Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn - khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giáo dục tai trường ĐHQG Tp.HCM

Được đăng lên bởi banhkemsocola_ngon
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 4205 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ð I H C QU C GIA HÀ N I
VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C

NGUY N TH TH M

KH O SÁT S

HÀI LÒNG C A SINH VIÊN

ð I V I HO T ð NG ðÀO T O
T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T
ð I H C QU C GIA THÀNH PH

H

LU N VĂN TH C SĨ

Thành ph H Chí Minh – 2010

NHIÊN,

CHÍ MINH

ð I H C QU C GIA HÀ N I
VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C

NGUY N TH TH M

KH O SÁT S

HÀI LÒNG C A SINH VIÊN

ð I V I HO T ð NG ðÀO T O
T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T
ð I H C QU C GIA THÀNH PH

H

NHIÊN,

CHÍ MINH

Chuyên ngành: ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c
(Chuyên ngành ñào t o thí ñi m)

LU N VĂN TH C SĨ

Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS LÊ ð C NG C

Thành ph H Chí Minh – 2010

L I CAM ðOAN
Tôi tên: Nguy n Th Th m
H c viên cao h c l p ðo lư ng ðánh giá trong Giáo d c khóa 2008 –
TP. H Chí Minh.
Tôi xin cam ñoan ñây là nghiên c u do tôi th c hi n. Các s li u, k t
lu n trình bày trong lu n văn này là trung th c và chưa ñư c công b
nghiên c u khác.
Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a mình.
H c viên

Nguy n Th Th m

i

các

L I C M ƠN
V i t t c s chân thành, tôi xin bày t l i c m ơn ñ n PGS. TS Lê
ð c Ng c, ngư i th y ñáng kính ñã t n tâm hư ng d n, ch b o ñ tôi
hoàn thành lu n văn này m t cách t t nh t.
Tôi cũng xin bày t lòng bi t ơn ñ n Ban Giám ñ c Vi n ð m b o
Ch t lư ng Giáo d c, ðH Qu c gia Hà N i; Ban Giám ñ c Trung tâm
Kh o thí và ðánh giá Ch t lư ng ðào t o, ðH Qu c gia TPHCM ñã
t o ñi u ki n ñ cho tôi có cơ h i ñư c ti p xúc và h c t p nh ng ki n
th c m i. ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c là chuyên ngành ñào
t o Th c sĩ ñ u tiên trong khu v c phía Nam, tôi r t vinh d khi ñư c
tr thành thành viên c a khóa h c này.
Xin trân tr ng g i l i c m ơn ñ n các Gi ng viên ñã tham gia gi ng
d y khóa h c vì ñã cung c p, chia s nh ng ki n th c quý báu v ðo
lư ng và ðánh giá trong Giáo d c cho tôi cũng như các h c viên khác.
ð c bi t, tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n TS Tr n Cao Vinh,
Trư ng ðH Khoa h c T nhiên, ðHQG TP.HCM, ngu i Th y ñã nhi t
tình hư ng d n tôi t th i sinh viên. ð n khi tr thành h c viên, Th y
v n luôn ñóng góp cho tôi nh ng ý ki n quý giá và t o m i ñi u ki n
thu n l i ñ tôi th c hi n lu n văn t i Trư ng.
Xin c m ơn Ba M , ngư i luôn thương yêu, chăm sóc và bao dung
tôi t lúc bé ñ n lúc trư ng thành. Xin c m ơn các Anh, Ch và các B n
vì ñã luôn bên c nh, ñ ng viên tôi hoàn thành lu n văn này.

ii

M CL C
L I CAM ðOAN ...................................................................................................i
L I C M ƠN.......................................
ðẠI HC QUC GIA HÀ NI
VIN ðẢM BO CHT LƯỢNG GIÁO DC
NGUYN TH THM
KHO SÁT S HÀI LÒNG CA SINH VIÊN
ðI VI HOT ðỘNG ðÀO TO
TI TRƯỜNG ðẠI HC KHOA HC T NHIÊN,
ðẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
LUN VĂN THC SĨ
Thành ph H Chí Minh – 2010
Luận văn - khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giáo dục tai trường ĐHQG Tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giáo dục tai trường ĐHQG Tp.HCM - Người đăng: banhkemsocola_ngon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Luận văn - khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giáo dục tai trường ĐHQG Tp.HCM 9 10 762