Ktl-icon-tai-lieu

Luật an toàn thực phẩm của nghị viện 1

Được đăng lên bởi phanvankimthi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Luật An toàn thực phẩm của Nghị Viện và Hội đồng Châu
Âu
Phầnlớn pháp luật về An toàn thực phẩm hiện nay có
hiệu lực trong các quốc gia của Liên minh châu Âu (EU)
bắt nguồn từ Ủy ban châu Âu (EC), hơn là từ các chính
quyền quốc gia.
Có hai công cụ pháp lý chính mà theo đó Ủy ban có thể
giới thiệu pháp luật về thực phẩm mới là:

-Công cụ đầu tiên trong số này là các Chỉ thị.
-Công cụ thứ hai là các Quy định.
Ủy ban đã tiến hành đánh giá toàn diện các pháp

luật

về vệ sinh thực phẩm của EU vào cuối năm 1990.

Kết quả là sự ra đời của "Gói Quy định về vệ sinh thực

phẩm" của pháp luật EU, có hiệu lực từ ngày 1 tháng
Giêng năm 2006.

Sơ đồ về luật chung về thực phẩm của EU

Nội dung của Luật

 Luật Thực phẩm chung được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp
luật thực phẩm của châu Âu. Nó xác định rằng tất cả các thực
phẩm trên thị trường trong EU phải được an toàn. Nó đưa ra các
yêu cầu về sự minh bạch trong chuỗi thức ăn.

 Những nguyên tắc này tạo thành một khung ngang, mà pháp luật
thực phẩm khác trong EU làm cơ sở.

Tổng quan về Luật An toàn thực phẩm của EU

Quy định178/2002/EC
Luật chung về thực phẩm

Quy định882/2004/EC
Thủ tục kiểm soát chính thức

Quy định852/2004/EC

Quy định853/2004/EC

Quy định854/2004/EC

Quy định các yêu cầu vệ sinh chung đối

Quy định các yêu cầu bổ sung cụ thể đối với các cơ sở

Quy định việckiểm soát thực phẩm

với tất cả các cơ sở kinh doanh thực

chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật, kể cả

có nguồn gốc động vật của cơ quan

phẩm

nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sống và sản phẩm thủy sản

chức năng

Các định nghĩa trong Luật Thực phẩm của Cộng đồng châu
Âu (Luật EC số 178/2002)

 Điều 2. Định nghĩa thực phẩm:Thựcphẩm chỉ mọi chất hay
sản phẩm, chế biến, chế biến 1 phần hay không qua chế
biến, dùng cho mục đích ăn uống hay có thể được con
người sử dụng để ăn uống.

 Khái niệm này bao gồm cả đồ uống, kẹo cao su, và tất cả
những chất, kể cả nước, được đưa một cách có chủ ý vào
hàng hoá thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế hay
xử lý. Riêng đối với nước phải tuân thủ quy định của Điều 6
Chỉ thị 98/83/EC, không phương hại đến những tiêu chuẩn
của các Chỉ thị 80/778/EEC và 98/83.

 Điều 3. Các định nghĩa khác
-Hệ thống luật về thực phẩm: các quy định pháp lý, các văn bản
thực thi luật hoặc văn bản hành chính quy định liên quan đến hóa
học thực phẩm nói chung, và an toàn thực phẩm nói riêng ở
phạm vi cộng đồng hoặc từng quốc gia.
-Hệ thống luật về thực phẩm: các quy định pháp lý, các văn bản
thực thi luật hoặc văn bản hành...




!"# $ " %      & '
"($)*+,-./
01234&0,-/56"2$7
)&%)*8
'9:$";7<'4&0'=
#$"%#">
Luật an toàn thực phẩm của nghị viện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật an toàn thực phẩm của nghị viện 1 - Người đăng: phanvankimthi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Luật an toàn thực phẩm của nghị viện 1 9 10 624