Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn cao học Quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi anhquocdalat69
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm cuối thế kỷ XX, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách của Nhà nước về xã hội hóa giáo dục, sự nghiệp giáo dục của nước
ta đã có nhiều thay đổi đáng kể. Một trong những thay đổi lớn nhất là số lượng
người học tăng không ngừng, người người đi học, nhà nhà đi học, học ở mọi
lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi và học theo nhiều phương thức. Đáp ứng nhu cầu học
tập của người dân, các cơ sở đào tạo đã mở ra nhiều loại hình đào tạo, trong đó
đào tạo phi chính qui theo hình thức liên kết đào tạo tại địa phương là hình thức
đào tạo phát triển rất nhanh và nó đã đem lại cơ hội học tập cho người dân ở
vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo.
Xuất phát từ thực tiễn về nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong
các thành phần kinh tế tại địa phương Lâm Đồng, Trung tâm Đào tạo Bồi
dưỡng Tại chức tỉnh Lâm Đồng đã được thành lập theo quyết định số 784
QĐ/TC ngày 26 tháng 09 năm 1985 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với
chức năng nhiệm vụ:
Là thành viên trong hệ thống mạng lưới trường, lớp đào tạo tại chức
của nhà nước, đặt tại địa phương để làm nhiệm vụ: phối hợp với các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, viện nghiên cứu
trong việc tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng... theo chương
trình đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc tương đương
cho cán bộ, công nhân viên (bao gồm cả khu vực kinh tế quốc doanh
và tập thể) theo hình thức tại chức, vừa học, vừa làm.[17]
Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại
chức tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Lâm Đồng và hoạt động như một Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

2

do tỉnh không thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
Ngày 05/3/2003, Chính phủ ban hành Quyết định 253/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án "Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng
Tây Nguyên" giai đoạn 2002 – 2010 (gọi tắt là Đề án 253), nội dung chủ yếu
của đề án nhằm tổ chức đào tạo kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ
sở, bồi dưỡng tiếng dân tộc, tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho khu vực Tây
Nguyên. Nhằm thực hiện Đề án 253 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh
Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ–UB ngày 30/12/2003, về
việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Lâm
Đồng:
Đào tạo đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ chính quyền cơ sở
nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ cho cán bộ công chức; cán...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm cuối thế kỷ XX, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách của Nhà nước vềhội hóa giáo dục, sự nghiệp giáo dục của nước
ta đã có nhiều thay đổi đáng kể. Một trong những thay đổi lớn nhất là số lượng
người học tăng không ngừng, người người đi học, nhà n đi học, học mọi
lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi và học theo nhiều phương thức. Đáp ứng nhu cầu học
tập của người dân, các cơ sở đào tạo đã mở ra nhiều loại hình đào tạo, trong đó
đào tạo phi chính qui theo hình thức liên kết đào tạo tại địa phươngnh thức
đào tạo phát triển rất nhanh và đã đem lại cơ hội học tập cho người dân
ng sâu, vùng xa,ng núi và hải đảo.
Xuất phát từ thực tiễn về nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ của đội n cán bộ công chức, viên chức người lao động trong
các thành phần kinh tế tại địa phương Lâm Đồng, Trung tâm Đào tạo Bồi
dưỡng Tại chức tỉnh Lâm Đồng đã được thành lập theo quyết định số 784
QĐ/TC ngày 26 tháng 09m 1985 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với
chức năng nhiệm vụ:
Là thành viên trong hệ thống mạng lưới trường, lớp đào tạo tại chức
của nhà nước, đặt tại địa phương để làm nhiệm vụ: phối hợp với các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, viện nghiên cứu
trong việc tổ chức quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng... theo chương
trình đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc tương đương
cho cán bộ, công nhân viên (bao gồm cả khu vực kinh tế quốc doanh
và tập thể) theo hình thức tại chức, vừa học, vừa làm.[17]
Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại
chức tỉnh Lâm Đồng đơn vị s nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Lâm Đồng hoạt động như một Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
1
Luận văn cao học Quản lý giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn cao học Quản lý giáo dục - Người đăng: anhquocdalat69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Luận văn cao học Quản lý giáo dục 9 10 874