Ktl-icon-tai-lieu

luận văn

Được đăng lên bởi tan-do-hoang
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc vinh

Phan thÞ quý

NGHIÊN CỨU DẠY HỌC CHƯƠNG
“ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10
NÂNG CAO THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

LuËn v¨n th¹c sĨ gi¸o dôc häc

2

Vinh - 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHAN THỊ QUÝ

NGHIÊN CỨU DẠY HỌC CHƯƠNG
“ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10
NÂNG CAO THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Chuyªn ngµnh: Lý luËn vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc VËt lý
M· sè: 60.14.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

Cán bộ hướng dẫn khoa học:
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LẠC

4

Vinh - 2008

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo trong tổ Phương pháp giảng dạy
Vật lý, các thầy cô giáo khoa Vật lý, phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Vinh, các
đồng chí lãnh đạo cùng các thầy cô trường THPT Yên Thành 2, đã tạo điều kiện thuận lợi
giúp giúp đỡ động viên tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi trân trọng cảm ơn

thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc,

người đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
1. DHGQVĐ

Dạy học giải quyết vấn đề

2. GV

Giáo viên

3. HS

Học sinh

4.SGK

Sách giáo khoa

5. THCS

Trung học cơ sở

6. THPT

Trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1.

Lý do chọn đề tài......................................................................................1

2.

Mục đích nghiên cứu................................................................................1

3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................1

4.

Giả thuyết khoa học..................................................................................2

5.

Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................................2

6.

Phương pháp nghiên cứu..........................................................................2

7.

Cấu trúc luận văn......................................................................................3

NỘI DUNG
Chương 1. DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG BỘ MÔN VẬT LÝ.4

1.1.

Lý thuyết dạy học giải quyết vấn đề.............................................4

1.1.1.

Khái niệm về dạy học giải quyết vấn đề.......................................4

1.1.2.

Vấn đề và tình huống có vấn đề....................................................6

1.1.3.

Tính chất nghiê...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc vinh
Phan thÞ quý
NGHIÊN CỨU DẠY HỌC CHƯƠNG
“ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10
NÂNG CAO THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LuËn v¨n th¹c sĨ gi¸o dôc häc
luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn - Người đăng: tan-do-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
luận văn 9 10 838