Ktl-icon-tai-lieu

Luật Lao Động

Được đăng lên bởi nmthanh-ldldag
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
(SỬA ĐỔI) NĂM 2012

An Giang, tháng 11/2012

KẾT CẤU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

Có 242 Điều, tăng 19 điều so
với BLLĐ hiện hành (223 điều)

Gồm:
17 chương

Chương được cơ bản
chia thành Mục

Đã đặt tiêu đề cho từng Điều

*NỘI DUNG VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN*
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương này gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) cơ bản vẫn
giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và có
một số điểm mới:
Bổ sung thêm Điều giải thích từ ngữ: đưa ra 10 khái niệm hoặc
định nghĩa. Trong đó lưu ý các khái niệm sau:
- Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là BCHCĐ cơ sở hoặc
BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập CĐCS
(khoản 4 Điều 3).
- Tranh chấp lao động tập thể về quyền (khoản 8 Điều 3).
- Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích (khoản 9 Điều 3).
Quy định quyền và nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ trong đó có
quyền thành lập, gia nhập và hoạt động CĐ của NLĐ và quyền
đóng cửa tạm thời DN, quyền gia nhập hoạt động trong tổ chức
nghề nghiệp của NSDLĐ.
Quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)

CHƯƠNG II: VIỆC LÀM
Chương này gồm 6 điều (từ Điều 9 đến Điều 14) giảm
3 điều so với BLLĐ hiện hành và được quy định thành
hai nhóm vấn đề:

Luật
Việc
làm

Quy định ở mức nguyên tắc các quy định
chung về việc làm, giải quyết việc làm
(các nội dung này sẽ do Luật Việc làm
quy định cụ thể);

Trách
nhiệm
của
NSDLĐ

Quy định chi tiết các nội dung về việc làm, giải
quyết việc làm phát sinh trong quá trình sử
dụng LĐ như: trách nhiệm của NSDLĐ trong
việc tham gia giải quyết việc làm.
(Điểm mới)

CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chương này có 5 mục 44 điều (từ Điều
15 đến Điều 58)
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận
giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả
lương, điều kiện làm việc, quyền và
nghĩa vụ của mỗi bên trong QHLĐ.
Hình thức HĐLĐ
HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản,
đối với công việc tạm thời có thời hạn
dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết
hợp đồng lao động bằng lời nói.

CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Loại HĐLĐ
- HĐLĐ không xác định thời hạn
- HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2
bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của
HĐ trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36
tháng.
- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng.
HĐLĐ
không xác định
thời hạn

HĐLĐ
từ 12 tháng
đến 36 tháng
HĐLĐ
dưới 12 tháng

CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp
tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày
HĐLĐ hết hạn, 02 bên phải ký kết...
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
(SỬA ĐỔI) NĂM 2012
(SỬA ĐỔI) NĂM 2012
An Giang, tháng 11/2012
Luật Lao Động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Lao Động - Người đăng: nmthanh-ldldag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Luật Lao Động 9 10 923