Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến
hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống,
nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước
giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.
Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về
kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp
muốn tồn tại, đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình có
thể cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp khác thì không
còn cách nào khác là phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh
sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp
quan tâm, chú trọng.
Sau một thời gian dài thực tập tại Công ty In Nông nghiệp và Công
nghiệp Thực phẩm, trước thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty và hiệu quả của các hoạt động này, tôi quyết định chọn đề tài "
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm" cho
chuyên đề thực tập của mình với mục đích để thực hành những kiến thức

2
đã học và qua đó xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao
hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kết cấu bài viết gồm chương:
Chương I : Lý luận chung về SXKD và hiệu quả SXKD.
Chương II : Thực trạng về hoạt động SXKD của Công ty In Nông
nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm.
Chương III : Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng
cao hiệu quả SXKD của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp
Thực phẩm trong quá trình CNH-HĐH đất nước.

3

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ SXKD VÀ HIỆU QUẢ SXKD.
I. Vị trí, vai trò của hoạt động SXKD trong doanh nghiệp.
1. Khái niệm về hoạt động SXKD.
Tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động
trong nền kinh tế thị trường dù là hình thức sở hữu nào ( Doanh nghiệp
Nhà Nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty
trách nhiệm hữu hạn,... ) thì đều có các mục tiêu hoạt động sản xuất khác
nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn, các doanh nghiệp cũng theo đuổi các mục
tiêu khác nhau, nhưng nhìn chung mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị
trường đều nhằm mục tiêu lâu dài, mục tiêu bao trùm đó là làm sao tối đa
hoá lợi nhuận. Để đạt được các mục tiêu đó thì các doanh nghiệp phải
xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, xây dựng
các kế hoạch thực hiện và ...
L I NÓI Đ U
Trong n n kinh t t p trung bao c p, m i doanh nghi p đ u ti n ế ế
hành s n xu t kinh doanh theo các k ho ch c a N n c giao xu ng, ế ướ
nhi m v c a các doanh nghi p là hoàn thành ch tiêu k ho ch Nhà n c ế ướ
giao cho khi hoàn thành các ch tiêu đó nghĩa ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p có hi u qu .
Trong n n kinh t th tr ng nh t trong xu th h i nh p v ế ườ ế
kinh t hi n nay, s c nh tranh di n ra r t gay g t. Các doanh nghi pế
mu n t n t i, đ ng v ng trên th tr ng, mu n s n ph m c a mình ườ
th c nh tranh đ c v i s n ph m c a các doanh nghi p khác thì không ượ
còn cách nào khác ph i ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ế
sao cho hi u qu . Do v y, tìm ra các bi n pháp đ nâng cao hi u qu
s n xu t kinh doanh v n đ đang đ c r t nhi u các doanh nghi p ượ
quan tâm, chú tr ng.
Sau m t th i gian dài th c t p t i Công ty In Nông nghi p Công
nghi p Th c ph m, tr c th c tr ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a ướ
Công ty hi u qu c a các ho t đ ng này, tôi quy t đ nh ch n đ tài " ế
M t s gi i pháp ch y u nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh ế
doanh c a Công ty In Nông nghi p Công nghi p Th c ph m " cho
chuyên đ th c t p c a mình v i m c đích đ th c hành nh ng ki n th c ế
1
Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm 9 10 238