Ktl-icon-tai-lieu

lựa chọn thành công

Được đăng lên bởi Huy Công Đinh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4/23/2012

CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
ðT: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948

Lựa chọn Thành công
Bài học từ ðông Á và ðông Nam Á cho tương lai của Việt Nam

Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam
trong giai ñoạn 2011-20201

1

Bài viết này dựa trên một nghiên cứu của David Dapice và sử dụng kết quả nghiên cứu của Dwight Perkins,
Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thành Tự Anh, Huỳnh Thế Du, Tony Saich, và Jonathan Pincus, những người ñồng
thời viết một số phần của bài, với sự biên tập của Ben Wilkinson. Bài viết này ñược tổ chức Liên hiệp quốc tại
Việt Nam tài trợ.

ðẠI HỌC HARVARD

Lựa chọn Thành công
Chương trình Việt Nam, ðH Harvard
Tháng giêng năm 2008
Trang 2 / 64

Lựa chọn Thành công
Bài học từ ðông Á và ðông Nam Á cho tương lai của Việt Nam
Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam
trong giai ñoạn 2011-20202

Tổng quan
ðầu thập niên 1990, Chương trình Việt Nam của ðại học Harvard xuất bản một cuốn sách
nhan ñề Theo hướng rồng bay. Mục ñích của cuốn sách này là nhằm cung cấp một khuôn khổ
chiến lược giúp cho việc xác ñịnh các ưu tiên và ñưa ra các quyết sách quan trọng trong bối
cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới lúc bấy giờ. Thế giới ñã ñổi thay nhiều kể từ khi cuốn
sách Theo hướng rồng bay ra ñời. Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 ñã phơi
bày một số ñiểm yếu ẩn chứa bên trong mô hình phát triển của các nước ðông Á và ðông
Nam Á. Quan trọng hơn, cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu vẫn không ngừng biến chuyển và
thay ñổi với tốc ñộ ngày một nhanh hơn. Tự do hóa thương mại ñã thực sự tạo ra thị trường
toàn cầu cho các sản phẩm chế tạo và ñiều này cũng ñang xảy ra với các sản phẩm dịch vụ.
Hai thập kỷ của sáp nhập và mua bán công ty ñã tạo ra những công ty toàn cầu khổng lồ ñứng
tại ñỉnh của chuỗi cung ứng, thâm nhập sâu vào hệ thống sản xuất của cả các nước ñã và ñang
phát triển. Ngày nay, các nước ñang phát triển không thể dựa vào những chiến lược công
nghiệp hóa ñã từng thành công trong quá khứ mà phải liên tục ñánh giá lại thế vị của mình có
tính ñến những xu thế thay ñổi rất nhanh trong ñầu tư nước ngoài, thị trường tài chính, công
nghệ, và nhân khẩu.
Về phía mình, Việt Nam ñã thay ñổi rất nhiều sau gần 20 năm với thành tích tăng trưởng cao
và rất nhiều người dân Việt Nam ñã thoát khỏi cảnh ñói nghèo. Với tư cách một quốc gia,
Việt Nam ngày càng nhận ñược sự nể trọng và có ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong cộng
ñồng quốc tế. Có ñược thành công này một phần l...
4/23/2012
ðẠI HC HARVARD
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
ðT: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
La chn Thành công
Bài hc t ðông Á ðông Nam Á cho tương lai ca Vit Nam
Mt khuôn kh chính sách phát trin kinh tế - xã hi cho Vit Nam
trong giai ñon 2011-2020
1
1
Bài viết y da trên mt nghiên cu ca David Dapice s dng kết qu nghiên cu ca Dwight Perkins,
Nguyn Xuân Thành, Vũ Thành T Anh, Hunh Thế Du, Tony Saich, Jonathan Pincus, nhng người ñồng
thi viết mt s phn ca bài, vi s biên tp ca Ben Wilkinson. Bài viết y ñưc t chc Liên hip quc ti
Vit Nam tài tr.
lựa chọn thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lựa chọn thành công - Người đăng: Huy Công Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
lựa chọn thành công 9 10 447