phương trình:

3
2
3
3
log 1 ( x + 2) - 3 = log 1 ( 4 - x ) + log 1 ( x + 6)
2
4
4
4

Câu VII.b (1,0 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số,biết rằng chữ số 4 có mặt đúng 2 lần, chữ
số 7 có mặt đúng 3 lần, các chữ số khác có mặt không quá 1 lần.
……………Hết………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Kq.

−3
−3
), A2 ( 2; )
2
2
π 5π
= 2π
Câu 2. 1: tổng +
3 3
2.
11
Câu 3 I=
4
a3 3
5
Câu 4: V=
, cosα =
3
5
Câu 5 Sử dụng phương pháp vectơ
Câu 1. A1 (− 2;

→

→

→

Đặt u = (log 2 x;1) ; v = (log 2 y;1) và w = (log 2 z; 2)
→

→

→

Ta có u + v + w = ( log2x + log2y + log2z ; 4) = ( log2(xyz) ; 4) = (3; 4)
→

→

→

→

→

→

Áp dụng bất đẳng thức u + v + w ≥ u + v + w
→
→
⇔ log 22 x + 1 + log 22 y + 1 + log 22 z + ...
ĐỀ LUYỆN SỐ 2
Thời gian 180 phút
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm).
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
4
2
5
3
2 2
x
y x= +
( C)
2. Tìm điểm A thuộc ( C) sao cho tiếp tuyến tại A cắt ( C) tại B,C ( khác A) thỏa mãn AC = 3AB ,
( B nằm giữa A,C).
Câu II (2,0 điểm)
1.Tính tổng các nghiệm thuộc
[ ]
0,2
π
của pt:
os3 sin3
5(sinx ) os2 3
1 sin 2
c x x
c x
x
+
+ = +
+
.
2. Giải hệ phương trình:
3 2 3 2
5 3 1 3 5 4 2 2
4 2 3
x x y x y y
x xy y y x y x
+ + + = +
+ = +
Câu III (1,0 điểm)
Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a, SA=a,SB =
3a
. (SAB) vuông
góc với đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính theo a thể tích khối chóp S.BMDN và
cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN.
Câu V (1,0 điểm)
2) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
f (x) x ln(1 2x)=
trên đoạn [-2; 0].
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A.Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a( 2,0 điểm)
1. Trong mp(Oxy) cho 4 điểm A(1; 0), B(-2; 4), C(-1; 4), D(3; 5). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường
thẳng
( ) :3 5 0x y =
sao cho hai tam giác MCD, MAB có diện tích bằng nhau.
2. Giải phương trình: 25
x
– 6.5
x
+ 5 = 0
Câu VII.a (1,0 điểm) ) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau:
4 3 2
1 1 2
4 3
1 1
5
4
7
15
n n n
n
n n
C C A
C A
+ +
<
(Ở đây
,
k k
n n
A C
lần lượt là số chỉnh hợp và số tổ hợp chập k của n phần tử)
B. Theo chương trình Nâng cao.
VI.b( 2 điểm) 1. Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) có hai tiêu điểm
và đi qua điểm
1
3;
2
A
÷
. Lập phương trình chính tắc của (E) và với mọi điểm M trên elip, hãy tính biểu thức:
P = F
1
M
2
+ F
2
M
2
– 3OM
2
– F
1
M.F
2
M
2. Giải phương trình:
( ) ( ) ( )
2 3 3
1 1 1
4 4 4
3
log x 2 3 log 4 x log x 6
2
+ - = - + +
Câu VII.b (1,0 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số,biết rằng chữ số 4 có mặt đúng 2 lần, chữ
số 7 có mặt đúng 3 lần, các chữ số khác có mặt không quá 1 lần.
……………Hết………………
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ltđh - Trang 2
ltđh - Người đăng: h-ung-nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ltđh 9 10 523