Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

Đồng Thị Thu Hà

LỜI NÓI ĐẦU
Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã
được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải củng cố
cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý,.. để có thể tạo cho mình một
chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài
chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao
động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất
kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin
cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu
quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất
phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty In
Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả
trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán
bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.
Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác
quản lý chi phí và giá thành sản phẩm trong công tác quản lý, được sự giúp đỡ của thầy
giáo Trịnh Đình Khải cùng các cán bộ phòng tài vụ cuả công ty em đã mạnh dạn chọn
đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông
nghiệp và Công nghiệp thực phẩm” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết được chia thành ba phần:
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm.
Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
KẾT LUẬN

-1-

Luận văn tốt nghiệp

Đồng Thị Thu Hà

Nghiên cứu đổi mới và tổ chức hợp lý quá trình hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại công ty In Nông
nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là công việc không thể t...
Lun văn tt nghip Đồng Th Thu Hà
- 1 -
LI NÓI ĐẦU
Bước sang thế k 21, xu hướng khu vc hoá và quc tế hoá các nn kinh tế đã
được khng định. B cun trong vòng xoáy cnh tranh, các doanh nghip phi cng c
cũng như hoàn thin b máy sn xut, quy trình qun lý,.. để có th to cho mình mt
ch đứng vng chc trên th trường.
Hch toán kế toán là mt b phn quan trng trong h thng qu
n lý kinh tế tài
chính. Giá thành là ch tiêu cht lượng phn ánh trình độ qun lý, s dng vt tư, lao
động và là thước đo kết qu hot động sn xut kinh doanh. Hch toán chi phí sn xut
kinh doanh không ch tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cp thông tin
cho công tác qun tr doanh nghip. Chính vì vy, công tác hch toán chi phí sn xut
và tính giá thành sn phm phi được ci tiến và hoàn thin nhm đáp ng yêu cu
qun lý ngày càng cao ca doanh nghi
p.
Là mt doanh nghip sn xut quy mô va, vi quy trình công ngh sn xut
phc tp gm nhiu bước ni tiếp nhau, chng loi sn phm in đa dng, công ty In
Nông nghip và Công nghip thc phm đã t ra đứng vng và hot động có hiu qu
trong nn kinh tế th trường. Thành công đó có s đóng góp không nh ca tp th cán
b công nhân viên trong công tác phn
đấu tiết kim chi phí sn xut, h giá thành sn
phm nhm tng bước nâng cao uy tín và sc cnh tranh ca mình trên th trường.
Trong thi gian thc tp ti công ty, nhn thc được tm quan trng ca công tác
qun lý chi phí và giá thành sn phm trong công tác qun lý, được s giúp đỡ ca thy
giáo Trnh Đình Khi cùng các cán b phòng tài v cu công ty em đã mnh dn chn
đề tài: “Hch toán chi phí s
n xut và tính giá thành sn phm ti công ty In Nông
nghip và Công nghip thc phm” cho lun văn tt nghip ca mình.
Ngoài phn m đầu và phn kết lun, bài viết được chia thành ba phn:
Phn 1: Nhng vn đề lý lun chung v t chc hch toán chi phí sn xut và
tính giá thành sn phm.
Phn 2: Thc trng công tác hch toán chi phí sn xut và tính giá thành sn
phm ti công ty In Nông nghip và Công nghip th
c phm.
Phn 3: Mt s ý kiến nhm hoàn thin công tác t chc hch toán chi phí sn
xut và tính giá thành sn phm ti công ty In Nông nghip và Công nghip thc phm.
KT LUN
Luận văn tốt nghiệp “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 9 10 917