Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền Bắc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn tốt nghiệp

Khoa Thương Mại
MỤC LỤC

Mục lục.....................................................................................................................1

LỜI MỞ ĐẦU

Chuyển đổi nền kinh tế cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh
tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta đã có sự
thay đổi to lớn. Tiêu thụ sản phẩm trở thành một hoạt động vô cùng quan
trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó đóng vai trò
quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, số lượng các doanh
nghiệp tham gia vào kinh doanh trên thị trườnh ngày càng tăng lên nhanh
chóng và kéo theo khối lượng, danh mục hàng hoá sản phẩm đưa vào tiêu
thụ trên thị trường cũng tăng lên gấp bội. Do đó tính cạnh tranh trên thị
trường ngày càng trở nên khóc liệt hơn. Trong điều kiện đó, ngành sản
xuất và chế biến thực phẩm nói chung, công ty thực phẩm miền Bắc nói
riêng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Sau
1

Luận văn tốt nghiệp

Khoa Thương Mại

thời gian thực tập tại công ty thực phẩm miền Bắc, xuất phát từ tình hình
thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty, em lựa chọn đề tài “ Một
số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực
phẩm miền Bắc “ làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
Mục tiêu ngiên cứu của đề tài nhằm phân tích, so sánh giữa lý thuyết
về hoạt động tiêu thụ sản phẩm em đã được học với thực tế hoạt động
tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền bắc để rút ra những kinh
nghiệm và đưa ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ
sản phẩm ở công tu thực thẩm miền Bắc để nghiên cứu và ứng dụng trong
thực tế.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
một doanh nghiệp sản xuất bao gồm các hoạt động: nghiên cứu thị trường,
xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tổ chức mạng lưới
tiêu thụ sản phẩm, tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm,
tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ khách hàng trong
hoạt động tiêu thụ sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản
phẩm.
Công ty thực phẩm miền Bắc là một công ty lớn kinh doanh trên nhiều
lĩnh vực như sản xuất, chế biến sản phẩm, dịch vụ du lịch khách sạn,
thương mại xuất nhập khẩu. Song lĩnh vực chủ yếu là sản xuất thực
phẩm. Do vậy phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động tiêu thụ sản
phẩm của công ty trên thị trường miền Bắc nước ta với số liệu từ năm
1998 đến 2001
Phương ...
Lu n văn t t nghi p Khoa Th ng M iươ
M C L C
M c l c.....................................................................................................................1
L I M Đ U
Chuy n đ i n n kinh t c ch k ho ch hoá t p trung sang n n kinh ế ơ ế ế
t th tr ng, ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p n c ta đã sế ườ ướ
thay đ i to l n. Tiêu th s n ph m tr thành m t ho t đ ng cùng quan
tr ng trong ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p. đóng vai trò
quy t đ nh s t n t i phát tri n c a các doanh nghi p trong ho t đ ngế ự ồ
s n xu t kinh doanh.
Trong n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay, s l ng các doanh ế ườ ướ ượ
nghi p tham gia vào kinh doanh trên th tr nh ngày càng tăng lên nhanh ườ
chóng kéo theo kh i l ng, danh m c hàng hoá s n ph m đ a vào tiêu ượ ư
th trên th tr ng cũng tăng lên g p b i. Do đó tính c nh tranh trên th ườ
tr ng ngày càng tr nên khóc li t h n. Trong đi u ki n đó, ngành s nườ ơ
xu t ch bi n th c ph m nói chung, công ty th c ph m mi n B c nói ế ế
riêng ho t đ ng tiêu th s n ph m g p r t nhi u khó khăn tr ng i. Sau
1
Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền Bắc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền Bắc 9 10 198