Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM SỐ 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM
2003 VỀ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN
NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và
Uỷ ban nhân dân.

C H ƯƠ N G I
NH Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U NG
Điều 1
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa
phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà
nước cấp trên.
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan
trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa
phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa
vụ của địa phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của
Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội
đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ
chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa
phương.
Điều 2

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của
Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách
nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn
bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng
cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội,
củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.
Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương,
góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính
nhà nước từ trung ương tới cơ sở.
Điều 3
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tổ chức và hoạt động theo
nguyên tắc tập trung dân chủ.
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa,
ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham
nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm và c...
LUT
CA QUC HI NƯỚC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA
VIT NAM S 11/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM
2003 V T CHC HI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ U BAN
NHÂN DÂN
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm
1992 đã được sa đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25
tháng 12 năm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v t chc và hot động ca Hi đồng nhân dân và
U ban nhân dân.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1
Hi đồng nhân dân là cơ quan quyn lc nhà nước địa phương, đại
din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch ca nhân dân, do nhân dân địa
phương bu ra, chu trách nhim trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà
nước cp trên.
Hi đồng nhân dân quyết định nhng ch trương, bin pháp quan
trng để phát huy tim năng ca địa phương, xây dng và phát trin địa
phương v kinh tế - xã hi, cng c quc phòng, an ninh, không ngng ci
thin đời sng vt cht và tinh thn ca nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa
v ca địa phương đối vi c nướ c.
Hi đồng nhân dân thc hin quyn giám sát đối vi hot động ca
Thường trc Hi đồng nhân dân, U ban nhân dân, Toà án nhân dân, Vin
kim sát nhân dân cùng cp; giám sát vic thc hin các ngh quyết ca Hi
đồng nhân dân; giám sát vic tuân theo pháp lut ca cơ quan nhà nước, t
chc kinh tế, t chc xã hi, đơn v vũ trang nhân dân và ca công dân địa
phương.
Điu 2
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 893